Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016 về giao kế hoạch vốn thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn ngân sách Trung ương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1623/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 09/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1623/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 15/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;

Được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 153/HĐND-KTNS ngày 22/7/2016 về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình 33 thực hiện đầu tư các điểm định canh, định cư và đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 400/BDT-CSDT ngày 01/9/2016 về việc phân khai vốn cho các dự án định canh, định cư tập trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển 55 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ tại Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 15/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ kế hoạch vốn phân bổ tại Điều 1 Quyết định này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

2. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Tài chính thực hiện việc kiểm tra và cấp phát kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT (KT) UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc và Ban KTNS HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, pĐNMN(LeSang196)

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên dự án

Đầu mối giao kế hoch

Địa điểm xây dựng

Năm thực hiện

Điều chỉnh đầu tư dự án

Đã bố trí vn đến năm 2015

Kế hoạch vốn năm 2016

Ghi chú

Số hộ thụ hưởng

Tổng mức vốn đầu tư cho dự án

Trong đó

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

1

Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung thôn Nước Nẻ (nay thôn Nước Y), xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ

Ban Dân tộc tỉnh

thôn Nước Nẻ (Nước Y), xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ

2016

39

13.299,84

12.366,8

533,0

933,0

-

933,0

12.366,8

12.366,8

-

 

2

Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trầy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây

Ban Dân tộc tỉnh

thôn Mang Try, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây

2016

49

11.768,72

10.564,7

1.204,0

1.204,0

-

1.240,0

10.564,7

10.564,7

-

 

3

Dự án xây dựng đim ĐCĐC tập trung tại nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bông

Ban Dân tộc tỉnh

thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bng

2016

49

16.093,15

14.994,2

1.099,0

1099,0

-

1.099,0

14.994,2

14.994,2

-

 

4

Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung nà Kpác, thôn Gỗ, xã Trà Thanh (DA Nà Kpáo), huyện Tây Trà

Ban Dân tộc tỉnh

thôn Gỗ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà

2016

49

16.074,27

14.991,3

1.083,0

1.083,0

-

1.083,0

14.991,3

14.991,3

-

 

5

Kinh phí dự phòng

Ban Dân tộc tỉnh

-

 

-

-

-

-

-

-

-

7.083,0

2.083,0

5.000,0

-

Tổng cộng

 

 

 

186

57.236

52.917

4.19

4.319

-

4.319

60.000

55.000

5.000

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016 về giao kế hoạch vốn thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn ngân sách Trung ương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


662
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57