Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 16/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2012/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/12/2011 của liên Bộ Tài chính –Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của liên Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tài chính tại công văn số 01/LS/VHTTDL-TC ngày 18/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định (sau đây gọi là giải thi đấu thể thao), bao gồm:

a) Giải thi đấu thể thao cấp khu vực và cấp tỉnh:

- Đại hội thể dục thể thao;

- Giải thi đấu thể thao từng môn thể thao;

- Hội khỏe Phù Đổng;

- Hội thi thể thao quần chúng;

- Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật;

b) Giải thi đấu thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Đại hội thể dục thể thao;

- Giải thi đấu từng môn thể thao;

- Hội khỏe Phù Đổng;

- Hội thi thể thao quần chúng;

- Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao;

b) Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu;

c) Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải đấu;

d) Vận động viên, huấn luyện viên;

e) Công an, y tế, phiên dịch, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu.

3. Mức chi cụ thể:

a) Chi tiền ăn và tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các giải thi đấu thể thao cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố:

a.1) Tiền ăn trong quá trình tổ chức giải cho các đối tượng:

Đ.V.T: đồng/người/buổi

Đối tượng

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, hội khỏe phù đổng, hội thi thể thao.

- Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu.

- Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu.

120.000

80.000

- Đối với các đối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được đảm bảo chế độ chi tiền ăn trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao sẽ không được thanh toán phụ cấp tiền lưu trú, công tác phí theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao.

- Tiền ăn của vận động viên, huấn luyện viên thực hiện theo quy định hiện hành.

a.2) Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ được tính theo ngày làm việc thực tế, hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không tính được theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu, hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 3 buổi hoặc 3 trận đấu/người/ngày; mức chi cụ thể như sau:

STT

Đối tượng tham gia phục vụ giải

Đơn vị tính

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện, thị xã, TP

01

Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn

(đồng/người/ngày)

80.000

50.000

02

Thành viên các tiểu ban chuyên môn

(đồng/người/ngày)

50.000

35.000

03

Giám sát, trọng tài chính:

(đồng/người/buổi)

60.000

40.000

04

Thư ký, trọng tài khác:

(đồng/người/buổi)

50.000

35.000

05

Công an, y tế, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu

(đồng/người/buổi)

45.000

30.000

b) Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với các Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh, Hội thi thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố:

b.1) Mức chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: thanh toán theo hợp đồng kinh tế giữa Ban tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút và Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-VHTT-BTC ngày 01/7/2003 của liên Bộ: Văn hóa Thông tin – Tài chính về hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút cho một số tác phẩm được quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ.

b.2) Mức chi bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ:

Đ.V.T: (đồng/người/buổi)

Số TT

Đối tượng

Mức chi

Ghi chú

1

Người tham gia tập luyện

25.000

 

2

Người tham gia tổng duyệt

35.000

Tối đa 2 buổi

3

Người tham gia biểu diễn chính thức

60.000

 

4

Giáo viên quản lý, hướng dẫn

60.000

 

c) Các khoản chi khác:

c.1) Tiền tàu xe đi về, tiền thuê chỗ ở cho các đối tượng nêu tại Điểm 1, Điều 1 của Quyết định này thực hiện theo chế độ hiện hành.

c.2) Các khoản chi cho in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ, khai mạc, bế mạc, tiền khen thưởng và một số chi phí khác liên quan đến phục vụ giải: tuỳ theo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp. Đồng thời, căn cứ theo chế độ hiện hành, hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

c.3) Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành tổ chức giải chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

c.4) Các khoản chi khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo các quy định chi tiêu tài chính hiện hành.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại quy định này được đảm bảo từ các nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác; theo nguyên tắc:

a) Cơ quan chủ trì tổ chức giải thi đấu thể thao chịu trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí cho công tác tổ chức giải, bao gồm: chi phí thuê sân bãi, thông tin tuyên truyền, trọng tài, huy chương, cờ, cúp, khen thưởng; chi cho lực lượng công án, bảo vệ, y tế; cho hoạt động của Ban tổ chức (chi phí đi lại, lưu trú, tiền ăn, tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ theo chế độ quy định) trong phạm vi dự toán được giao và các nguồn thu hợp pháp khác. Ngân sách tỉnh không hỗ trợ cho việc tổ chức giải thi đấu cấp huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan cử vận động viên tham gia thi đấu chịu trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí cho việc đi lại, ăn, ở, bảo hiểm tai nạn, chăm sóc, khám chữa bệnh, khắc phục tai nạn cho vận động viên, huấn luyện viên và các cán bộ trực thuộc đoàn thể thao được cử tham gia thi đấu.

5. Công tác lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí:

a) Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể thao, các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có), cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao các cấp lập dự toán chi ngân sách cho các giải thi đấu thể thao do cấp mình tổ chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

b) Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân bổ và giao dự toán chi tổ chức các giải thi đấu thể thao cho các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

c) Trước khi tổ chức các giải thi đấu thể thao, Ban tổ chức các giải thi đấu thể thao lập dự toán chi tiết gửi cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức chi tiêu trong phạm vi dự toán được duyệt.

d) Khoản chi tiêu cho các giải thi đấu thể thao được hạch toán vào các mục tương ứng theo chương, loại, khoản quy định của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

e) Sau khi kết thúc giải, trong thời hạn tối đa 30 ngày, Ban tổ chức giải thi đấu thể thao có trách nhiệm tập hợp chứng từ thu, chi và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng các quy định về chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Trong quá trình triển khai, nếu có nảy sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM .ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.19