Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 152/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 152/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ quyết định số 191/2003/Qé-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số  44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Khóa VI, thông qua việc dự toán và phân bổ Ngân sách ;
Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tại Côgn văn số 124/CV-VP ngày 01 tháng 3 năm 2004 về chuyển kinh phí mua mới xe ô tô đã được duyệt cuối năm 2003 sang quý I/2004 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1202/TC-HCSN ngày 12 tháng 3 năm 2004  ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. - Nay giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2004 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư  với số tiền 400 (bốn trăm) triệu đồng để mua mới 01 (một) xe ô tô 7 chỗ ngồi đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 5643/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 2003 nhưng đơn vị chưa thực hiện trong năm 2003. 

Điều 2. - Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. - Ủy ban nhân dân thành phố phê bình Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư đã không tích cực thực hiện việc mua xe theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong năm 2003 để phải hoàn trả kinh phí lại ngân sách.

Điều 4. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- TTUB : CT, PCT/TT
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM (2b)
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 152/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315
DMCA.com Protection Status