Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2006 về việc hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng hệ thống tin học nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1506/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1506/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIN HỌC NGHIỆP VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số: 4616/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1044/TTr-STC/NS ngày 11/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp hỗ trợ cho Công an tỉnh, số tiền: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), từ nguồn An ninh quốc phòng chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2006, để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống tin học nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2007.

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp phát kinh phí và hướng dẫn hạch toán theo đúng quy định.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,KTTH,TH,NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1506/QĐ-UBND ngày 18/05/2006 về việc hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng hệ thống tin học nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250