Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1501/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt bổ sung kinh phí cho các đơn vị năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1501/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1501/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2006.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số: 17/2002/QĐ-UB ngày 25/3/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành cơ chế chính sách đào tạo và thu hút nhân tài phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số: 4616/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1047/TT-TC/NS ngày 11/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung cho các đơn vị, số tiền: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn), từ nguồn sự nghiệp đào tạo chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2006, để chi hỗ trợ cho các đối tượng được tuyển dụng mới vào làm việc tại các đơn vị theo quy định tại điểm b, khoản 2, phần III Quyết định số: 17/2002/QĐ-UB ngày 25/3/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam, với mức: 15.000.000 đồng/01 đồng chí, gồm:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Số TT

Đơn vị

Họ và tên

Số tiền

phụ cấp

01

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Thanh Thảo

15.000

02

Sở Giáo dục & Đào tạo

Đoàn Thị Hồng

15.000

03

BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Nguyễn Quốc Bảo

15.000

 

 

Nguyễn Như Công

15.000

 

 

Nguyễn Văn Công

15.000

 

 

Trần Tấn Sáu

15.000

 

Tổng cộng:

(06 người)

90.000

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp phát kinh phí và hướng dẫn hạch toán theo đúng quy định.

Các đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm chi hỗ trợ cho các đối tượng có tên nêu trên và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giao thông - Vận tải, Sở Nội vụ, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT,KTTH,VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1501/QĐ-UBND ngày 18/05/2006 phê duyệt bổ sung kinh phí cho các đơn vị ngày 18/05/2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250