Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2006 điều chuyển tài sản của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1476/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1476/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
CHO CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỲ HÀ - CHU LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 cua Bộ Tài chính về việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế;
Xét đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại tờ trình số 95/KTM-KHTC ngày 24/02/2006 về việc điều chuyển tài sản nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 675 /TT-STC ngày 03/4/2006 kèm theo Biên bản đánh giá lại tài sản đề ngày 22/02/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển 15 căn nhà song lập (gắn liền với nhà vệ sinh, buồng tắm) và 01 hệ thống công tơ điện phục vụ luân chuyển tái định cư của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sang Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai, cụ thể như sau:

- Giá trị theo sổ sách kế toán:

 

TT

Tài sản điều chuyển

Địa chỉ

Năm xây dựng

Năm sử dụng

Hiện trạng tài sản

Tỷ lệ còn lại

Nguyên giá

(đồng)

Gía trị còn lại

(đồng)

1

07 căn nhà song lập

Tam Hiệp,

Núi Thành

2003

2003

65%

574.953.000

500.209.000

2

08 căn nhà song lập

Tam Hiệp,

Núi Thành

2003

2003

65%

656.659.000

571.293.000

3

Lắp đặt công tơ điện

Tam Hiệp,

Núi Thành

2003

2003

80%

8.900.000

7.120.000

Tổng cộng

 

 

 

 

1.240.512.000

1.078.622.000

 

- Giá trị đánh giá lại theo thực tế:

+ Nguyên giá : 1.051.400.000 đồng.

+ Giá trị còn lại : 684.745.000 đồng.

Điều 2. - Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai và các cơ quan liên quan căn cứ các quy định tại Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000, Thông tư số 43TC/QLCS ngày 31/7/1999 của Bộ Tài chính để thực hiện việc điều chuyển tài sản, hạch toán tăng giảm giá trị tài sản theo đúng quy định hiện hành Nhà nước.

- Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và ghi tăng tăng vốn ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận
- Như điều 3;
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2006 điều chuyển tài sản của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho Công ty Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.112

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211