Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 1434/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 07/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1434/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 07 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Công văn số 5283/BTC-QLCS ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 230/TTr-STC ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm tập trung cấp tỉnh bao gồm:

a) Máy photocopy;

b) Máy vi tính để bàn (gồm bộ lưu điện);

c) Máy in.

2. Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh thực hiện theo quy định của UBND tỉnh trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 2. Đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh

1. Tổ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung là đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập. hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

2, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và các Sở, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Điều 3. Áp dụng Danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng để Đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này được thực hiện kể từ năm ngân sách 2017.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện mua sắm tập trung theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Các Phòng NC;
- Phòng QT;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124