Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát xây dựng chính sách cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1382/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CHO VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 cùa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao dự toán NSNN lần 1 cho Văn phòng Bộ;

Căn cứ Quyết định số 2625/KH-BNN-PC ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khảo sát xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

Xét công văn số 677/PC ngày 13/09/2011 của Vụ Pháp chế v/v đề nghị cấp kinh phí ngoài kế hoạch năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2011, do Vụ Pháp chế thực hiện. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn không thường xuyên Loại 460-463 do Văn phòng Bộ quản lý (cụ thể: từ nguồn thực hiện nhiệm vụ "Các nhiệm vụ khác phát sinh liên quan đến Lãnh đạo Bộ"), với tổng kinh phí 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng), chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TC ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị

Định mức

Thành tiền (đồng)

1

Khảo sát tại Phú Thọ (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)

 

 

 

16.100.000

 

Thuê xe ôtô

800

Km

7.000

5.600.000

 

Công tác phí

30

Ngày

150.000

4.500.000

 

Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày

12

Phòng

500.000

6.000.000

2

Khảo sát tại Yên Bái (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)

 

 

 

17.500.000

 

Thuê xe ôtô

1000

Km

7.000

7.000.000

 

Công tác phí

30

Ngày

150.000

4.500.000

 

Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày

12

Phòng

500.000

6.000.000

3

Khảo sát tại Sơn La (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)

 

 

 

23.100.000

 

Thuê xe ôtô

1800

Km

7.000

12.600.000

 

Công tác phí

30

Ngày

150.000

4.500.000

 

Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày

12

Phòng

500.000

6.000.000

4

Văn phòng phẩm

 

 

 

3.300.000

 

Tổng cộng

 

 

 

60.000.000

(Sáu mươi triệu đồng chẵn)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát xây dựng chính sách cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168