Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1349/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 29/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1349/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 989/TTr-STC-SGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh

1.1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn đạt kết quả hạnh kiểm xếp loại tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Điểm môn chuyên:

- Loại 1: Có điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng đạt từ 9,0 điểm trở lên;

- Loại 2: Có điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng đạt từ 8,5 điểm đến dưới 9,0 điểm.

b) Đạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế năm học đó.

1.2. Mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh

a) Đối với học sinh xét điểm môn chuyên:

- Loại 1: 320.000 đồng/học sinh/tháng;

- Loại 2: 240.000 đồng/học sinh/tháng.

b) Đối với học sinh đạt giải quốc gia:

- Học sinh đạt giải nhất: 560.000 đồng/học sinh/tháng;

- Học sinh đạt giải nhì: 480.000 đồng/học sinh/tháng;

- Học sinh đạt giải ba: 400.000 đồng/học sinh/tháng;

- Học sinh đạt giải khuyến khích: 320.000 đồng/học sinh/tháng.

c) Đối với học sinh đạt giải quốc tế:

- Học sinh đạt Huy chương vàng: 800.000 đồng/học sinh/tháng;

- Học sinh đạt Huy chương bạc: 640.000 đồng/học sinh/tháng;

- Học sinh đạt Huy chương đồng: 480.000 đồng/học sinh/tháng.

d) Đối với học sinh đạt giải khu vực quốc tế:

- Học sinh đạt giải khu vực quốc tế được hưởng học bổng bằng 80% mức học bổng đối với học sinh đạt giải quốc tế đạt cùng loại huy chương.

1.3. Thời gian hưởng

- Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 9 tháng theo biên chế năm học (học kỳ I tính 5 tháng, học kỳ II tính 4 tháng);

- Trường hợp một học sinh đồng thời đạt được nhiều tiêu chuẩn trong học kỳ xét cấp học bổng thì chỉ được hưởng mức học bổng cao nhất;

- Kinh phí bố trí cho việc cấp học bổng phải bảo đảm để cấp cho tối thiểu 30% số học sinh chuyên của trường.

2. Trợ cấp sinh hoạt cho học sinh học tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

2.1. Đối tượng áp dụng: Học sinh trúng tuyển vào học tại các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

2.2. Mức trợ cấp:

- Học sinh thuộc hộ nghèo trong toàn tỉnh, học sinh là người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã miền núi đặc biệt khó khăn được hưởng mức trợ cấp: 160.000 đồng/học sinh/tháng;

- Học sinh cư trú ở vùng nông thôn, thị trấn, thị xã..., ngoài thành phố Đông Hà được hưởng mức trợ cấp 80.000 đồng/học sinh/tháng.

Mỗi học sinh chỉ được hưởng một mức trợ cấp.

2.3. Thời gian hưởng trợ cấp: 9 tháng cho mỗi năm học.

3. Chế độ thưởng đối với học sinh, giáo viên đạt giải quốc gia, quốc tế của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

3.1. Thưởng cho học sinh: Thực hiện theo Quy chế giải thưởng Bùi Dục Tài. Nguồn kinh phí khen thưởng được bố trí trong kinh phí thi đua khen thưởng hàng năm của tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Trị).

3.2. Thưởng cho giáo viên

- Giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải được thưởng ngang mức thưởng cho học sinh đạt giải, cụ thể:

+ Thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải Nhất quốc gia: 6.000.000 đồng/1 giải;

+ Thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải Nhì quốc gia: 5.000.000 đồng/1 giải;

+ Thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải Ba quốc gia: 4.000.000 đồng/1 giải;

+ Thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải Huy chương vàng quốc tế: 20.000.000 đồng/1 giải;

+ Thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải Huy chương bạc quốc tế: 18.000.000 đồng/1 giải;

+ Thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải Huy chương đồng quốc tế: 15.000.000 đồng/1 giải;

+ Thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải khu vực (quốc tế) bằng 80% mức thưởng đối với giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải quốc tế đạt cùng loại huy chương.

* Trường hợp một học sinh đồng thời đạt được nhiều giải thì chỉ thưởng cho giáo viên, tổ giáo viên tham gia bồi dưỡng theo mức thưởng có học sinh đạt giải cao nhất.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong ngân sách sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo hàng năm.

Trường hợp mức thu học phí tăng, giảm 20% so với mức thu học phí hiện tại, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh điều chỉnh mức học bổng cho phù hợp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh giao kế hoạch ngân sách hàng năm đảm bảo cho các nội dung chi, mức chi và hướng dẫn thực hiện cụ thể Quyết định này;

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được giao, hàng năm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có trách nhiệm lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức chi theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 403/1999/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 1999 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc cấp học bổng cho học sinh Trường chuyên Lê Quý Đôn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.004

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246