Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1340/QĐ-BVHTTDL năm 2013 về Kế hoạch triển khai Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1340/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP NGÀY 03/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Kinh phí triển khai Kế hoạch bố trí từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, GĐ,BH.90.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
(Ban hành theo Quyết định số 1340 /QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình (sau đây xin gọi tắt là Nghị định số 02/2013/NĐ-CP với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.

b) Tổ chức các hoạt động triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP tại cấp Trung ương và địa phương.

b) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.

2. Yêu cầu

a) Cụ thhoá các nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hp thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.

b) Bảo đảm các điều kiện cho cơ quan, tchức, cá nhân thi hành Nghị định.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tchức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP tới các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu sự điều chỉnh của Nghị định

1.1. Đăng tải, phổ biến nội dung Nghị định trên website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố.

- Cơ quan phi hợp: cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

- Thời hạn thực hiện: qI - quý IV năm 2013.

1.2. Lồng ghép phổ biến Nghị định số 02/2013/NĐ-CP trong các Hội nghị chuyên đề; Hội nghị sơ kết, tổng kết; đào tạo, tập huấn về công tác gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: quý I - quý IV năm 2013.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước

2.1. Xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Vụ Pháp chế, Cục Văn hóa cơ sở, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): năm 2013.

2.2. Xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): năm 2013.

2.3. Xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): năm 2014.

2.4. Xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp về hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): năm 2014.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định

3.1. Tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP thuộc trách nhiệm của ngành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cấp Trung ương và địa phương

* Tại cấp Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Gia đình, Thanh tra, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Tại cấp địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.2. Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm việc triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP để phục vụ sơ kết 01 năm triển khai Nghị định tại cấp Trung ương và địa phương

* Tại cấp Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan; Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

* Tại cấp địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan.

3.3. Tổ chức tổng kết, đánh giá 5 năm việc triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP nhằm tìm hiểu tính phù hợp, hiệu quả cũng như những điểm còn hạn chế, cần sửa đổi của Nghị định tại cấp Trung ương và địa phương

* Tại cấp Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan; Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

* Tại cấp địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Vụ Gia đình phối hp vi Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kim tra các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

b) Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vi Vụ Gia đình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu xây dựng, trình y ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.

d) Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí

- Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là kế hoạch triển khai Nghị định quy định về công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1340/QĐ-BVHTTDL năm 2013 về Kế hoạch triển khai Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127