Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 1289/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH, DỰ ÁN: TU BỔ, TÔN TẠO CỤM DI TÍCH ĐÌNH TRAI VÀ CHÙA HƯNG QUỐC, XÃ GIA HƯNG, HUYỆN GIA VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Biên bản kiểm toán ngày 26/8/2016 của Tổ kiểm toán tổng hợp chi đầu tư XDCB - Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 (thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XI) tại Sở Tài chính Ninh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 102/TTr-STC ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, như sau:

1. Tên Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

4. Thời gian khởi công - hoàn thành: 2009 - 2013.

5. Kết quả đầu tư

a. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số:

37.142.596.000

32.380.000.000

4.762.596.000

- Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

37.142.596.000

32.380.000.000

4.762.596.000

Trong đó:

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân  sách Trung ương

 

 

27.280.000.000

 

+ Ngân sách tỉnh

 

5.100.000.000

 

b. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

TT

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

 

Tổng số:

38.320.617.686

37.142.596.000

1

Chi phí xây dựng

30.916.883.865

30.322.743.000

2

Chi phí quản lý dự án

686.445.259

686.445.000

3

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1.862.596.798

1.765.452.000

4

Chi phí khác

287.073.764

293.393.000

5

Chi phí giải phóng mặt bằng

4.499.551.000

4.074.563.000

6

Chi phí dự phòng

68.067.000

0

c. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

d. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Tổng số

 

0

37.142.596.000

 

Tài sản dài hạn

 

0

37.142.596.000

 

Tài sản ngắn hạn

0

0

0

0

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình, như sau:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Tổng số:

37.142.596.000

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

37.142.596.000

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm 20/7/2016:

+ Nợ phải thu: 0 đồng

+ Nợ phải trả: 4.762.596.000 đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

UBND xã Gia Hưng

37.142.596.000

0

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn; Chủ tịch UBND xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT VP5, VP4.
TrH/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

BẢNG SỐ VỐN ĐÃ THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn

(Kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Đồng

STT

Chi phí

Giá trị được quyết toán

Số vốn đã thanh toán

Công nợ đến ngày 20/7/2016

Đơn vị thực hiện

Phải trả

Phải thu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)=(3)-(4)

(6)

I

Chi phí xây dựng

30.322.743.000

27.500.000.000

2.822.743.000

 

Công ty TNHH MTV xây dựng và Đầu tư Cộng Lực

II

Quản lý dự án

686.445.000

653.132.000

33.313.000

 

Ban quản lý dự án

III

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1.765.452.000

1.635.421.000

130.031.000

 

 

1

Tư vấn khảo sát lập dự án

200.885.000

180.000.000

20.885.000

 

Công ty CP TVXD và thực nghiệm công trình văn hóa

2

Tư vấn lập TKBVTC-DT

705.896.000

641.417.000

64.479.000

 

Công ty CP TVXD và thực nghiệm công trình văn hóa

3

Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT

14.443.000

14.443.000

0

 

Sở Xây dựng

4

Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp

60.925.000

51.340.000

9.585.000

 

Viện quy hoạch XD Ninh Bình

5

Tư vấn giám sát thi công

683.742.000

648.660.000

35.082.000

 

Công ty CP TVXD và TM Hoàng Mai

 

Tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung

20.000.000

20.000.000

0

 

Công ty CP TVXD và TM Trường Giang

8

Tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung TKBVTC - Tổng dự toán

79.561.000

79.561.000

0

 

Công ty CP TVXD và TM Trường Giang

IV

Chi phí Đền bù GPMB

4.074.563.000

2.527.307.000

1.547.256.000

 

 

1

Hạng mục nhà bia liệt sĩ phục vụ GPMB

3.968.384.000

2.527.307.000

1.441.077.000

 

 

-

Thi công xây lắp

3.639.215.000

2.500.000.000

1.139.215.000

 

Công ty TNHH MTV xây dựng và Đầu tư Cộng Lực

-

Quản lý dự án

92.673.000

0

92.673.000

 

Ban quản lý dự án

-

Tư vấn lập TKBVTC-DT

113.551.000

0

113.551.000

 

Công ty CP TVXD và thực nghiệm công trình văn hóa

-

Thẩm tra TKBVTC-DT

14.907.000

14.907.000

0

 

Công ty CP TVXD và TM Trường Giang

-

Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp

12.400.000

12.400.000

0

 

Công ty CP TVXD và TM Trường Giang

-

Tư vấn giám sát thi công

95.638.000

0

95.638.000

 

Công ty CP TVXD và TM Hoàng Mai

2

Chi phí đền bù Nhà chi cục thuế Gia Viễn

106.179.000

0

106.179.000

 

Hội đồng GPMB huyện Gia Viễn

IV

Chi phí khác

293.393.000

64.140.000

229.253.000

 

 

1

Chi phí Bảo hiểm

64.140.000

64.140.000

0

 

Công ty Bảo hiểm dầu khí khu vực nam sông Hồng

2

Chi phí Thẩm tra quyết toán

100.781.000

0

100.781.000

 

Sở Tài chính

3

Chi phí tư vấn Kiểm toán BCQT

128.472.000

0

128.472.000

 

Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn định giá ACC Việt Nam

 

Tổng cộng

37.142.596.000

32.380.000.000

4.762.596.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171