Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1285/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 15/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1285/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH, KINH PHÍ TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1414/TTr-GD&ĐT ngày 09/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án, kế hoạch, kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2020 như nội dung chi tiết đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, tổ chức, triển khai kỳ thi. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức kỳ thi theo đúng phương án, kế hoạch đã duyệt đảm bảo đúng Quy chế thi, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn diễn ra theo đúng phương án, kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
* Gửi bản điện tử
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các trường THPT, trường PTDTNT tỉnh;
- Các trung tâm: GDNN-GDTX huyện; GDTX-GDHN tỉnh;
- Trường Cao đẳng Bắc Kạn;
- CVP;
* Gửi bản giấy
- Công an tỉnh; Bộ CHQS trnh;
- Lưu: VT, Việt

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH, KINH PHÍ

TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

1. Phương án tổ chức thi

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các địa phương, các Sở, ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức thi.

1.1. Thành lập Hội đồng thi và các Ban trong Hội đồng thi

- Hội đồng thi: Gồm 14 người, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở GD&ĐT; 07 Phó Chủ tịch Hội đồng là các Phó Giám đốc Sở và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; 06 Ủy viên là Phó trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở.

- Ban thư ký: Gồm 09 người, trong đó 01 Trưởng Ban là lãnh đạo Hội đồng thi, 03 Phó trưởng Ban là lãnh đạo Phòng chuyên môn của Sở và lãnh đạo trường THPT, 05 Ủy viên.

- Chọn cử các thành viên tham gia Ban in sao đề thi, Ban vận chuyển đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm, Ban phúc khảo bài thi tự luận, Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm và Hội đồng xét tốt nghiệp THPT đảm bảo đủ số lượng đáp ứng công việc, đúng thành phần theo Quy chế thi.

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện làm việc đảm bảo đầy đủ, đúng quy chế và hướng dẫn thi cho Ban in sao đề thi, Ban chấm thi tự luận và Ban chấm thi trắc nghiệm, cụ thể: Ban in sao đề thi đặt tại Khách sạn 304; Ban chấm thi tự luận và Ban chấm thi trắc nghiệm bố trí tại Trung tâm GDTX-GDHN cơ sở 2; các Ban khác làm việc tại Sở GD&ĐT.

1.2. Tổ chức các Điểm thi

- Mỗi trường THPT là 01 Điểm thi, riêng đối với thành phố Bắc Kạn tổ chức 01 Điểm thi tại trường THPT Bắc Kạn và 01 Điểm thi đặt tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2, cụ thể:

Mã điểm

Tên Điểm thi

Địa điểm đặt Điểm thi

Đơn vị đăng ký dự thi

01

Trường THPT Ba Bể

Trường THPT Ba Bể

- THPT Ba Bể

- Trung tâm GDNN-GDTX Ba Bể

02

Trường THPT Bộc Bố

Trường THPT Bộc Bố

- THPT Bộc Bố

- Trung tâm GDNN-GDTX Pác Nặm

03

Trường THPT Bắc Kạn

Trường THPT Bắc Kạn

- Trường THPT Bắc Kạn

- Trung tâm GDTX-GDHN tỉnh Bắc Kạn

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

04

Trường PTDT nội trú Bắc Kạn

Trường Cao Đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)

- Trường PTDT nội trú Bắc Kạn

- Trường THPT chuyên Bắc Kạn

05

Trường THPT Bình Trung

Trường THPT Bình Trung

Trường THPT Bình Trung

06

Trường THPT Chợ Đồn

Trường THPT Chợ Đồn

- Trường THPT Chợ Đồn

- Trung tâm GDNN-GDTX Chợ Đồn

07

Trường THPT Chợ Mới

Trường THPT Chợ Mới

- Trường THPT Chợ Mới

- Trung tâm GDNN-GDTX Chợ Mới

08

Trường THPT Na Rì

Trường THPT Na Rì

- Trường THPT Na Rì

- Trung tâm GDNN-GDTX Na Rì

09

Trường THPT Ngân Sơn

Trường THPT Ngân Sơn

- Trường THPT Ngân Sơn

- Trung tâm GDNN-GDTX Ngân Sơn

10

Trường THPT Phủ Thông

Trường THPT Phủ Thông

- Trường THPT Phủ Thông

- Trung tâm GDNN-GDTX Phủ Thông

11

Trường THPT Quảng Khê

Trường THPT Quảng Khê

Trường THPT Quảng Khê

12

Trường THPT Yên Hân

Trường THPT Yên Hân

Trường THPT Yên Hân

13

Trường THCS&THPT Nà Phặc

Trường THCS&THPT Nà Phặc

Trường THCS&THPT Nà Phặc

Các trường (nơi đặt Điểm thi) chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn các điều kiện cho Điểm thi (kể cả các Điểm thi dự phòng) đảm bảo an toàn, đầy đủ các điều kiện theo đúng Quy chế và Hướng dẫn thi. Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị các giải pháp đối phó với thiên tai có thể xảy ra trước và trong thời gian tổ chức thi, đảm bảo thí sinh dự thi được an toàn và tham gia được đầy đủ các buổi thi một cách thuận lợi.

Sở GĐ&ĐT tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị của các Ban, các Điểm thi trước khi công việc được bắt đầu theo kế hoạch.

2. Kế hoạch tổ chức thi

- Hội đồng thi và các Ban trong Hội đồng thi xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên thực hiện các nhiệm vụ và chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế và Hướng dẫn thi.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi trước và trong kỳ thi. Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cho UBND và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

- Các nội dung công việc cụ thể của kỳ thi và thời gian hoàn thành các khâu trong việc tổ chức kỳ thi thực hiện theo Kế hoạch của Hội đồng thi và các Ban trong Hội đồng thi.

- Ngoài các kế hoạch, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế và hướng dẫn thi, Hội đồng thi và các Ban phải thực hiện các nhiệm vụ khác khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

3. Dự toán kinh phí tổ chức thi

- Kinh phí tổ chức thi từ nguồn kinh phí được cấp trong năm tài chính 2020 tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Xây dựng dự toán và thực hiện chi cho các nội dung đảm bảo chi đúng, đủ, tiết kiệm, theo đúng các quy định hiện hành. Trường hợp nếu có phát sinh trong quá trình tổ chức thi, phải trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, điều chỉnh định mức, nội dung chi theo đúng quy định.

Trên đây là Phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2020, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1285/QĐ-UBND ngày 15/07/2020 về phê duyệt phương án, kế hoạch, kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


402

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72