Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1280/QĐ-BNN-TCTS 2021 kinh phí ứng dụng khoa học phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản

Số hiệu: 1280/QĐ-BNN-TCTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 26/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính ph ban hành Kế hoạch tổng th và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-BNN-TCTS ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sn giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Thủy sn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí triển khai Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện: theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1095/QĐ-BNN-TCTS ngày 15/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

2. Kinh phí thực hiện:

Tng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 là 7.220 triệu đồng (By thai trăm hai mươi triệu đồng) từ nguồn ngân sách nhà nước (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 giao:

1. Tổng cục Thủy sản:

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết hàng năm.

2. Vụ Tài chính:

Sắp xếp và bố trí nguồn kinh phí phù hợp đthực hin các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ t
rưởng (để bc);
-
Vụ TC;
- Tổng cục Th
y sn (Vụ KHTC, NTTS, KTTS);
-
Website Bộ NN&PTNT, TCTS;
- Lưu: VT
, TCTS (KHCN&HTQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC:

KINH PHÍ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-TCTS ngày  thán
g  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Sản phẩm

Mức kinh phí (triệu đồng)

Nguồn vốn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

2021

2022

2023

2024

2025

I

Rà soát, đề xuất chính sách

120

240

120

120

120

 

 

 

1

Hội thảo rà soát và đề xuất chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ trong sản xuất thủy sản

Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ và ứng dụng TBKT trong sản xuất thủy sản

0

120

0

0

0

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, GIZ, IDH,…

2

Hội thảo xác định nhu cầu đổi mới, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ ngành thủy sản

Danh mục các nhiệm vụ và dự án chuyển giao khoa học công nghệ cần thực hiện

120

120

120

120

120

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, GIZ, IDH,…

II

Rà soát, đánh giá, công nhận TBKT

0

50

50

50

50

 

 

 

3

Khảo sát, đánh giá việc ứng dụng các TBKT được công nhận

Báo cáo đánh giá hiệu quả chuyển giao các TBKT

0

40

40

40

40

NSNN

Tổng cục Thủy sản

GIZ, IDH,…

4

Họp Hội đồng rà soát danh mục TBKT

Quyết định hủy bỏ các TBKT không còn phù hợp

0

10

10

10

10

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

III

Xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ

300

1.700

1.500

700

1.500

 

 

 

5

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin khoa học công nghệ; sàn giao dịch trực tuyến thiết bị, công nghệ

Phần mềm trên web-base quản lý thông tin khoa học công nghệ; sàn giao dịch trực tuyến thiết bị, công nghệ

0

1.000

0

0

0

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Các Vụ: KHCN&MT, TC

6

Cập nhật thông tin khoa học công nghệ

Các kết quả nghiên cứu KHCN, TBKT, công nghệ mới, thị trường KHCN được cập nhật trên phần mềm

0

100

100

100

100

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Các Vụ: KHCN&MT, TC

7

Tổ chức diễn đàn, hội thảo trao đổi, giới thiệu các TBKT và công nghệ mới trong sản xuất thủy sản

- Danh mục TBKT và công nghệ có thể áp dụng, chuyển giao;

- Báo cáo triển khai áp dụng các TBKT và công nghệ mới

300

500

500

500

500

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

8

Tổ chức Hội trợ triển lãm thiết bị và công nghệ thủy sản

- Danh mục TBKT và công nghệ có thể áp dụng, chuyển giao;

- Báo cáo triển khai áp dụng các TBKT và công nghệ mới

0

0

800

0

800

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

9

Xuất bản ấn phẩm giới thiệu TBKT và công nghệ mới trong sản xuất thủy sản

Các ấn phẩm KHCN được biên tập và phát hành

0

100

100

100

100

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

IV

Chi khác

 

100

100

100

100

200

 

 

 

10

Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch

Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch

100

0

0

0

100

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

11

Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch

Biên bản kiểm tra, báo cáo giám sát thực hiện các nhiệm vụ

0

50

50

50

50

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ TC

12

Chi khác

Báo cáo kết quả hoạt động

0

50

50

50

50

NSNN

Tổng cục Thủy sản

Vụ TC

 

Tổng cộng: 7.220 triệu đồng

520

2.090

1.770

970

1.870

 

 

 

Ghi chú: NSNN: Ngân sách nhà nước; KHCN&MT: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, TC: Vụ Tài chính, TTKNQG: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, GIZ: Cơ quan phát triển hợp tác quốc tế Đức, IDH: Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững Hà Lan.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1280/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/03/2021 phê duyệt kinh phí triển khai Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


257

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80