Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1180/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 02/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1180/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chun, định mức và chế độ quản lý và sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 105/HĐND-THKT ngày 30 tháng 5 năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 891/STC-QLGCS ngày 10 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, giám sát việc trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo định mức.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận.
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Số lượng

Loại xe

Mục đích sử dụng

I

ĐƠN VỊ CẤP TỈNH VÀ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH

51

 

 

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

- Văn phòng Chi cục Kiểm lâm

2

Bán tải

Phòng cháy, cha cháy rừng và kiểm tra, kiểm soát lâm nghiệp

 

- Hạt Kiểm lâm Phong Điền

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Hạt Kiểm lâm Quản Điền

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Hạt Kiểm lâm Phú Vang

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Hạt Kiểm lâm Phú Lộc

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rmg

 

- Hạt Kiểm lâm Sao La

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng s 2

1

Bán tải

Phòng cháy, chữa cháy rừng

 

- Trung tâm Giống thủy sản

1

Bán tải

Chuyên chở cây con và phòng chống dịch bệnh

2

Sở Văn hóa và Thể thao

 

 

 

 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin

1

Xe tải 2,5 T

Chuyên chvật tư thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền

 

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

1

xe 19 chỗ ngi

Chở học sinh đi diễn và thi tài năng

 

- Trung tâm Thể thao

1

xe 19 chỗ ngồi

Chở Vận động viên đi thi đấu

 

- Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

1

xe 4 5 chỗ ngồi

Chở diễn viên đi diễn

 

- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

2

Bán tải

Phục vụ công tác chiếu phim chính trị

 

- Đoàn Bóng đá

1

xe 47 chỗ ngồi

Phục vụ chở vận động viên

3

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT)

 

 

 

 

 

1

ô tô tải

Truyền hình trực tiếp các sự kiện, lễ hội

 

 

1

7 chỗ, 2 cầu

Xe phục vụ phát thanh trực tiếp và phóng viên tác nghiệp; 01 xe phục vụ công tác truyền hình lưu động tại hiện trường

 

 

1

16 chỗ ngi

Chuyên dùng ghi hình lưu động các chương trình văn hóa nghệ thuật, xã hội, từ thiện ở cơ sở

4

Hội chữ thập đỏ tỉnh

1

7 ch, 2 cầu

Phục vụ công tác tuyên truyền và công tác từ thiện

5

Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

1

16 chỗ ngồi

Chở sinh viên nước bn Lào đi thực tập

6

Trường Cao đng Giao thông Huế

 

 

 

 

(Từ năm 2017 đến năm 2025)

19

05 chỗ

Đào tạo lái xe hạng B

 

 

1

50 chỗ

Đào tạo lái xe hạng E

 

 

1

ô tô tải

Đào tạo lái xe hạng C

7

Chi Cục quản lý thị trường - Sở Công thương

3

Bán tải

Kiểm tra, kiểm soát thtrường

8

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe:

1

Bán tải

Phục vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

9

Trung tâm ng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

1

Bán tải

Chuyên chở thiết bị công nghệ

10

Trung tâm Công viên Cây xanh:

1

Ô tô tẹc

Phun tưới nước cho cây xanh

II

ĐƠN VỊ CP HUYỆN

14

 

 

1

UBND thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

1

Ô tô tẹc

Phun tưới nước chăm sóc cây xanh

 

 

1

Tải 1,2 tn

Phục vụ công tác quản lý đô thị

2

UBND huyện Phú Lộc

 

 

 

 

 

1

Bán tải 02 cầu

Phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

 

 

1

Tải 1,2 tn

Phục vụ công tác quản lý đô thị

3

UBND thị xã Hương Thủy

 

 

 

 

 

1

Xe tải

Phục vụ chở rác

 

 

1

Bán tải

Phục vụ công tác Văn hóa, thông tin lưu động

4

UBND huyện A Lưới

 

 

 

 

 

1

Bán tải

Phục vụ công tác văn hóa, thông tin lưu động

 

 

1

Xe tẹc

Tưới nước và rửa đường

 

 

1

Tải 1,2 tn

Phục vụ quản lý trật tự đô thị

 

 

1

Hút hầm vệ sinh

Phục vụ công tác vệ sinh trên địa bàn miền núi

 

 

1

Xe thang

Phục vụ công tác ct cây, tỉa cành trên cao

5

UBND huyện Phú Vang

 

 

 

 

 

1

Bán tải 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống lụt bão

 

 

1

Bán tải

Phục vụ công tác Văn hóa, thông tin lưu động

 

 

1

Tải 1,2 tấn

Phục vụ công tác quản lý đô thị

 

Tổng cộng

65

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


495

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114