Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1100/QĐ-UBND 2020 đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 1100/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 22/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại Tờ trình số 216/TT-SGTVTXD ngày 17/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Có bảng giá ca máy, thiết bị thi công và bản thuyết minh hướng dẫn chi tiết kèm theo).

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

2.1 Trường hợp dự án xây dựng đã được phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì điều chỉnh lại giá ca máy theo Quyết định này trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu, trên cơ sở đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

2.2 Trường hợp các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, các gói thầu đã có kết quả trúng thầu, đã ký kết hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì không thực hiện việc điều chỉnh giá ca máy trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng mà thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu đã phát hành, hồ sơ dự thầu hoặc nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Lào Cai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4/QĐ;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- LĐ Văn phòng;
- BBT- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, QLĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

PHẦN I:

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này, để xác định chi phí đầu tư xây dựng, làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

- Đơn giá ca máy và thiết bị thi công (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy được xác định trên cơ sở yêu cầu quản lý sử dụng máy và thiết bị thi công xây dựng, các định mức hao phí tính giá ca máy và mặt bằng giá của địa phương. Giá ca máy của công trình cụ thể được xác định theo loại máy thi công xây dựng sử dụng (hoặc dự kiến sử dụng) để thi công xây dựng công trình phù hợp với thiết kế tổ chức xây dựng, biện pháp thi công xây dựng, tiến độ thi công xây dựng công trình và mặt bằng giá tại khu vực xây dựng công trình. Giá ca máy được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 của Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

- Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC+ CNL + CNC + CCPK

Trong đó:

- CCM: giá ca máy (đồng/ca);

- CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);

- CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);

- CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);

- CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);

- CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

- Định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy gồm: Số ca làm việc của máy trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu - năng lượng; nhân công điều khiển máy; nguyên giá máy và định mức chi phí khác được lấy theo Phụ lục số 02 của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

2. Xác định chi phí khấu hao

- Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên. Khấu hao máy là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy để thu hồi vốn đầu tư máy. Khấu hao của máy được tính trong giá ca máy.

- Xác định chi phí khấu hao trong giá ca máy thực hiện theo mục 1.1, Phụ lục 1 của Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

3. Xác định chi phí sửa chữa

- Chi phí sửa chữa máy là các khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy.

- Xác định chi phí sửa chữa trong giá ca máy thực hiện theo mục 1.2, phụ lục 1 của Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

4. Xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng

- Nhiên liệu, năng lượng cho một ca làm việc của máy là xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén tiêu hao trong thời gian làm việc của máy để tạo ra động lực cho máy hoạt động gọi là nhiên liệu chính. Các loại dầu mỡ bôi trơn, dầu truyền động... gọi là nhiên liệu phụ trong một ca làm việc của máy được xác định bằng hệ số so với chi phí nhiên liệu chính.

- Xác định chi phí sửa chữa trong giá ca máy thực hiện theo mục 1.3, phụ lục 1 của Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

- Giá nhiên liệu, năng lượng sử dụng để xác định đơn giá ca máy tại thời điểm tính giá ca máy: Được lấy theo giá xăng, dầu vùng 2, thông cáo báo chí số 09/2020/PLX-TCBC ngày 13/4/2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; giá điện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương áp dụng theo giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp dưới 6kv, giờ bình thường. Cụ thể:

+ Giá xăng RON 92-II: 10.509,09 đồng/ lít

+ Giá dầu Diesel 0,05S-II: 10.027,27 đồng/lít

+ Giá điện: 1.685 đồng/kWh

(Các giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng)

5. Xác định chi phí nhân công điều khiển máy

- Chi phí nhân công điều khiển trong một ca làm việc của máy được xác định trên cơ sở quy định về số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và các quy định về đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Chi phí nhân công điều khiển trong giá ca máy thực hiện theo mục 1.4, phụ lục 1 Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá ngày công, cấp bậc công nhân điều khiển máy để xác định chi phí nhân công điều khiển được lấy theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. Xác định chi phí khác

- Chi phí khác trong giá ca máy là các khoản chi phí cần thiết đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, gồm bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng; bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy; đăng kiểm các loại; di chuyển máy trong nội bộ công trình và các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng.

- Xác định chi phí khác trong giá ca máy thực hiện theo mục 1.5, phụ lục 1 của Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

7. Xác định giá ca máy chờ đợi

- Giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loại máy đã được huy động đến công trình để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc để làm nhưng không do lỗi của nhà thầu.

- Giá ca máy chờ đợi gồm chi phí khấu hao (được tính 50% chi phí khấu hao), chi phí nhân công điều khiển máy (được tính 50% chi phí nhân công điều khiển máy) và chi phí khác của máy.

8. Xác định giá thuê máy theo giờ

- Giá thuê máy theo giờ là chi phí bên đi thuê trả cho bên cho thuê để được quyền sử dụng máy trong một khoảng thời gian tính theo giờ máy (chưa đủ một ca) để hoàn thành đơn vị khối lượng sản phẩm xây dựng.

- Giá máy theo giờ bao gồm chi phí nhiên liệu, năng lượng; chi phí tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác được tính toán và được phân bổ cho một giờ làm việc.

IV. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Giá ca máy là giá trước thuế VAT, chưa bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác xây dựng thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí gián tiếp của dự toán công trình.

2. Trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong bảng giá ca máy đã công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình hoặc trường hợp dự án đầu tư thuộc địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy của công trình theo nguyên tắc và phương pháp quy định tại khoản 2, Phụ lục số 01 của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt áp dụng cho dự án, công trình và gửi về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Bộ Xây dựng và cơ quan chuyên môn có liên quan để phục vụ quản lý.

3. Trường hợp một số loại máy thiết bị thi công (do trong Phụ lục số 02 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ban hành không có định mức khấu hao (cần cẩu bánh hơi - sức nâng 80t; ô tô đầu kéo công suất 150cv và 200cv; tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu - công suất 250cv) áp dụng tính định mức khấu hao của loại máy, thiết bị tương đồng hoặc vận dụng theo Thông tư 06/2010/TT-BXD.

4. Vùng áp dụng giá ca máy:

- Vùng II: Gồm toàn bộ Thành phố Lào Cai;

- Vùng III: Gồm toàn bộ Thị xã Sa Pa; Thị trấn Phố Lu, Thị trấn Phong Hải, Thị trấn Tằng Loỏng thuộc huyện Bảo Thắng;

- Vùng IV: Các huyện còn lại thuộc tỉnh Lào Cai và các xã còn lại thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Trong quá trình áp dụng giá ca máy, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để cùng phối hợp tháo gỡ, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/04/2020 công bố đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!