Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1081/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đinh Hạnh
Ngày ban hành: 16/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1081/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 35/HĐBT ngày 28 tháng 1 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Qũi phát triển khoa học và công nghệ ở các Bộ, Tỉnh, Thành phố (trực thuộc Trung ương);
Căn cứ Thông tư số 1291/KHCNMT - TC ngày 8 tháng 10 năm 1992 của liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập và sử dụng Qũi phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, Tỉnh, Thành phố;
Thực hiện các Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội số 1386/QĐ - UB ngày 12 tháng 7 năm 1994 ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ có thu hồi cho dự án sản xuất thử - thử nghiệm và số 878/QĐ - UB ngày 17 tháng 4 năm 1995 về việc giao kế hoạch nghiên cứu thực nghiệm khoa học công nghệ năm 1995;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 254/KHCNMT - TCVG ngày 7 tháng 3 năm 1998.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về trích lập và sử dụng Qũi phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội. Các quy định trước đây của ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý và sử dụng vỗn hỗ trợ có thu hồi cho dự án sản xuất thử nghiệm trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Giao cho Sở Khoa học công nghệ và môi trường cùng Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn chi tiết Quy định tạm thời về trích lập và sử dụng Qũi phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội để đảm bảo việc sử dụng Qũi này đúng mục đích, có hiệu qủa, phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc; Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Sở Tài chính - vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ KHCN & MT
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐNDTP
- Chủ tịch UBND TP. các PCT UBND TP
- Như điều 3
- CPVP, TC, VX, XD, TH, NN
- Lưu:

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Đinh Hạnh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QŨI PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1081/QĐ - UB ngày 16 tháng 3 năm 1998 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Qũi phát triển khoa học và công nghệ (viết tắt Qũi PTKH & CN) của Thành phố Hà Nội được lập để thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Điều 2. Qũi PTKH & CN là nguồn vốn đầu tư quan trọng, tạo thêm điều kiện cho việc tập trung nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động về khoa học và công nghệ tại thành phố.

Điều 3. Qũi PTKH & CN của Thành phố Hà Nội được giao cho Sở Kế hoạch công nghệ và môi trường Hà Nội quản lý. Qũi được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước Thành phố. Việc sử dụng Qũi phải đúng mục đích, tuân thủ các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và do ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Chương 2:

NGUỒN HÌNH THÀNH, NỘI DUNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QŨY

Điều 4. Qũi PTKH & CN của Thành phố Hà Nội được hình thành từ các nguồn sau:

4.1 Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố trong dự toán chi về khoa học và công nghệ hàng năm đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt và ủy ban nhân dân Thành phố có quyết định thực hiện.

4.2 Nguồn thu hồi kinh phí của ngân sách Thành phố đã cấp cho dự án sản xuất thử nghiệm trong hoạt động nghiên cứu triển khai, phát triển công nghệ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác theo phương thức ký hợp đồng (Mức thu hồi từng trường hợp do Thành phố quy định).

4.3 Trích 30% từ tiền thu hồi do bán sản phẩm chế thử, phế liệu, phế phẩm, ... trong qúa trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ do ngân sách Thành phố cấp theo Thông tư số 03/TC-KHKT ngày 28 tháng 1 năm 1984 của liên Bộ Tài chính và ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ KHCN & MT).

4.4 Nguồn đóng góp từ qũi đầu tư phát triển của các doanh nghiệp Nhà nước do Thành phố quản lý. Mức trích nộp được thực hiện theo quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố.

4.5 Nguồn ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cho Qũi.

Điều 5. Nội dung sử dụng Qũi PTKH & CN của Thành phố như sau:

5.1 Chi cho công tác điều tra, bảo vệ tài nguyên, điều kiện thiên nhiên và môi trường của thành phố.

5.2 Chi cho việc xây dựng, lập các đề án chiến lược phát triển, nghiên cứu các biện pháp quản lý kinh tế - xã hội của Thành phố;

5.3 Chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

5.4 Chi cho các dự án sản xuất thử nghiệm có thu hồi;

5.5 Hỗ trợ các nhiệm vụ áp dụng kỹ thuật mới, chuyển giao công nghệ thích hợp và công nghệ mũi nhọn;

5.6 Chi cho việc đánh giá trình độ công nghệ của sản xuất và sản phẩm;

5.7 Chi cho các hoạt động để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và soát xét tiêu chuẩn ngành, sản xuất và sửa chữa trang thiết bị đo lường;

5.8 Chi các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, sở hữu công nghiệp, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Thành phố.

Điều 6. Quản lý Qũi:

6.1 Lập dự toán thu - chi Qũi:

Hàng năm, căn cứ định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố, Sở Khoa học công nghệ và môi trường có trách nhiệm lập chỉ tiêu kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan tới sử dụng Qũi PTKH & CN phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư lập dự toán thu - chi của Qũi (theo các nội dung thu - chi đã nêu tại điều 4 và điều 5) để trình Hội đồng nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Các đơn vị có dự án sản xuất thử nghiệm có thu hồi sử dụng vốn từ Qũi phải được Hội đồng Khoa học công nghệ Thành phố thẩm định trước khi đưa vào dự toán. Dự toán thu chi của Qũi được lập theo đúng mẫu biểu quy định dưới sự hướng dẫn của Sở Khoa học công nghệ và môi trường và Sở Tài chính - Vật giá.

6.2 Cấp phát Qũi:

- Việc cấp phát chi từ nguồn Qũi PTKH & CN phải thực hiện theo các căn cứ sau:

+ Có trong dự toán sử dụng qũi được ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

+ Được Sở Khoa học công nghệ và môi trường phê duyệt đề cương nghiên cứu và thẩm định nội dung dự toán chi tiết (đối với chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ), phê duyệt thuyết minh dự án và thẩm định nội dung dự toán chi tiết (đối với các dự án sản xuất thử nghiệm, các nhiệm vụ điều tra, bảo vệ tài nguyên môi trường ....).

+ Được Sở Tài chính - vật giá phê duyệt dự toán chi tiết;

- Sở Khoa học công nghệ và môi trường thực hiện việc cấp phát từ Qũi theo dự toán được duyệt để chuyển về tài khoản của các tổ chức, đơn vị thực hiện.

6.3 Trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn chi từ Qũi: phải mở sổ sách theo dõi, hạch toán, quyết toán riêng, không trùng lặp với nguồn chi hành chính sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác.

6.4 Quyết toán Qũi:

- Các nội dung chi từ Qũi PTKH & CN phải được Sở Khoa học công nghệ và môi trường tổ chức nghiệm thu về nội dung thực hiện mới có giá trị quyết toán.

- Các đơn vị sử dụng nguồn chi từ Qũi PTKH & CN chịu trách nhiệm thực hiện chế độ quyết toán và báo cáo quyết toán theo chế độ qui định.

- Quyết toán thu - chi từ Qũi PTKH & CN được gửi về Sở Khoa học công nghệ và môi trường thẩm định trước khi gửi Sở Tài chính - vật giá phê duyệt.

- Hàng năm cơ quan quản lý Qũi (Sở khoa học công nghệ và môi trường) có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo quyết toán thu - chi của Qũi PTKH & CN để cùng Sở Tài chính - vật giá báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Quy định tạm thời về trích, lập và sử dụng Qũi PTKH & CN Thành phố Hà Nội được tổ chức thực hiện từ năm 1998, các quy định trước đây về việc quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ có thu hồi cho các dự án sản xuất thử nghiệm trái với quy định này đều bãi bỏ.

Trong qúa trình tổ chức thực hiện, nếu Nhà nước có những thay đổi về quy định trích, lập và sử dụng Qũi PTKH & CN, ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có văn bản sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1081/QĐ-UB ngày 16/03/1998 về Quy định tạm thời về trích lập và sử dụng Qũi phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.031

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!