Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2015 về việc bổ sung Dự toán mua sắm thuốc tân dược phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn Thành phố Đà Lạt năm 2014-2015 do ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 1079/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 11/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC TÂN DƯỢC PHỤC VỤ NHU CẦU KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TUYẾN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT NĂM 2014 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét Tờ trình số 218/TTr-BVĐK ngày 09/4/2015 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán mua sắm thuốc tân dược phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2014 - 2015 (lần thứ II);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 769/TTr-STC ngày 23/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 và Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tân dược tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2014 - 2015 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

Tên gói thầu

Giá gói thầu theo Quyết định số 2229/QĐ-UBND

Giá gói thầu được điều chỉnh tăng

Giá gói thầu được bổ sung

Chênh lệch sau khi điều chỉnh bổ sung

Gói thầu số 1

26.138,10

26.143,27

86,94

92,11

Gói thầu số 3

44.800,05

45.184,61

00

384,56

Gói thầu số 5

26.423,01

26.432,22

00

9,21

Gói thầu số 6

15.174,50

15.181,24

00

6,74

Cộng

 

 

492,62

2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Chứng thư thẩm định giá số 008/2015/FMA-LĐ ngày 13/02/2015 của Công ty TNHH thẩm định giá Năm thành viên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổng giá trị dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung:

122.011,66 triệu đồng + 492,62 triệu đồng = 122.504,28 triệu đồng.

(Một trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

4. Nguồn vốn mua sắm: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu một phần viện phí năm 2014 - 2015 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tân dược tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2014 - 2015 không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2015 về việc bổ sung Dự toán mua sắm thuốc tân dược phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn Thành phố Đà Lạt năm 2014-2015 do ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9