Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch và kinh phí hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 101/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2016.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cLuật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Thực hiện Công văn s5137/BVHTTDL-GĐ ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 185/TTr-SVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và kinh phí hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL (b/c);
- Cục công tác phía Nam Bộ VHTTDL tại TP HCM (b/c);
- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
-
UBMTTQ VN tỉnh và các Hội, đoàn thể;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh;
- Các cơ quan chu
yên môn thuộc tỉnh;
- T
òa án nhân dân, Viện KSND tỉnh;
- Báo BRVT; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, TP;
- Lưu: VT-TH.

VX3#CTGĐ-2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
101/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Năm 2016 là năm đầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm của tỉnh (2016 - 2020) và các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VI (2016 - 2020) để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưc” và Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” theo Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động: phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

II. CHỦ ĐỀ

“Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Các chỉ tiêu cơ bản về công tác gia đình và phòng, chống bo lc gia đình, bình đng giới năm 2016 (theo phụ lục 1 đính kèm)

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình:

Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên đối với các ngành, các cấp trong xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án cụ thể giải quyết những khó khăn, thách thức về gia đình và công tác gia đình và biện pháp cụ thể trong phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo hành trong gia đình.

1.1. Chỉ đạo thực hiện triển khai các văn bản của trung ương và ban hành theo thẩm quyền các văn bản của địa phương về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo triển khai triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương chun bị ban hành trong năm 2016.

- Rà soát, điều chỉnh Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh và hướng dẫn cho các huyện, thành phố điều chỉnh quy chế cho phù hợp với Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của Thủ tướng chính phủ; xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch triển khai thực hiện Khung đánh giá Chương trình hành động quốc gia về phòng, chng bạo lực gia đình sau khi trung ương ban hành.

- Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp tiếp tục tham mưu cho UBND cùng cấp khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể trên từng địa bàn thực hiện theo yêu cầu của tỉnh đối với các văn bản sau:

+ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh BR-VT.

+ Kế hoạch số 5013/KH-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh BR-VT.

+ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tnh Ban hành Chương trình hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh BR-VT.

+ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

1.2. Chỉ đạo các địa phương thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng gii năm 2016 của UBND tỉnh:

Chỉ đạo cho các địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được phân bổ trong năm 2016. Cụ thể là:

- Chỉ tiêu theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

- Chỉ tiêu theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

- Chỉ tiêu theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh BR-VT.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ định kỳ hàng năm cho đội ngũ Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và Tư vấn về chăm sóc nạn nhân BLGĐ cho cán bộ các xã, phường, thị trấn (961 học viên, 04 lớp, mỗi lp 02 ngày).

- Tổ chức thi cấp chứng chỉ, cấp thẻ cho Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và Tư vấn về chăm sóc nạn nhân BLGĐ cho 7 huyện, thành phố (961 học viên).

- Tổ chức tập huấn lần đầu, thi cấp chứng chỉ cho Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và nhân viên chăm sóc nạn nhân BLGĐ cho huyện Côn Đảo (160 học viên, 02 lớp, 04 ngày/lớp).

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình cho thành viên, tthư ký giúp việc Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (410, học viên, 01 lớp, 03 ngày).

3. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình:

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Triển khai khung đánh giá Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

- Triển khai Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Đề án giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Xây dựng và ban hành chế độ, chính sách xây dựng lực lượng cộng tác viên về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

4. Công tác tuyên truyền:

Tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình; tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân nhận thức rõ gia đình là một trong những nhân tố quan trng quyết định thành công sự nghiệp CNH, HĐH. Đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể:

- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền về gia đình; tiến hành tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình chủ đề: Gia đình hạnh phúc” từ cơ sở.

- Tham gia cuộc thi viết về gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

- Tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI năm 2016 hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tham dự “Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ VII năm 2016” tại tỉnh Ninh Thuận.

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề hưởng ứng kỷ niệm Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ - 25/11 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- In ấn tài liệu tuyên truyền công tác gia đình; sách phục vụ cho công tác QLNN về gia đình cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, TP và xã, phường, thị trấn (1.000 cuốn); 5.000 tờ rơi.

5. Công tác phối hợp liên ngành:

Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các địa phương căn cứ nhiệm vụ phòng, chng bạo lực gia đình theo Quy chế phi hợp liên ngành trong công tác phòng, chng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã ban hành chủ động có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan theo lĩnh vực phụ trách. Trong đó, cần tập trung vào 4 khâu chủ yếu: Xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách về công tác gia đình, PCBLGĐ; công tác truyền thông, tuyên truyền; bồi dưỡng, tập huấn và công tác kiểm tra giám sát về công tác gia đình.

6. Hoạt động kiểm tra giám sát:

- Tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo gia đình tại 08 huyện, thành phố và 07 xã, phường, thị trấn điểm năm 2016 kết hợp với điều tra, khảo sát đi với các huyện, thành phố và xã, phường trị trấn về hoạt động công tác gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình trên địa bàn phục vụ cho xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế chính sách phục vụ cho công tác QLNN về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (hình thức điều tra qua phiếu khảo sát).

- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 1858/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Ban hành chỉ số giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện mô hình 4 trong Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng gii:

Tiếp tục khai thực hiện duy trì và nhân rộng Mô hình 4: “Htrợ xã, phường, thị trấn xây dựng, sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đng giới trong năm 2016.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, trong lĩnh vực gia đình; phòng chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của trung ương:

Căn cứ các Chương trình, Đề án, trong lĩnh vực gia đình; phòng chng bạo lực gia đình đã được trung ương ban hành; các cơ quan liên quan tham mưu cho tỉnh ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 và trong năm 2016 gồm:

- Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì).

- Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 (Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ trì).

- Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 (Ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch chủ trì).

- Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến năm 2020 (Ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch chủ trì).

- Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp (Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì).

- Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 (Ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì).

- Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2016 trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chủ trì)

- Đề án Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình của Thủ tướng Chính phủ. (Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng các lp nghiệp vụ về về công tác gia đình, PCBLGĐ cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp theo kế hoạch được phê duyệt. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ, thẻ cho Tư vấn viên về PCBLGĐ và nhân viên chăm sóc nạn nhân BLGĐ.

- Tổng hợp kết quả hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh và báo cáo kết quả cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng triển khai kế hoạch, kịch bản tuyên truyền thông tin lưu động về công tác gia đình; phòng chống tại các xã, phường, thị trấn (theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh).

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng các sự kiện: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

- Triển khai thực hiện cung cấp tài liệu tuyên truyền: sách, tập gấp, hệ thống các văn bản mới của TW, của tỉnh cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố phục vụ cho công tác chỉ đạo tuyên truyền tại cơ sở.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh triển khai kiểm tra giám sát hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình tại cấp huyện, xã và báo cáo kết quả cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các huyện, thành phố đxuất cho UBND tỉnh ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng cộng tác viên về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai và tuyên truyền về các sự kiện gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình và công tác gia đình năm 2016: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11...

Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về PCBLGĐ. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác PCBLGĐ; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCBLGĐ.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCBLGĐ trong tổ chức mình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về PCBLGĐ; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về PCBLGĐ; khuyến khích, vận động hội viên tham gia nhân rộng mô hình PCBLGĐ, đăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức thành viên tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình đến người dân và trong gia đình trên địa bàn tỉnh.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xem xét, khuyến khích và bố trí hội viên làm cộng tác viên PCBLGĐ ở cơ sở; hình thành đường dây tư vấn về PCBLGĐ; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm đhỗ trợ nạn bạo lực gia đình; nghiên cứu, xây dựng một số mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động hòa giải, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng mô hình câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; “Câu lạc bộ nuôi dạy con tốt”... Chỉ đạo đơn vị cơ sở tiếp tục thực hiện nội dung: “Đẩy mạnh công tác vận động, htrợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bn vững trên từng địa bàn.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn, thi cấp chứng chỉ, thẻ Tư vấn về PCBLGĐ và Tư vấn về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình theo kế hoạch của tỉnh.

- Cử cán bộ, báo cáo viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ gia đình; tham gia biên soạn đề thi và tham gia Ban giám khảo chấm thi lớp Tư vấn về PCBLGĐ và Tư vn về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình do tỉnh tổ chức.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổ chức nói chuyện chuyên đề Tiểu đề án 4 nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25/11.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2016 - 2020.

5. Hội Nông dân tỉnh:

- Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của mình, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nông dân, đặc biệt là nam giới xây dựng gia đình nông dân tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, không có tệ nạn xã hội. Lồng ghép vào các mô hình Câu lạc bộ của Hội để tuyên truyền nâng cao nhận thức về gia đình.

- Tiếp tục vận động và phát huy vai trò người cha trong gia đình nông thôn; xây dựng mô hình câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc không có bạo lực”.

6. Đnghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục thực hiện “Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình thành nội dung hoạt động chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sinh hoạt các chi bộ” từ tỉnh đến cơ sở.

- Chỉ đạo và hướng dẫn chi, đảng bộ cơ sở sinh hoạt nội dung công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tài liệu thông báo nội bộ. Trong năm 2016, phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức lớp tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ chủ chốt; cấp ủy chi bộ các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và huyện, thành phố các văn bản của trung ương về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Tỉnh đoàn:

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiếp tục thực hiện nội dung: “Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở có kế hoạch tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25/11 theo kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hnh phúc, không có bạo lực gia đình.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách, pháp luật về PCBLGĐ; duy trì và nhân rộng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; nghiên cứu, thí điểm đưa tiêu chí “Đoàn viên công đoàn không gây bạo lực gia đình” vào tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Chỉ đạo đơn vị trong hệ thống công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện nội dung: "Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, li sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức viên chức lao động” từ cấp tỉnh đến cơ sở.

9. Ban Dân tộc:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, đề án để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, về PCBLGĐ cho đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo.

10. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình; ban hành quy trình chữa trị nghin rượu.

- Tiếp tục chỉ đạo, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, đặc biệt là các cơ sở điều trị, phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân của bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo cho Bệnh viện Bà Rịa cử cán bộ tham gia là báo cáo viên các lớp tập huấn, biên soạn đề thi và tham gia Ban giám khảo chấm thi lớp Tư vấn về PCBLGĐ và nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình về các môn học, chuyên đề có liên quan đến lĩnh vực y tế do tỉnh tổ chức.

11. Sở Tư pháp:

- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; hướng dn và kiểm tra hoạt động hòa giải liên quan đến gia đình ở cơ sở;

- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải để nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở.

- Hướng dẫn và kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai lớp tập huấn về Tư vn về PCBLGĐ và nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình định kỳ hàng năm cho cán bộ xã, phường, thị trấn do tỉnh tổ chức. Cử cán bộ cán bộ tham gia các lớp tập hun, biên soạn đthi và tham gia Ban giám khảo chấm thi lớp Tư vấn về PCBLGĐ và nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia về các môn học, chuyên đ có liên quan đến lĩnh vực tư pháp do tỉnh tổ chức.

12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, chương trình việc làm và dạy nghề, các chính sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; chính sách bảo trợ xã hội; chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc bit trẻ em trong các gia đình có bạo lực, gia đình đơn thân, gia đình khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nâng cao năng lực về PCBLGĐ cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng.

- Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung PCBLGĐ vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Người cao tuổi.

- Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ chức triển khai thực hiện Tiêu chí số 14: “Điểm vui chơi, giải trí và tổ chức hoạt động văn hóa vui chơi, rèn luyện thể chất cho trẻ em” theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh.

13. SThông tin - Truyền thông:

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án: “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, hướng dn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật: Về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; củng cố gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền đạo đức lối sống, giáo dục về phong tục, tập quán, truyn thng tt đẹp của dân tộc Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 3331/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: “Giáo dục chuyn đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” của ngành giáo dục.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, giáo dục pháp luật về PCBLGĐ trong nhà trường. Đưa nội dung PCBLGĐ vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình và quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH dài hạn, trung hạn và hàng năm của tỉnh theo các Quyết định của UBND tỉnh gồm:

- Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chng bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mi quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

16. Công an tỉnh:

- Có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị thuộc hệ thống ngành đnh kỳ 6 tháng, năm phối hợp cung cấp số liệu thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình cho thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình cùng cấp để tổng hợp báo cáo đánh giá về các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực xử lý để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại mc 3, Điều 2, Quyết định số 215/QĐ-TTG ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

- Chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Viện KSND, TAND cùng cấp xử lý các vụ việc do bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng, có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, đưa vụ án xét xử công khai, lưu động, xử phạt nghiêm minh.

17. Đề nghị Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Đnghị viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án tỉnh có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị thuộc hệ thống ngành định kỳ 6 tháng, năm phối hợp cung cấp số liệu thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình cho thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình cùng cấp đtổng hợp báo cáo đánh giá về các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực xử lý để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại mục 14, 15 Điều 2 Quyết định số 215/QĐ-TTG ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

18. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch và lập dự toán hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện, thành phố và hướng dẫn cho UBND cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2016. Đưa các chỉ tiêu; mục tiêu và tiêu chí công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới vào kế hoạch hoạt động năm 2016 của của địa phương theo kế hoạch của tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo gia đình tại địa phương hoạt động có hiệu quả

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh BR-VT. Trong đó, cần quan tâm cho công tác n định bộ máy tổ chức và có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ cấp huyện đến xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục rà soát xây dựng và ban hành quy chế phối hợp về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện, thành phố. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ban hành quy chế phối hợp về công tác phòng, chng bạo lực gia đình trên địa bàn (đối với những địa phương chưa ban hành quy chế) nhằm tăng cường công tác phối hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phối hợp liên ngành cùng cấp về công tác gia đình; PCBLGĐ trên địa bàn theo hướng dẫn của tỉnh, trong đó tập trung vào các cơ quan: Ban Tuyên giáo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Công đoàn cùng cấp theo chỉ đạo của tỉnh.

- Có kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ 25/11 trên địa bàn và tham gia các hoạt động theo kế hoạch của tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu thập, tổng hợp số liệu cơ bản về gia đình và chỉ sphòng, chống bạo lực gia đình, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thời gian quy định tại Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch.

- Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm; biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2016 trên địa bàn (theo Thông tư s 24/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đi tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình).

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch duy trì và nhân rộng Mô hình phòng chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của việc nhân rộng mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở địa bàn thôn, ấp, khu phố trên phạm vi huyện, thành phố.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về PCBLGĐ thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ tr, tư vấn/bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

- Tiếp tục triển khai thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” trên địa bàn huyện, thành phố trong năm 2015.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở thực hiện có hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/5/ 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tui tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tui tại địa phương.

- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, sửa đổi đưa nguyên tắc bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình vào quy ước các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2016 tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

- Chỉ đạo Kiểm tra, thanh tra khen thưởng; đánh giá và định kỳ tổng kết việc thực hiện Kế hoạch năm 2016 ở địa phương gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình năm 2016 ở cấp tỉnh được bố trí trong nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đđảm bảo thực hiện tt các nhiệm vụ trọng tâm (theo phụ lục 2 đính kèm).

2. Kinh phí thực hiện các hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình của các cơ quan, ban, ngành liên quan theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2016, do các cơ quan, đơn vị lập dự toán lồng ghép trong hoạt động của đơn vị hàng năm sau khi thống nhất nội dung với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp năm 2016: thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình xây dựng kế hoạch hoạt động kèm dự toán kinh phí của cấp mình trình UBND cùng cấp phê duyệt bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện các hoạt động trọng tâm./.

 

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH; PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH; BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh BR-VT)

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2016

I

Chỉ tiêu theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

 

 

1

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức vvai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đng giới, phòng, chng bạo lực gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình.

 

 

1.1

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

%

88

1.2

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

%

88

1.2

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ hộ gia đình có bạo lực gia đình giảm so với năm trước.

%

10-15

1.3

Chtiêu 4: Tỷ lệ hộ gia đình có người mc tệ nạn xã hội giảm so với năm trước.

%

10-15

1.4

Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ hộ gia đình có người kết hôn dưới tui pháp luật quy định giảm so với năm trước.

Trong đó: Tỷ lệ hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn có người kết hôn dưới tui pháp luật quy định giảm so với năm trước.

%

%

15

10

2

Mục tiêu 2: Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đy đủ các quyn và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ.

 

 

2.1

Chỉ tiêu 1:

+ Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

+ Trong đó: khu vực khó khăn, đc biệt khó khăn

 

%

%

 

94

90

2.2

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thchất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái.

%

89

2.3

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha, mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ.

%

90

2.4

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi.

%

95

3

Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đi với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo theo quy định.

 

 

3.1

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ hộ gia đình được cung cp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo.

%

94

3.2

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng đphát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng kinh tế.

%

94

3.3

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục; dịch vụ hỗ trợ gia đình và các thành viên gia đình tăng so với năm trước.

%

15

II

Chỉ tiêu theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh BR-VT.

 

 

1

Mục tiêu 1: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa vợ và chồng.

 

 

1.1

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu hầu hết các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật; Tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân - gia đình, bình đng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

%

97

1.2

Chỉ tiêu 2:

- Tỷ lệ hộ gia đình có bạo lực giữa vợ và chồng giảm trung bình hàng năm.

- Tỷ lệ người kết hôn dưới tui pháp luật quy định giảm trung bình hàng năm.

Trong đó: Tỷ lệ người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm trung bình hàng năm.

 

%

%

%

 

10-15

15

10

2

Mục tiêu 2: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

 

 

2.1

Chỉ tiêu 1:

- Tỷ lệ cha hoặc mẹ có trẻ em dưới 6 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái;

- Tỷ lệ hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần.

 

%

%

 

77

86

2.2

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ hộ gia đình có bạo lực với với trẻ em giảm hàng năm.

%

10-15

3

Mục tiêu 3: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trưởng thành.

 

 

3.1

Chỉ tiêu 1:

- Tỷ lệ hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi;

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.

 

%

%

 

78

85

3.2

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ trung bình hộ gia đình có hành vi bạo lực với người cao tuổi giảm hàng năm.

%

10-15

4

Mục tiêu 4: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bn vững.

 

 

 

Chỉ tiêu 1:

a) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong đó:

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa khu vực vùng sâu, vùng xa.

b) Tỷ lệ hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và phúc lợi xã hội.

c) Tỷ lệ các huyện, thành phố triển khai thí điểm mô hình liên quan tới xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững như: tư vn hôn nhân và gia đình, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng cho các thành viên gia đình về xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

%

%

%

%

 

94

90

96

92

III

Chỉ tiêu theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quc gia về phòng, chống bo lc gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT

 

 

1

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận thông tin về PCBLGĐ.

%

90

2

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ cán bộ tham gia PCBLGĐ các cấp được tập huấn nâng cao năng lực PCBLGĐ.

%

90

3

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ slãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp phường, xã được tập huấn nâng cao năng lực PCBLGĐ.

%

92

4

Chtiêu 4: Tỷ lệ số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.

%

82

5

Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ vphòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi.

%

85

6

Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ số xã, phường nhân rộng mô hình PCBLGĐ.

%

82

IV

Các chỉ tiêu v phòng, chng bạo lực gia đình (Theo Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL ngày 28/6/2013 và Công văn s 1467/BVHTTDL- GĐ ngày 12/4/2013 của Bộ VHTTDL)

 

 

1

Số xã/phường/thị trn trên địa bàn có Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

%

88

2

S thôn/p có ít nhất 01 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng

%

87

3

Cơ sở y tế cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố trở thành nơi tạm lánh và có nơi tư vấn, điều trị riêng cho nạn nhân bạo lực gia đình

%

85

V

Mục tiêu 6: “Bảo đảm bình đẳng gii trong đi sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở gii” (Theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh).

 

 

1

Chỉ tiêu 1: Rút ngn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam.

Ln

2

2

Chỉ tiêu 2 :

- Snạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

- Số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ stư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

 

%


%

 

70


77

3

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện/thành phố có cán bộ tư vn pháp lý v hôn nhân gia đình.

%

100

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về Kế hoạch và kinh phí hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.112

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server251