Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 10/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Ngô Tân Phượng
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết 308/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể ở tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Tân Phượng

 

Biểu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

17.934.148

28.138.131

10.203.983

157%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

17.486.573

20.767.127

3.280.554

119%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

 

6.839.453

6.839.453

 

-

Thu NSĐP hưng từ các khoản thu phân chia

 

13.927.674

13.927.674

 

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

447.575

524.205

76.630

117%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 

-

-

 

2

Thu bổ sung có mục tiêu

447.575

524.205

76.630

117%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

-

-

 

IV

Thu kết dư

 

1.563.514

 

 

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

5.283.285

 

 

B

TỔNG CHI NSĐP

17.720.186

27.655.935

9.935.749

156%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

17.486.573

17.872.463

385.890

102%

1

Chi đầu tư phát triển

5.609.869

9.505.158

3.895.289

169%

2

Chi thường xuyên

9.356.255

8.328.282

- 1.027.973

89%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

41.800

38.023

3.777

91%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100%

5

Dự phòng ngân sách

437.160

 

 

 

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.040.489

 

 

 

II

Chi các chương trình mục tiêu

233.613

461.892

228.279

198%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

 

 

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

130.270

154.818

24.548

119%

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính sách

103.343

307.074

 

 

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

9.321.580

 

 

IV

Chi nộp NS cấp trên

 

-

 

 

C

BỘI THU NSĐP

 

482.196

 

 

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

 

362.553

362.553

 

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 

-

-

 

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

 

362.553

362.553

 

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

355.000

-

- 355.000

 

I

Vay để bù đắp bội chi

 

 

 

 

II

Vay để trả nợ gốc

355.000

 

 

 

G

KẾT DƯ

 

119.643

 

 

H

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

 

376.406

 

 

 

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN ĐP giao

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

 

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)

27.397.000

17.486.573

46.262.703

36.639.926

168,9

209,5

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

27.397.000

17.486.573

30.389.904

20.767.127

110,9

118,8

1

Thu nội địa

21.147.000

17.486.573

24.346.392

20.749.689

115,1

118,7

1

Thu từ khu vc doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1.400.000

1.162.085

1.408.363

1.169.062

100,6

100,6

 

- Thuế giá trị gia tăng

540.000

448.200

539.404

447.705

99,9

99,9

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

389.500

323.285

420.403

348.934

107,9

107,9

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

470.000

390.100

447.847

371.713

95,3

95,3

 

- Thuế tài nguyên

500

500

710

710

142,0

142,0

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

55.000

46.024

77.602

64.436

141,1

140,0

 

- Thuế giá trị gia tăng

37.700

31.495

55.588

46.138

147,4

146,5

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.100

12.533

21.861

18.145

144,8

144,8

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.200

996

0

0

 

 

 

- Thuế tài nguyên

1.000

1.000

153

153

 

 

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

8.800.000

7.304.425

8.935.761

7.416.912

101,5

101,5

 

- Thuế giá trị gia tăng

1.400.000

1.162.000

1.407.492

1.168.213

100,5

100,5

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.391.000

6.134.530

7.517.176

6.239.140

101,7

101,7

 

- Thu từ khí thiên nhiên

0

0

0

0

 

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

6.500

5.395

9.014

7.482

138,7

138,7

 

- Thuế tài nguyên

2.500

2.500

2.078

2.078

 

 

 

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

0

0

0

0

 

 

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.600.000

2.158.646

2.742.456

2.276.995

105,5

105,5

 

- Thuế giá trị gia tăng

1.739.790

1.444.026

1.715.166

1.423.568

98,6

98,6

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

712.800

591.624

909.421

754.818

127,6

127,6

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

143.610

119.196

113.259

93.999

78,9

78,9

 

- Thuế tài nguyên

3.800

3.800

4.610

4.610

121,3

121,3

5

Thuế thu nhập cá nhân

3.320.000

2.755.600

3.275.620

2.718.742

98,7

98,7

6

Thuế bảo vệ môi trường

1.148.000

354.493

934.586

289.078

81,4

81,5

7

Lệ phí trước bạ

570.000

570.000

629.098

629.098

110,4

110,4

8

Phí, lệ phí

110.000

80.000

103.169

70.085

93,8

87,6

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

0

0

 

 

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

40.000

40.000

51.705

51.705

129,3

129,3

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

100.000

100.000

189.362

189.362

189,4

189,4

12

Tiền sử dụng đất

2.700.000

2.700.000

5.595.366

5.595.366

207,2

207,2

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

0

0

 

 

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

14.000

14.000

15.629

15.629

111,6

111,6

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sn

0

0

2.040

1.438

 

 

16

Thu từ bán tài sản nhà nước

0

0

16.726

15.588

 

 

17

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

0

0

1.949

1.538

 

 

18

Thu khác ngân sách

260.000

171.300

307.073

184.768

118,1

107,9

19

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

30.000

30.000

46.644

46.644

155,5

155,5

20

Thu hồi vốn, lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi NHNN

0

0

13.243

13.243

 

 

II

Thu từ dầu thô

0

0

0

0

 

 

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

6.250.000

0

6.026.074

0

96,4

 

1

- Thuế xuất khẩu

0

0

35.814

0

 

 

2

- Thuế nhập khẩu

0

0

620.067

0

 

 

3

- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

0

89

0

 

 

4

- Thuế BVMT do cơ quan HQ thực hiện

0

0

7.474

0

 

 

5

- Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

0

0

5.334.915

0

 

 

6

-Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

0

0

9.182

0

 

 

7

- Thuế khác

0

0

18.532

0

 

 

IV

Thu Viện trợ

0

0

0

0

 

 

V

Các khoản huy động đóng góp

0

0

17.438

17.438

 

 

VI

Thu khác

0

0

0

0

 

 

B

VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

0

0

 

 

C

THU CHUYỂN GIAO CÁC CẤP NS

 

 

9.025.999

9.025.999

 

 

D

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

0

0

0

0

 

 

E

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

0

0

1.563.514

1.563.514

 

 

F

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

0

0

5.283.286

5.283.286

 

 

 

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2019

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

 

TỔNG CHI NSĐP

17.720.186

11.455.704

6.394.752

27.655.935

13.094.077

14.561.858

156%

114%

228%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

17.486.573

11.222.091

6.394.752

17.872.463

7.878.710

9.993.753

102%

70%

156%

I

Chi đầu tư phát triển

5.609.869

3.881.150

1.858.989

9.505.158

4475.862

5.029.296

169%

115%

271%

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.609.869

3.881.150

1.858.989

9.408.470

4.379.174

5.029.296

168%

113%

271%

 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

 

 

1.514.047

321.386

1.192.661

 

 

 

-

Chi khoa học và công nghệ

-

 

 

217.033

217.033

 

 

 

 

 

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

5.609.869

3.881.150

1.858.989

9.408.470

. 4.379.174

5.029.296

168%

113%

271%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.700.000

1.136.880

1.563.120

1.547.252

1.179.229

368.023

57%

104%

24%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

14.000

14.000

 

4.654

4.654

 

33%

33%

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

 

 

-

 

 

 

 

 

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

 

 

96.688

96.688

-

 

 

 

II

Chi thường xuyên

9.356.255

5.132.256

4.223.999

8.328.282

3.363.825

4.964.457

89%

66%

118%

 

Trong đó:

-

 

 

-

 

 

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.304.307

1.277.081

2.027.226

3.237.908

1.100.680

2.137.228

98%

86%

105%

2

Chi khoa học và công nghệ

52.495

52.495

 

37.581

37.581

 

72%

72%

 

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

41.800

41.800

 

38.023

38.023

 

91%

91%

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

 

1.000

1.000

 

100%

100%

 

V

Dự phòng ngân sách

437.160

357.372

79.788

-

 

 

 

 

 

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.040.489

1.808.513

231.976

-

 

 

 

 

 

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

233.613

233.613

-

461.892

461.892

-

198%

198%

 

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

-

 

-

 

 

 

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

130.270

130.270

 

154.18

154.18

 

119%

119%

 

II.1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư công trình nước sạch tập trung

 

 

 

 

-

 

 

 

 

II.2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

 

 

 

 

154.818

 

 

 

 

1

DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 đến 38) thành phố Bắc Ninh

 

 

 

 

20.940

 

 

 

 

2

DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 285 đoạn Đại Lai đến Ngụ, huyện Gia Bình, (lý trình Km9+00 đến KM13+273)

 

 

 

 

18.980

 

 

 

 

3

Dự án đầu tư XD đường tỉnh 276 đoạn Thị trấn Chờ đến thị trấn Lim tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

19.990

 

 

 

 

4

DA đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thy sản xã Yên Giả, huyện Quế Võ

 

 

 

 

12.951

 

 

 

 

5

Dự án xây dựng kho lưu trữ tỉnh Bc Ninh

 

 

 

 

19.241

 

 

 

 

6

Công trình Nạo vét kênh tiêu Hiền Lương huyện Quế

 

 

 

 

18.699

 

 

 

 

7

Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Nam Trịnh Xá đoạn từ K26+550 đến K29+620

 

 

 

 

8.982

 

 

 

 

8

DA xử lý khẩn cấp kè hữu cầu đoạn từ K53+570 đến K54+860, TP BN

 

 

 

 

1.403

 

 

 

 

9

Nâng cấp tuyến đê Hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

-

 

 

 

 

10

Nạo vét sông Đông Côi - Đại Quảng Bình, huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài

 

 

 

 

500

 

 

 

 

11

Khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

415

 

 

 

 

12

Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh.

 

 

 

 

420

 

 

 

 

13

Dự án tu bổ tôn tạo di tích chùa Phật Tích thuộc chương trình các dự án, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

 

 

 

 

32.294

 

 

 

 

14

Hạ tầng khu du lịch sinh thái núi Thiên Thai, huyện Gia Bình; giai đoạn 1 - xây dựng hạ tầng giao thông

 

 

 

 

3

 

 

 

 

15

Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

-

 

 

 

 

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (Bổ sung có mục tiêu từ NSTW)

103.343

103.343

 

307.074

307.074

 

 

 

 

III.1

Bổ sung thưởng vượt thu (Chi đầu tư)

 

 

 

 

34.100

 

 

 

 

III.2

Chi thường xuyên

 

 

 

 

272.974

 

 

 

 

1

Vốn ngoài nước (Trung tâm nước sạch và VSMTNT và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh)

15.400

15.400

 

 

1.000

 

 

 

 

2

Hỗ trợ các hội Văn học nghệ thuật

460

460

 

 

460

 

 

 

 

3

Hỗ trợ các hội Nhà báo

100

100

 

 

100

 

 

 

 

4

Vốn chuẩn bị động viên

9.000

9.000

 

 

8.994

 

 

 

 

5

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

14.452

14.452

 

 

14.452

 

 

 

 

6

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý

33.293

33.293

 

 

33.293

 

 

 

 

7

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

11.853

11.853

 

 

1.803

 

 

 

 

8

Chương trình mục tiêu y tế - dân số

5.625

5.625

 

 

5.487

 

 

 

 

9

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm, ma túy

1.940

1.940

 

 

1.900

 

 

 

 

10

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

9.320

9.320

 

 

8.320

 

 

 

 

11

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

400

400

 

 

400

 

 

 

 

12

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

1.500

1.500

 

 

1.500

 

 

 

 

13

Bổ sung kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 

 

 

 

156.535

 

 

 

 

14

BSMT kinh phí hỗ trợ đất lúa

 

 

 

 

19.769

 

 

 

 

15

BSMT kinh phí miễn thu thủy lợi phí

 

 

 

 

18.961

 

 

 

 

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

 

 

9.321.580

4.753.475

4.568.105

 

 

 

 

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.720.186

27.655.935

156%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.486.573

17.872.463

102%

I

Chi đầu tư phát triển

5.609.869

9.505.158

169%

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

9.408.470

 

 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

1.514.047

 

-

Chi khoa học và công nghệ

 

217.033

 

 

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

5.740.139

9.408.470

164%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.700.000

1.547.252

57%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

14.000

4.654

33%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

 

-

 

3

Chi đầu tư phát triển khác

 

96.688

 

II

Chi thường xuyên

9.356.255

8.328.282

89%

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.304.307

3.237.908

98%

2

Chi khoa học và công nghệ

52.495

37.581

72%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

41.800

38.023

91%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100%

V

Dự phòng ngân sách

437.160

 

 

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.040.489

 

 

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

 

 

 

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

233.613

461.892

198%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 

-

 

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

130.270

154.818

119%

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính sách theo quy định

103.343

307.074

297%

C

CHI CHUYN NGUỒN SANG NĂM SAU

 

9.321.580

 

 

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nlãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

TỔNG SỐ

11.014.374

5.056.325

3.749.364

17.032.476

4.664.780

3.636.800

38.023

1.000

-

-

-

4.753.475

155%

92%

97%

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

8.805.689

5.056.325

3.749.364

8.301.581

4.664.780

3.636.800

-

-

-

-

-

-

94%

92%

97%

1

Văn phòng HĐND

16.837

 

16.837

16.837

 

16.837

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

2

Văn phòng UBND

95.720

30.781

64.939

67.798

29.461

38.337

 

 

 

 

 

 

71%

96%

59%

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

939.989

752.823

187.166

680.888

493.771

187.118

 

 

 

 

 

 

72%

66%

100%

4

Sở Kế hoạch & Đầu tư

22.131

231

21.900

22.110

231

21.880

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

5

Sở Tư pháp

14.719

3.027

11.692

14.580

2.962

11.617

 

 

 

 

 

 

99%

98%

99%

6

Sở Công Thương

29.573

13.811

15.762

27.391

11.628

15.762

 

 

 

 

 

 

93%

84%

100%

7

Sở Khoa học và Công nghệ

84.630

244

84.386

34.731

244

34.487

 

 

 

 

 

 

41%

100%

41%

8

Sở Tài chính

14.303

 

14.303

14.303

 

14.303

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

9

Sở Xây dựng

403.999

393.172

10.827

303.075

292.248

10.827

 

 

 

 

 

 

75%

74%

100%

10

Sở Giao thông Vận tải

1.195.624

1.176.403

19.221

725.802

706.580

19.221

 

 

 

 

 

 

61%

60%

100%

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

1.044.870

10.000

1.034.870

1.044.068

10.000

1.034.068

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

12

Sở Y tế

284.846

97

284.749

284.017

15

284.003

 

 

 

 

 

 

100%

15%

100%

13

Sở Lao động TBXH

127.453

21.485

105.968

124.066

18.174

105.892

 

 

 

 

 

 

97%

85%

100%

14

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

301.431

121.345

180.086

273.144

93.140

180.004

 

 

 

 

 

 

91%

77%

100%

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

233.639

47.018

186.621

218.872

38.244

180.628

 

 

 

 

 

 

94%

81%

97%

16

Sở Thông tin và Truyền thông

288.601

220.963

67.638

260.702

216.790

43.912

 

 

 

 

 

 

90%

98%

65%

17

Sở Nội vụ

82.528

52.757

29.771

76.946

47.175

29.771

 

 

 

 

 

 

93%

89%

100%

18

Thanh tra tỉnh

12.316

927

11.389

11.091

927

10.164

 

 

 

 

 

 

90%

100%

89%

19

Đài Phát thanh Truyền hình

104.424

12.513

91.911

80.001

8.762

71.240

 

 

 

 

 

 

77%

70%

78%

20

Liên minh HTX

3.347

 

3.347

3.347

 

3.347

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

21

Ban QL khu CN

17.220

8.348

8.872

16.507

7.635

8.872

 

 

 

 

 

 

96%

91%

100%

22

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

9.982

2.000

7.982

9.980

1.998

7.982

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

23

Tỉnh đoàn Thanh niên

23.785

2.700

21.085

23.635

2.500

21.135

 

 

 

 

 

 

99%

93%

100%

24

Hội phụ nữ tỉnh

11.643

 

11.643

11.202

 

11.202

 

 

 

 

 

 

96%

 

96%

25

Hội Nông dân

6.606

 

6.606

6.604

 

6.604

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

26

Hội cựu chiến binh

3.696

 

3.696

3.696

 

3.696

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

27

Liên hiệp các hội khoa học KT

905

 

905

905

 

905

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

28

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

504

 

504

504

 

504

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

29

Hội Văn học NT

3.918

 

3.918

3.918

 

3.918

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

30

Hội nhà báo

1.722

 

1.722

1.722

 

1.722

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

31

Hội Luật gia

703

 

703

703

 

703

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

32

Hội chữ thập đỏ

2.004

 

2.004

2.004

 

2.004

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

33

Ban đại diện Hội người cao tuổi

4.675

3.000

1.675

4.675

3.000

1.675

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

34

Hội người Mù

952

 

952

952

 

952

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

35

Hội đông y

736

 

736

736

 

736

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

36

Hội nạn nhân cht độc da cam

626

 

626

626

 

626

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

37

Hội cựu thanh niên xung phong

614

 

614

614

 

614

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

38

Hội bảo trợ người tàn tật

491

 

491

491

 

491

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

39

Hội Khuyến học

689

 

689

689

 

689

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

40

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

64.752

55.000

9.752

64.752

55.000

9.752

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

41

Hội Nông nghiệp PTNT

906

 

906

906

 

906

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

42

Hội liên hiệp thanh niên

902

 

902

902

 

902

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

43

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.146

 

1.146

1.146

 

1.146

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

44

Hội Cựu giáo chức

600

 

600

600

 

600

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

45

Hội Sinh vật cnh

584

 

584

584

 

584

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

46

Văn phòng Ban An toàn GT

10.693

 

10.693

10.693

 

10.693

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

47

Viện nghiên cứu PT kinh tế

8.606

 

8.606

8.606

 

8.606

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

48

Trung tâm HCC

7.890

 

7.890

7.890

 

7.890

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

49

Trưng CĐ Y tế

6.651

 

6.651

6.651

 

6.651

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

50

Ban Q.ATTP tnh

15.746

 

15.746

15.746

 

15.746

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

51

Ban QLKVPTĐT Bc Ninh

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Tỉnh ủy

141.001

20.541

120.460

141.001

20.541

120.460

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

53

Công an tỉnh

151.772

56.433

95.339

151.324

55.986

95.339

 

 

 

 

 

 

100%

99%

100%

54

Bchhuy quân sự tnh

178.716

97.671

81.045

173.619

92.574

81.045

 

 

 

 

 

 

97%

95%

100%

55

Trung tâm kim soát bệnh tt tnh Bắc Ninh

-

 

 

135

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Trung tâm nước sạch và vs MTNT

-

 

 

865

 

865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Công ty CP DABACO

9.294

 

9.294

9.294

 

9.294

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

58

Trợ giá xe buýt

27.416

 

27.416

27.416

 

27.416

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

59

Công ty KTCTTL Bc Đuống

 

 

190.133

190.133

 

190.133

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

60

Công ty KTCTTL Nam Đung

 

 

117.110

117.110

 

117.110

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

61

Quỹ tài năng trẻ

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Quỹ bo trì đường bộ

100.991

 

100.991

100.991

 

100.991

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

63

Quỹ hội nông dân

20.000

 

20.000

20.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

64

Quỹ vì người nghèo

 

 

21.141

21.141

 

21.141

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

65

Hỗ trợ Tòa án nhân dân tỉnh

14.304

10.000

4.304

13.771

10.000

3.771

 

 

 

 

 

 

96%

100%

88%

66

Hỗ trợ Viện kiểm sát

56.722

55.000

1.722

7.136

5.414

1.722

 

 

 

 

 

 

13%

10%

100%

67

Htrợ Cục Thi hành Án

1.000

 

1.000

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

68

Hỗ trợ Liên đoàn Lao động

1.900

 

1.900

1.900

 

1.900

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

69

Htrợ Cục Thống kê

1.300

 

1.300

1.300

 

1.300

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

70

Htrợ hot động ca Đoàn ĐBQH

1.300

 

1.300

1.300

 

1.300

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

71

Htrợ Giáo hi Phật giáo

1.200

 

1.200

1.200

 

1.200

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

72

Hỗ trợ y ban Đoàn kết công giao

200

 

200

200

 

200

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

73

Hi sưu tm nghiên cứu cvật kinh bc

300

 

300

300

 

300

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

74

Ngân hàng chính sách

90.000

 

90.000

90.493

 

90.493

 

 

 

 

 

 

101%

 

101%

75

Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh

198.521

 

198.521

198.521

 

198.521

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

76

KBNN

1.000

 

1.000

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

77

Cc thuế tỉnh

2.950

 

2.950

2.950

 

2.950

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

78

Cc hải quan tỉnh

500

 

500

500

 

500

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

79

Công ty TNHH Samsung Electronic  VN

-

 

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Htrợ Câu lc bộ Lâm Nghiệp Bc Ninh

40

 

40

40

 

40

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

81

Công ty cổ phn môi trường Quế võ

263

 

263

263

 

263

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

82

Đoàn luật sư tỉnh

297

 

297

297

 

297

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

83

Hi chiến sĩ cách mng bđịch bắt tù đày

1.312

 

1.312

1.312

 

1.312

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

84

Hôi hữu nghị Việt Lào

115

 

115

115

 

115

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

85

Hi truyền thống trường sơn

120

 

120

120

 

120

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

86

Cực QLTT tỉnh Bc Ninh

200

 

200

200

 

200

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

87

Chi hội nhc sĩ tnh

32

 

32

32

 

32

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

88

Trường ĐH Kinh Bc

263

 

263

263

 

263

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

89

Hội Y học Bc Ninh

30

 

30

30

 

30

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

90

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt nam

408

 

408

408

 

408

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%