Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 10/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 08/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 02/HĐND-KTNS ngày 04/01/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 679/TTr-STC ngày 16 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu (theo chi tiết Phụ lục đính kèm).

Đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thực hiện theo quy định riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định kèm theo Quyết định này; phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này; trường hợp phát hiện thừa, thiếu so với yêu cầu thực tế thì kịp thời có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho phù hợp.

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định kèm theo Quyết định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hiệp y Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ  TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH BẠC LIÊU (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Tiêu chuẩn, định mức

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

1. VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

 

 

1.1

Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận một cửa cấp xã

 

 

 

1

Hệ thống Cisco ASA 5545; ASA 5540: Upgrade Kit Cisco ASA 5545-XFW, FirePOWER, IPS và  ASA 5540

HT

3

 

2

Thiết bị tường lửa chống Virus và thâm nhập, bảo vệ website và cân bằng tải ứng dụng web (thiết bị và phần mềm)

Bộ

15

 

3

Thiết bị lọc thư rác Email Security Gateway (thiết bị và phần mềm)

Bộ

11

 

4

Máy chủ chuyên dụng

Bộ

11

 

5

Bộ lưu điện cho máy chủ

Bộ

5

 

6

Tủ rack chứa thiết bị và phụ kiện lắp đặt máy chủ

Cái

3

 

7

Thiết bị kết nối mạng 48 port

Cái

10

 

8

Thiết bị kết nối mạng chuyên dụng

Cái

20

 

9

Tủ đựng thiết bị (Rack)

Cái

9

 

10

Máy scan 2 mặt tốc độ cao

Cái

500

 

11

Hệ thống gửi tin nhắn SMS (SMS modem và thuê bao đầu số)

HT

3

 

12

Hệ thống phần mềm diệt virus tập trung cho máy trạm

HT

3

 

13

Thiết bị sao lưu dữ liệu

Bộ

3

 

14

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, bao gồm đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Bộ

110

 

15

Hạ tầng mạng Lan

HT

105

 

16

Thiết bị chuyển mạch

Bộ

105

 

17

Tủ Rack 9U (bao gồm thanh nguồn 10 lỗ)

Cái

64

 

18

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

HT

105

 

19

Hệ thống Camera giám sát

HT

105

 

20

Phần mềm nội bộ

Gói

150

 

21

Kiosk cảm ứng dùng in số thứ tự, quét mã vạch

Bộ

110

 

22

Màn hình Led hiển thị thông tin

Cái

10

 

23

Thiết bị âm thanh hội trường

Bộ

1

 

24

Điện thoại 128G gửi SMS cho lãnh đạo ký hồ sơ trả trong ngày

Cái

10

 

1.2

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

1

Phần mềm quản lý văn bản liên thông của tỉnh

Gói

200

 

2

Máy chủ

Bộ

20

 

3

Tích điện hệ thống máy chủ

Cái

10

 

4

Hội nghị trực tuyến

HT

3

 

5

Máy Scan

Cái

10

 

6

Máy chiếu

Bộ

3

 

7

Tủ đựng thiết bị máy chủ

Cái

3

 

8

Thiết bị âm thanh hội trường

Bộ

2

 

9

Hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh và Văn phòng

HT

50

 

10

Phần mềm chữ ký số

Gói

1

 

11

Hệ thống bảo mật cho phần mềm quản lý văn bản liên thông 4 cấp

HT

1

 

12

Thiết bị chuyển mạch

Bộ

40

 

13

Hệ thống sao lưu dữ liệu

HT

3

 

14

Hệ thống Cisco ASA 5540: Upgrade Kit Cisco ASA 5540

HT

2

 

1.3

Trung tâm Công báo - Tin học

 

 

 

1

Phần mềm Công báo đện tử

Gói

1

 

2

Hệ thống phần mềm diệt virus tập trung cho máy trạm

HT

2

 

3

Hệ thống sao lưu dữ liệu

HT

1

 

4

Máy chủ

Bộ

3

 

5

Tích điện hệ thống máy chủ

Cái

3

 

1.4

Nhà khách VP.UBND tỉnh

 

 

 

1

Thiết bị âm thanh hội trường

Bộ

2

 

2

Máy chiếu

Cái

2

 

2. UBND THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

 

 

 

2.1

Trung tâm Hành chính công

 

 

 

1

Máy quét văn bản 2 mặt tốc độ cao (chuyên dụng)

Cái

15

 

2

VENR Kiosk cảm ứng 23 inch tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính

Bộ

1

 

3

VENR Kiosk cảm ứng 23 inch dùng để đánh giá mức độ hài lòng

Bộ

1

 

4

Kiosk cảm ứng 23 inch dung in số thứ tự, quét mã vạch (bao gồm phần mềm điều khiển in số thứ tự, quét mã vạch)

Bộ

1

 

 

Hệ thống màn hình hiển thị thông tin thủ tục hành chính tại thành phố

 

 

 

1

Màn hình 55 - 60 inch

Cái

5

 

2

Bộ máy vi tính VENR + UPS + loa thông báo + thông báo cài phần mềm một cửa điện tử

Bộ

1

 

 

Hệ thống Camera giám sát

 

 

 

1

Camera IP

Cái

6

 

2

Đầu ghi hình 8 kênh

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

Cái

1

 

4

Bảng hiển thị thông tin màn hình LED

Cái

1

 

5

Bảng mica hiển thị thông tin quầy (thả trần) VENR (gồm dây treo, thanh treo, mica)

Cái

14

 

6

Thiết bị kết nối mạng nội bộ Switch 24 port D-Link DGS-1024A

Bộ

2

 

7

Thiết bị phát sóng Wifi phục vụ thiết bị cảm ứng truy cập

Bộ

1

 

2.2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

1

Máy chủ

Bộ

1

 

2.3

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

 

1

Máy ghi âm

Cái

1

 

2

Máy ảnh chuyên dụng

Cái

2

 

2.4

Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

 

 

1

Máy in chuyên dùng khổ A3

Cái

1

 

2.5

Đài truyền thanh

 

 

 

1

Máy phát sóng FM

Cái

1

 

2

Máy quay phim

Cái

5

 

3

Micro thu âm chuyên dụng

Cái

5

 

4

Pin rời cho máy quay phim

Cái

10

 

5

Thẻ nhớ dung lượng lớn máy quay phim (64GB-128GB)

Cái

5

 

6

Bộ đèn flash máy quay phim

Bộ

5

 

7

Máy tính dựng hình phim tuyến

Bộ

2

 

8

Máy tính dựng thu thanh

Bộ

1

 

9

Máy lạnh cho phòng thu thanh

Cái

1

 

10

Máy lạnh bảo trì máy móc cho phòng phát thanh

Cái

1

 

11

Ăngten

Cái

1

 

12

Bộ đầu thu FM không dây và loa

Bộ

104

 

13

Máy tăng âm 1200W

Cái

1

 

14

Máy tăng âm 800W

Cái

2

 

15

Mixxer

Cái

1

 

16

Hệ thống chống sét

HT

1

 

17

Ổn áp 50KW

Cái

1

 

18

Bộ điều khiển đầu thu FM

Bộ

1

 

19

Đường dây loa chuyên dùng

Bộ

15

 

20

Biến áp cụm loa đường dây

Cái

72

 

21

Máy tính xách tay cho phóng viên đi công tác xa

Cái

1

 

22

Máy ghi âm chuyên dụng

Cái

5

 

23

Bộ đầu thu

Bộ

4

 

24

Đồng hồ điện

Cái

4

 

2.6

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

 

 

 

1

Mixer 24 line

Cái

2

 

2

Loa Full đôi

Cái

8

 

3

Loa hơi đôi

Cái

4

 

4

Power Full

Cái

4

 

5

Power Sub

Cái

4

 

6

Echo

Cái

2

 

7

Equalizer

Cái

4

 

8

Crossover

Cái

2

 

9

Micro không dây

Cái

10

 

10

Micro cài đầu

Cái

8

 

11

Micro cổ ngỗng

Cái

1

 

12

Contronller

Cái

1

 

13

Loa Full đơn

Cái

4

 

14

Loa Sub đôi

Cái

2

 

15

Power Hi

Cái

1

 

16

Power Mid

Cái

2

 

17

Power Low

Cái

1

 

18

Tủ mixer 24 line

Cái

2

 

19

Tủ máy có nắp

Cái

2

 

20

Đầu lân + đuôi lân

Cái

18

 

21

Trống múa lân + trống hội

Bộ

10

 

22

Ổn áp

Cái

2

 

23

Máy phát điện

Cái

2

 

24

Nhà bạt

Cái

2

 

25

Máy tập tạ thể hình

Cái

20

 

26

Máy tập bụng

Cái

15

 

27

Máy đi bộ

Cái

10

 

28

Máy lắc eo

Cái

10

 

29

Máy đa năng

Cái

10

 

30

Tạ tập ngực

Cái

10

 

31

Bàn bóng bàn

Cái

2

 

32

Ghế tập bụng

Cái

10

 

33

Rồng múa

Cái

6

 

2.7

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

 

 

 

1

Máy chiếu

Cái

1

 

2.8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

1

Máy chiếu

Cái

1

 

 

Thiết bị phòng thư viện

 

 

 

1

Bàn đọc học sinh

Cái/phòng

4

 

2

Bàn đọc giáo viên

Cái/phòng

2

 

3

Tủ trưng bày sách

Cái/phòng

2

 

 

Thiết bị trong lớp học

 

 

 

1

Tủ đựng đồ dùng dạy học

Cái/phòng

1

 

2

Tủ thuốc y tế

Cái/phòng

1

 

 

Các trường mầm non - mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở

 

 

 

Máy chiếu

Cái

5

 

2.9

Ủy ban nhân dân Phường 1

 

 

 

 

Máy ảnh

Cái

1

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.10

Ủy ban nhân dân Phường 2

 

 

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.11

Ủy ban nhân dân Phường 3

 

 

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.13

Ủy ban nhân dân Phường 5

 

 

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.14

Ủy ban nhân dân Phường 7

 

 

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.14

Ủy ban nhân dân Phường 8

 

 

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.15

Ủy ban nhân dân phường Nhà Mát

 

 

 

1

Ổn áp 30kVA

Cái

2

 

2

Máy phát điện

Cái

1

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.16

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch

 

 

 

1

Máy chiếu

Cái

1

 

2

Ổn áp 20KW

Cái

1

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.17

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông

 

 

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Cái

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

 

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

Cái

1

 

3

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

2.18

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thành

 

 

 

 

Thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

 

 

 

1

Máy scan hai mặt tốc độ cao

Cái

5

 

2

Kiosk tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và lấy số tự động

Bộ

1

 

 

Hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết TTHC

 

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

1

 

2

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

 

 

 

1

Camera

Cái

2

 

2

Đầu ghi hình

1

 

3

Ổ cứng 4TB Sata

Cái

1

 

4

Màn hình LED 55 - 60 inch

Cái

1

 

5

Phần mềm cho các đơn vị phường, xã

Gói

1

 

3. UBND HUYỆN HÒA BÌNH

 

 

 

3.1

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

1

Máy đo độ mặn

Cái

2

 

2

Bộ đàm phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ

11

 

3

Máy chiếu (phục vụ công tác tập huấn)

Cái

1

 

3.2

Đài truyền thanh

 

 

 

1

Bộ vi tính chuyên dùng (dựng hình khung 16:9)

Bộ

1

 

2

Máy phát FM

Cái

1

 

3

Đầu thu

Cái

1

 

4

Máy quay Camera

Cái

2

 

5

Hệ thống thu vệ tinh

HT

1

 

3.3

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

 

 

 

1

Máy phát điện

Cái

1

 

2

Đầu máy phóng video

Cái

1

 

3

Máy chiếu

Cái

1

 

4

Công suất (Peavey)

Cái

3

 

5

Trống điện

Cái

1

 

6

Phá tiếng

Cái

1

 

7

Đàn Organ

Cây

2

 

8

Thùng loa

Cái

1

 

9

Loa full

Cặp

1

 

10

Loa thùng sup 5dm

Cặp

1

 

11

Loa Controller (loa hậu)

Cặp

1

 

12

Ổn áp 15KW

Cái

1

 

13

Mixer (ampy)

Cái

1

 

14

Hệ thống đèn led chiếu sáng sân khấu

HT

1

 

15

Hệ thống âm thanh

HT

1

 

16

Hệ thống dây dẫn truyền

HT

1

 

17

Laptop dùng trình chiếu và đọc đĩa phục vụ biểu diễn

Cái

1

 

3.4

Phòng Tài chính kế hoạch

 

 

 

1

Máy chủ

Bộ

1

 

2

Máy in A3

Cái

1

 

3.5

Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

 

 

1

Bộ máy chiếu - màn hình

Bộ

1

 

2

Bộ âm thanh hội trường

Bộ

1

 

3.6

Văn phòng Huyện ủy Hòa Bình

 

 

 

1

Bộ máy chiếu - màn hình

Bộ

1

 

2

Bộ âm thanh hội trường

Bộ

1

 

3.7

UBND xã, thị trấn

 

 

 

1

Bộ âm thanh hội trường

Bộ

1

 

2

Bộ máy thu, phát (đài truyền thanh)

Bộ

1

 

3

Bộ đầu thu FM không dây + loa

Bộ/ấp

1

 

4. UBND HUYỆN VĨNH LỢI

 

 

 

4.1

Đài truyền thanh

 

 

 

1

Máy phát sóng FM

Cái

1

 

2

Máy quay phim kỹ thuật số chuyên ngành

Cái

2

 

3

Bộ máy vi tính dựng hình

Bộ

1

 

4

Mixer trộn âm thanh

Bộ

1

 

4.2

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

1

Máy thủy bình

Cái

1

 

2

Mia phản quang

Cái

1

 

4.3

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

1

Máy đo độ mặn

Cái

3

 

2

Đo độ PH đất

Cái

1

 

4.4

Ban An toàn giao thông

 

 

 

 

Hệ thống camera đảm bảo an ninh trật tự

HT

10

 

4.5

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

 

 

 

 

Máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy

Cái

1

 

5. UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

 

 

 

5.1

Thư viện

 

 

 

1

Bộ bàn ghế đọc sách

Bộ

1

 

2

Tủ đựng sách báo

Cái

3

 

5.2

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

 

 

 

 

Bộ âm thanh, ánh sáng phục vụ công tác chuyên môn

Bộ

1

 

5.3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

1

Máy chủ

Bộ

1

 

2

Máy in A3

Cái

1

 

3

Máy scan

Cái

1

 

5.4

Trung tâm GDNN - GDTX

 

 

 

1

Máy chiếu

Cái

2

 

2

Bảng từ

Cái

5

 

3

Máy chụp ảnh

Cái

1

 

5.5

 Đài truyền thanh

 

 

 

1

Máy camera

Cái

3

 

2

Máy chụp ảnh

Cái

3

 

3

Máy phát sóng

Cái

1

 

4

Máy dựng hình chuyên dùng kỹ thuật số

Cái

2

 

5

Máy tăng âm truyền thanh 1200W

Cái

2

 

6

Máy Sevecr lưu trữ hình ảnh

Cái

2

 

7

Máy ghi âm kỹ thuật số

Cái

3

 

8

Máy chiếu Panasonic

Cái

1

 

9

Máy nhắc chữ

Cái

1

 

10

Chân máy camera

Cái

3

 

11

Tivi 40 inch

Cái

2

 

12

Chấn tử Ăngten

Cái

8

 

13

Micro phỏng vấn chuyên dùng không dây

Cái

3

 

14

Micro chuyên dùng phòng thu

Cái

4

 

15

Ổ cứng chuyên dùng tốc độ cao

2

 

16

Bộ trộn âm thanh

Cái

2

 

17

Đầu thu FM 25W và 100W

Cái

100

 

5.6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

1

Máy toàn đạt

Cái

1

 

2

Máy kiểm tra mẫu bê tông

Cái

1

 

3

Máy chiếu

Cái

1

 

5.7

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

 

 

 

 

Máy đo độ mặn

Cái

2

 

5.8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

Máy đo độ mặn, PH

Cái

2

 

6. UBND HUYỆN HỒNG DÂN

 

 

 

6.1

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

 

1

Máy đo độ ồn (âm thanh)

Cái

1

 

2

Máy đo cường độ ánh sáng

Cái

1

 

6.2

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

Máy đo độ mặn

Cái

3

 

6.3

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

 

 

 

1

Máy chiếu

Cái

2

 

2

Máy phun xịt động cơ phục vụ dập dịch

Cái

10

 

3

Kính hiển vi điện tử (phục vụ kiểm soát vi khuẩn gây bệnh trên vật nuôi)

Cái

2

 

4

Máy đo độ mặn điện tử có dây

Cái

2

 

5

Máy ấp trứng gia cầm (công suất 5.000 trứng/mẻ)

Cái

 

 

6

Dụng cụ test hàn the

Cái

2

 

7

Bộ dụng cụ test rau, củ, quả

Bộ

2

 

8

Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay

Cái

4

 

9

Bộ dụng cụ test quan trắc môi trường

Bộ

1

 

10

Bộ dụng cụ đo pH và đo độ kiềm, oxy hòa tan,test đạm tổng, test NO2, test H2S, nhiệt kế

Bộ

2

 

11

Bộ test Salbutamin (kiểm tra hoocmon tăng trọng trên heo)

Bộ

20

 

7. UBND THỊ XÃ GIÁ RAI

 

 

 

7.1

Văn phòng HĐND - UBND thị xã Giá Rai

 

 

 

1

Bộ âm thanh chuyên dùng tổ chức sự kiện lớn

Bộ

1

 

2

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh xuống huyện

HT

2

 

7.2

Phòng Kinh tế thị xã

 

 

 

1

Máy đo độ mặn

Cái

1

 

2

Máy chiếu

Cái

1

 

7.3

Đài Truyền thanh thị xã

 

 

 

1

Máy phát sóng FM 500W (gồm bộ chấn tử)

Cái

1

 

2

Máy quay phim kỹ thuật số chuyên ngành

Cái

2

 

3

Máy vi tính chuyên dụng, phục vụ cho việc dựng và đổ hình

Bộ

1

 

4

Máy vi tính chuyên dụng, phục vụ cho việc thu âm phát thanh

Bộ

1

 

5

Máy chụp ảnh phục vụ công tác chuyên môn

Cái

1

 

6

Máy ghi âm kỹ thuật số

Cái

4

 

7

Bộ đầu thu FM không dây

Bộ

70

 

8

Hệ thống máy tăng âm

HT

6

 

9

Cụm loa đầu thu FM

Cụm

99

 

8. UBND HUYỆN ĐÔNG HẢI

 

 

 

 

Ngành truyền thanh

 

 

 

1

Máy vi tính để bàn

Bộ

2

 

2

Tích điện 1000TG

Cái

2

 

9. SỞ NỘI VỤ

 

 

 

1

Phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử

Cái

1

 

2

Thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động

HT

1

 

3

Thiết bị báo động và thiết bị chống đột nhập

HT

1

 

4

Thiết bị Camera quan sát

HT

1

 

5

Thang máy (vận chuyển tài liệu)

HT

1

 

6

Tủ đựng tài liệu lưu trữ (tủ Compactor quay chất liệu thép, sơ tĩnh điện)

Cái

490

 

7

Tủ để giấy A0

Cái

20

 

8

Tủ trưng bày tài liệu

Cái

4

 

9

Máy hút ẩm tài liệu

Cái

10

 

10

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm

Cái

10

 

11

Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh)

Cái

18

 

12

Máy hủy tài liệu

Cái

2

 

13

Bàn đọc 10 người (gồm bàn + ghế ngồi)

Cái

2

 

14

Máy Scan

Cái

4

 

15

Xe đẩy tài liệu trong các kho

Cái

3

 

10. SỞ XÂY DỰNG - THANH TRA SỞ

 

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

1

 

2

Súng bậc nẩy đo mác bê tông

Cái

1

 

3

Máy siêu âm thép

Cái

1

 

4

Máy quay phim

Cái

1

 

5

Máy ảnh

Cái

1

 

6

Thước đo công nghệ Laser

Cái

3

 

7

Máy ghi âm

Cái

1

 

8

Máy đo GPS

Cái

1

 

9

Máy đo sâu

Cái

1

 

11. SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

I

Bảo tàng tỉnh

 

 

 

1

Bộ máy chiếu lưu động (đầu phát, màn chiếu, bộ điều khiển)

Bộ

1

 

2

Bộ ti vi, đầu đĩa DVD, âm ly, loa cố định

Bộ

1

 

3

Bộ loa thuyết minh di động

Bộ

1

 

4

Máy cân mực Laser

Cái

1

 

5

Máy hút ẩm

Cái

8

 

6

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm

Cái

8

 

7

Tủ chống ẩm

Cái

10

 

II

Trung tâm Văn hóa tỉnh

 

 

 

1

Thiết bị âm thanh

 

 

 

1

Loa monitor

Cái

8

 

2

Loa sups LX - 218 CA

Cái

10

 

3

Mixer âm thanh

Cái

1

 

4

Audio Rack

Cái

3

 

5

Bộ chia loa DASdsp 4080

Cái

2

 

6

EQ 231

Cái

2

 

7

Công suất âm thanh

Cục

20

 

8

Đàn organ

Cây

2

 

9

Đàn ghita solo

Cây

1

 

10

Đàn ghita bass

Cây

1

 

11

Trống Jazz

Bộ

1

 

12

Mixer trống

Bộ

1

 

13

Máy tính chuyên dụng dùng hiệu chỉnh âm thanh

Bộ

1

 

2

Thiết bị ánh sáng

 

 

 

1

Công suất đèn DX - 1228 - 12 channel DMX modular Dimmer Pack 20Aper

Cục

10

 

2

Mixer đèn Avolities Tiger Touch II

Bộ

1

 

3

Máy khói 3000W

Cái

2

 

4

Máy tính chuyên dụng dùng hiệu chỉnh ánh sáng

Bộ

1

 

5

Đèn Polo

Cây

2

 

6

Bộ chia tín hiệu đèn

Bộ

1

 

7

Máy chiếu (chiếu phim lưu động)

Bộ

2

 

8

Màn hình chiếu

Cái

2

 

9

Máy phát điện

Cái

2

 

3

Thiết bị tuyên truyền triển lãm

 

 

 

1

Máy quay phim Flycam chuyên dụng

Cái

1

 

2

Máy chụp ảnh kỹ thuật số

Cái

1

 

3

Máy scan

Cái

1

 

4

Máy in màu laser

Cái

2

 

5

Máy tính chuyên dụng

Bộ

2

 

III

Văn phòng Sở VHTTDL

 

 

 

1

Máy ảnh

Cái

1

 

2

Máy vi tính phục vụ trang Website của Sở Văn hóa, TT và DL

Bộ

1

 

IV

Thanh tra Sở

 

 

 

1

Thiết bị đo cường độ ánh sáng

Cái

1

 

2

Thiết bị đo cường độ âm thanh, thiết bị đo độ ồn

Cái

1

 

3

Thiết bị đo nhanh nước thải

Cái

1

 

4

Thiết bị đo bụi, không khí

Cái

1

 

5

Thiết bị ghi âm, ghi hình

Cái

1

 

6

Máy ảnh

Cái

1

 

V

Phòng Quản lý văn hóa

 

 

 

1

Máy đo tần số âm thanh

Cái

1

 

2

Máy đo khoảng cách

Cái

1

 

3

Máy đo cường độ ánh sáng

Cái

1

 

VI

Nhà hát Cao Văn Lầu

 

 

 

 

Thiết bị âm thanh

 

 

 

1

Micro cầm tay không dây sóng UHF Sennheiser

Bộ

4

 

2

Mullti Effects Processor LEXICON

Bộ

1

 

3

Tăng âm công suất (2 x 2100W) - AL1600

Cái

1

 

4

Amplifier stereo 2 kênh cho Monitor- AL 500

Cái

2

 

5

Amplifier stereo 2 kênh - AL 700

Cái

4

 

6

Line array speaker- QX33

Cái

8

 

7

Loa siêu trầm (công suất 2000w) - DSW 2000

Cái

2

 

8

Tăng âm công suất (2 x 2100W) - AL1600

Cái

2

 

9

Loa thùng toàn dải 2 way - DC215

Cái

4

 

10

Bộ Micro không dây kỹ thuật số cầm tay

Bộ

16

 

11

Bộ tại đa hiệu ứng chất tiếng

Bộ

1

 

12

Bộ tại đa hiệu ứng - TC ELECTRONIC-M-ONE XL

Bộ

1

 

13

Đa xử lý

Bộ

2

 

14

Amply công suất chuyên nghiệp 2 x 1200W

Cái

2

 

15

Amply công suất chuyên nghiệp 2 x 1500W

Cái

2

 

16

Amply công suất chuyên nghiệp 2 x 2100W

Cái

3

 

17

Loa Line array 2 way

Cái

8

 

18

Loa siêu trầm 18'' chất tiếng hay

Cái

8

 

19

Loa đôi toàn dải 2 x 15'' + HF chất tiếng hay - REAL

Cái

4

 

20

Bộ lọc tần số chất lượng cao

Bộ

4

 

21

Power Amplifer - tăng âm công suất chuyên nghiệp

Cái

6

 

22

Loa Line array/full range: 2 way mid

Cái

8

 

23

Bộ tạo đa hiệu ứng Soundpaul

Cái

1

 

24

Loa đôi siêu trầm 2 x 18

Cái

2

 

25

Loa thùng Monitor

Cái

4

 

26

Loa full đôi 900W

Cái

10

 

27

Loa Sub đôi 2000W

Cái

8

 

28

Loa phóng thanh 1200W

Cái

4

 

29

Ampli phóng thanh 1200W

Cái

1

 

30

Micro cài đầu UHF

Bộ

15

 

31

Micro không dây cầm tay UHF

Bộ

10

 

32

Máy công suất âm thanh - 5000W

Cái

5

 

33

Mixer 48 đường line + thùng đựng

Bộ

1

 

34

Mixer 24 đường line + thùng đựng

Bộ

1

 

35

Amplifier stereo - AD6800

Cái

6

 

36

Crossover - hiệu ứng âm thanh

Cái

2

 

37

Bộ tạo tiếng Echo và hiệu ứng âm thanh

Bộ

1

 

 

Thiết bị ánh sáng

 

 

 

1

Bàn điều khiển - DMX 512

Cái

1

 

2

Bàn điều khiển đèn - RCON48 1000W

Cái

1

 

3

Máy khói lạnh - DNG 100

Cái

1

 

4

Bàn điều khiển

Cái

1

 

5

Bàn điều khiển 24 kênh ánh sáng PAR

Cái

1

 

6

Zoom ellipsoidal reflector spotlight

Cái

24

 

7

Bàn điều khiển đèn Beam

Cái

1

 

8

Bàn điều khiển đèn - DMX 512

Cái

2

 

9

Máy công suất đèn

Cái

2

 

10

Card Sunlight điều khiển ánh sáng

Cái

1

 

11

Đèn cực tím

Cái

10

 

12

Đèn Follow 1200W

Cái

1

 

13

Đèn Movinghead Beam

Cái

20

 

14

Chân trụ treo đèn cao 4m có tay quay

Bộ

2

 

15

Máy phun bong bóng 15W

Cái

2

 

16

Máy phun lửa

Cái

4

 

 

Nhạc cụ

 

 

 

1

Đàn organ

Cây

2

 

2

Đàn guita 6 dây

Cây

1

 

3

Phông, phi, màn sân khấu

Bộ

1

 

4

Đàn organ

Cây

2

 

5

Đàn ghita

Cây

1

 

6

Đàn ghita cổ

Cây

1

 

7

Đàn organ

Cây

2

 

8

Đàn guitar điện - bass

Cây

1

 

9

Bộ effect phá tiếng guita solo

Bộ

2

 

10

Bộ trống Jazz 5 trống + micro

Bộ

1

 

11

Trống điện tử

Bộ

1

 

12

Trống conga (2 trống)

Bộ

1

 

13

Bộ trống chay dăm Khmer (5 trống)

Bộ

1

 

14

Bộ nhạc cụ dù kê Khmer

Bộ

1

 

15

Bộ nhạc cụ ngũ âm Khmer

Bộ

1

 

16

Bộ trống chay dăm 5 trống

Bộ

1

 

17

Đàn bầu cẩn (đàn - bao - chân)

Bộ

1

 

 

Máy móc, thiết bị dùng chung cho chuyên môn

 

 

 

1

Máy Laptop dùng cho sử dụng màn hình led

Cái

1

 

2

Máy laptop dùng cho âm thanh, ánh sáng

Cái

2

 

3

Máy tính xách tay điều khiển âm thanh, ánh sáng

Cái

2

 

4

Bộ phụ kiện treo loa QX33F

Bộ

2

 

5

Lưu điện

Cái

1

 

6

Hệ thống khung sắt chuyên dụng treo hệ thống loa

Bộ

2

 

7

Trụ treo hệ thống loa

Trụ

2

 

8

Bộ cấp nguồn tuần tự - ổn định điện áp

Bộ

1

 

9

Máy phát điện 25 KVA

Cái

1

 

10

Máy phát điện 12 KVA

Cái

1

 

11

Ổn áp 1 pha 20KVA

Cái

1

 

12

Ổn áp 20KVA-90V

Cái

2

 

13

Phông màn sân khấu lưu động

Bộ

1

 

14

Phông sân khấu có đèn led (10m x 4m)

Bộ

1

 

15

Sân khấu lưu động

Bộ

1

 

VII

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

 

 

 

1

Máy bắn bóng tennis

Cái

2

 

2

Thuyền Kayak + chèo

Bộ

10

 

3

Thuyền Canoeing + chèo

Bộ

10

 

4

Máy tập tạ đa năng

Cái

10

 

5

Nệm nhảy cao

Cái

3

 

6

Thảm tập võ Judo

Tấm

150

 

7

Thảm tập võ Taekwondo

Tấm

150

 

8

Bàn bóng bàn

Cái

10

 

9

Thảm sân cầu lông

Bộ

2

 

10

Thảm sân bóng chuyền

Bộ

2

 

11

Thảm cử tạ

Bộ

2

 

VIII

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

 

 

 

1

Máy ảnh

Cái

1

 

2

Máy quay phim

Cái

1

 

IX

Thư viện tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

1

Máy scan (A3) số hóa tài liệu

Cái

3

 

2

Máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu (data base), Website

Cái

2

 

3

Loa hội trường

Cái

6

 

4

Công suất

Cái

2

 

5

Mixer

Cái

2

 

6

Ampli phóng thanh

Cái

2

 

7

Tivi 60 inch

Cái

2

 

8

Loa full đôi 900W

Cái

4

 

9

Loa kiểm âm 300W

Cái

2

 

10

Loa Sub đôi 2000W

Bộ

1

 

11

Loa phóng thanh 1200W

Cái

4

 

12

Ampli phóng thanh 1200W

Cái

2

 

13

Máy công suất âm thanh - 5000W

Cái

2

 

14

Mixer 48 đường line + thùng đựng

Cái

2

 

15

Amplifier stereo - AD6800

Cái

2

 

16

Equalizer 31 cần 2 band

Cái

2

 

17

Máy tính phục vụ cho bạn đọc truy cập internet, đọc tài liệu số, tra tìm thông tin thông qua CSDL và các loại hình tài liệu nghe nhìn khác

Bộ

100

 

18

Hệ thống Camera (phục vụ giám sát chuyên môn tầng trệt, lầu 1)

HT

2

 

19

Máy in in nhãn đăng ký, nhãn mã vạch, in bản tin, tiêu đề sách

Cái

2

 

20

Máy chiếu + màn hình chiếu

Bộ

2

 

21

Cổng từ (quản lý lượt bạn đọc tra, mượn tài liệu)

Cái

4

 

22

Tủ trưng bày (trưng bày tài liệu sách, báo, tạp chí)

Cái

20

 

12. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

1

Máy sơn đường (sơn vạch tim đường, đi bộ, gờ giảm tốc)

Cái

1

 

2

Máy in giấy phép lái xe

Cái

2

 

3

Cân tải trọng xách tay

Cái

9

 

4

Máy đo nồng độ cồn

Cái

1

 

13. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

1

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Hệ thống PCR định lượng trực tiếp

HT

1

 

2

Hệ thống Real-Time PCR

HT

1

 

3

Máy lọc nước siêu sạch

Cái

2

 

4

Tủ lạnh âm độ nằm ngang MDF 136

Cái

2

 

5

Tủ lạnh sâu nhiều ngăn

Cái

2

 

6

Tủ mát bảo quản mẫu

Cái

2

 

7

Tủ mát giữ mẫu Sanyo Medicool

Cái

1

 

8

Máy phát điện

Cái

3

 

9

Máy quang phổ định lượng DNA/RNA và Protein

Cái

1

 

10

Máy quang phổ đo chất lượng nước

Cái

1

 

11

Máy quang phổ UV-VIS Cecil

Cái

1

 

12

Bàn đọc UV

Cái

2

 

13

Block nhiệt khô heater

Cái

2

 

14

Bộ phận quang học kết nối kính hiển vi

Bộ

1

 

15

Cân phân tích

Cái

2

 

16

Kính hiển vi sinh học 2 mắt CX22

Cái

2

 

17

Kính hiển vi sinh học 3 mắt CX31

Cái

3

 

18

Kính hiển vi sinh học CX31RTSF Olympia

Cái

1

 

19

Kính hiển vi soi nội thấu quang

Cái

1

 

20

Kính hiển vi YS 100

Cái

1

 

21

Máy cắt lát tế bào

Cái

1

 

22

Máy cất nước

Cái

1

 

23

Máy chụp ảnh Gel điện di

Cái

2

 

24

Máy chụp hình nối kính hiển vi

Cái

1

 

25

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

 

26

Máy đo da chỉ tiêu PCD 650

Cái

1

 

27

Máy đo độ đục cầm tay Eutech

Cái

2

 

28

Máy đo độ mặn cầm tay Ataco

Cái

2

 

29

Máy đổ khuôn vùi mô có làm lạnh Tissue-Tek TEC

Cái

1

 

30

Máy đồng hóa mẫu

Cái

1

 

31

Máy khuấy từ

Cái

1

 

32

Máy khuấy từ ARE

Cái

1

 

33

Máy lắc hai chiều

Cái

1

 

34

Máy lắc rung (Vortex)

Cái

2

 

35

Máy luân nhiệt 1 Block

Cái

2

 

36

Máy luân nhiệt 2 Block

Cái

3

 

37

Máy ly tâm tốc độ cao

Cái

2

 

38

Máy ly tâm mini

Cái

3

 

39

Máy ly tâm lạnh Hettich

Cái

2

 

40

Máy ly trích DNA/RNA tự động

Cái

1

 

41

Máy nhuộm mẫu tự động với sấy khô

Cái

1

 

42

Máy ủ nhiệt khô

Cái

2

 

43

Máy xử lý mô bán tự động

Cái

2

 

44

Micropipette cơ (loại Stepper)

Cái

1

 

45

Micropipette cơ 1 kênh

Cái

4

 

46

Micropipette cơ 8 kênh

Cái

1

 

47

Micropipette điện tử 1 kênh

Cái

1

 

48

Nồi hấp để bàn

Cái

2

 

49

Nồi nước chỉnh nhiệt độ

Cái

1

 

50

Tủ cấy vi sinh

Cái

2

 

51

Tủ hút khí độc

Cái

3

 

52

Tủ sấy dụng cụ

Cái

2

 

53

Tủ thao tác PCR

Cái

2

 

54

Nồi hấp đứng

Cái

2

 

55

Tích điện C3K

Cái

4

 

56

Hệ thống điện di nằm ngang

HT

4

 

57

Hệ thống PCR định lượng trực tiếp + vi tính

HT

2

 

58

Hệ thống truyền ảnh và tivi 21 inch

HT

1

 

59

Lò vi sóng

Cái

2

 

60

Máy ảnh ống kính rời

Cái

1

 

61

Máy đo oxy cầm tay

Cái

2

 

62

Máy đo PH điện tử cầm tay

Cái

2

 

63

Hệ thống Elisa (máy đọc Elisa, máy rửa Elisa, máy ủ lắc)

HT

1

 

64

Máy rót môi trường bán tự động

Cái

1

 

65

Máy bộ đàm

Cái

2

 

66

Máy định vị

Cái

2

 

67

Hệ thống thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp vệ tinh

HT

1

 

2

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

 

1

Máy đo mặn

Cái

6

 

2

Tủ lạnh

Cái

1

 

3

Kính soi nổi

Cái

1

 

4

Kính hiển vi

Cái

1

 

5

Tủ sấy

Cái

1

 

6

Tủ định ôn

Cái

1

 

7

Máy hút ẩm

Cái

1

 

8

Cân phân tích điện tử

Cái

1

 

9

Máy đo độ ẩm nhanh

Cái

1

 

10

Bộ dụng cụ lấy mẫu

Bộ

2

 

11

Cưa máy

Cái

1

 

12

Bình phun thuốc cao áp

Cái

1

 

3

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

 

1

Máy bơm nước chìm

Cái

146

 

2

Máy bơm nước trục ngang

Cái

245

 

3

Máy in hóa đơn

Cái

2

 

4

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

 

1

Bàn đọc UV

Cái

2

 

2

Block nhiệt khô

Cái

2

 

3

Bộ điện di nằm ngang

Bộ

2

 

4

Máy ly tâm lạnh

Cái

3

 

5

Cân điện tử

Cái

1

 

6

Máy ly tâm nhẹ

Cái

2

 

7

Máy ly trích mẫu

Cái

1

 

8

Máy PCR

Cái

2

 

9

Máy rung (Vortex)

Cái

2

 

10

Tủ thao tác PCR

Cái

2

 

11

Tủ hút khí độc

Cái

1

 

12

Kính hiển vi 3 mắt

Cái

1

 

13

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

3

 

14

Camera kết nối kính hiển vi

Cái

1

 

15

Tủ lạnh âm

Cái

2

 

16

Tủ lạnh thường

Cái

2

 

17

Tủ mát

Cái

3

 

18

Nồi hấp

Cái

2

 

19

Tủ sấy

Cái

2

 

20

Máy phát điện

Cái

1

 

21

Bộ nguồn điện di

Bộ

2

 

22

Máy ly trích mẫu

Cái

2

 

23

Buồng đếm (hồng cầu)

Cái

1

 

24

Máy cất nước 2 lần

Cái

2

 

25

Tủ an toàn sinh học cấp 1

Cái

2

 

26

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

2

 

27

Tủ ấm

Cái

2

 

28

Tủ lạnh âm sâu nằm ngang

Cái

3

 

29

Hệ thống Elisa

HT

1

 

30

Máy đo PH

Cái

1

 

31

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

 

32

Máy đo quang phổ

Cái

1

 

33

Máy nghiền mẫu phân tích

Cái

2

 

34

Tích điện 3KVA

Cái

5

 

35

Ổn áp 30KVA

Cái

1

 

36

Micropipette đơn kênh

Cái

35

 

37

Micropipette đa kênh

Cái

15

 

38

Máy khuấy từ