Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 07/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại văn bản s 191/TTr-TWPCTT ngày 24 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 1.523,4 tấn giống lúa; 262,4 tấn giống ngô; 28 tấn giống rau; 105 tấn hóa chất Chlorine; 50.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 30.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 20.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; 60.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A) và 150.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2. Bộ Tài chính tạm ứng 35 tỷ đồng (ba mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn ngân sách Trung ương cho các địa phương để mua lượng giống cây trồng còn thiếu như đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại văn bản số 191/TTr-TWPCTT nêu trên (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Các địa phương khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ giống cây trồng, vắc xin, hóa chất sát trùng cho người dân bị thiệt hại và báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện để cấp và thu hồi số kinh phí tạm ứng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).22

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

TẠM ỨNG KINH PHÍ VÀ XUẤT CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG, VẮC XIN, HÓA CHẤT TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tỉnh/Thành phố

Giống cây trồng

Hóa cht sát trùng

Vc xin

Kinh phí tạm ứng mua giống cây trồng (tỷ đồng)

Lúa (tấn)

Ngô (tấn)

Rau (tấn)

Chlorine (tấn)

Benkocid (lít)

Han-Iodine (lít)

Vetvaco-Iodine (lít)

LMLM 2 type (O&A) (liều)

Dịch tả lợn (liều)

1.

Thừa Thiên Huế

95

10

 

20

10.000

 

 

 

 

 

2.

Đà Nng

100

 

2

5

10.000

 

 

10.000

100.000

 

3.

Quảng Nam

168

50

5

20

 

20.000

10.000

20.000

50.000

3

4.

Quảng Ngãi

 

5

7

 

 

 

 

 

 

4

5.

Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

6.

Phú Yên

70

37,4

7

 

 

 

 

 

 

4

7.

Khánh Hòa

250

20

2

50

 

10.000

10.000

 

 

4

8.

Bình Thuận

 250

10

 

 

20.000

 

 

30.000

 

 

9.

Ninh Thuận

200

20

 

10

10.000

 

 

 

 

 

10.

Lâm Đng

270,4

100

5

 

 

 

 

 

 

 

11

Gia Lai

120

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

1.523,4

262,4

28

105

50.000

30.000

20.000

60.000

150.000

35

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105
DMCA.com Protection Status