Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 05/2000/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 95/1998/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XỬ LÝ THANH TOÁN NỢ GIAI ĐOẠN II

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương và Bộ Trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung quy định của các Điều 5, 7, 20, 25, 30 của Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II.

1. Điều 5 đoạn mở đầu sửa lại như sau:

"Điều 5. Các khoản nợ ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động, cơ quan tài chính cùng cấp chủ trì xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình cấp có thẩm quyền quyết định".

Việc phân loại nợ ngân sách Nhà nước để xử lý (các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Điều 5) không thay đổi.

2. Điều 7, đoạn mở đầu được sửa đổi và bổ sung như sau:

"Điều 7. Khi các khoản nợ Ngân hàng đã lên lưới thanh toán, có xác nhận của Ban thanh toán nợ địa phương, các Ngân hàng căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương xem xét, xử lý: nếu là khoản nợ phải thu của Ngân hàng thì các Ngân hàng Thương mại quyết định xử lý từ nguồn Quỹ dự phòng tài chính của mình, nếu thiếu thì hạch toán vào kết quả kinh doanh và báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Những khoản nợ chuyển từ vốn vay thành vốn ngân sách cấp, Ngân hàng Thương mại báo cáo Liên Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để xử lý theo quy định.

Định kỳ hàng tháng Ngân hàng Thương mại báo cáo tiến độ xử lý thanh toán nợ về Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương, Bộ Tài chính.

3. Điều 20 sửa lại như sau:

"Điều 20. Đối với các khoản nợ của Dự trữ Quốc gia, căn cứ vào kết luận xử lý của Ban thanh toán nợ địa phương (được xoá nợ, hoặc giao lại cho địa phương), Cục Dự trữ Quốc gia chịu trách nhiệm xử lý và tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương và Bộ Tài chính để quyết định giảm vốn cho Cục Dự trữ Quốc gia, và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện với 2 cơ quan nêu trên".

4. Điều 25 sửa lại như sau:

"Điều 25. Đối với doanh nghiệp vay vốn nước ngoài có bảo lãnh của các Bộ, ngành, địa phương nhưng không trả được nợ; các Bộ, ngành, địa phương chủ trì đàm phán với chủ nợ nước ngoài để giảm số nợ phải trả (nợ gốc và lãi) đến mức thấp nhất để tổ chức bán nợ theo quy định hoặc có kế hoạch bố trí vào ngân sách cùng cấp để có nguồn trả nợ nước ngoài, doanh nghiệp mua lại nợ hoặc được ngân sách trả thay nợ nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả ngân sách. Nếu có khó khăn, các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định".

5. Điều 30 sửa lại như sau:

"Điều 30. Các bên chủ nợ, con nợ, người bảo lãnh và người kế thừa chịu trách nhiệm xử lý thanh toán nợ theo Quyết định này. Trường hợp con nợ đang chấp hành án phạt tù, chưa thực hiện phần bồi thường về mặt kinh tế theo quyết định của toà án thì các khoản nợ này được giao cho Sở Tài chính địa phương theo dõi để thu dần qua cơ quan thi hành án. Cơ quan quyết định, hoặc được uỷ quyền thành lập doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc xử lý thanh toán nợ.

Các doanh nghiệp Nhà nước được xử lý một lần, hoặc nhiều lần các khoản nợ không đòi được vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5 năm. Nếu việc xử lý vào kết quả sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp giảm lãi, hoặc bị lỗ tương ứng với số nợ không đòi được của doanh nghiệp đưa xử lý vào kết quả sản xuất kinh doanh năm đó thì:

- Doanh nghiệp vẫn được quan hệ vay vốn trong các Ngân hàng Thương mại như trước khi xử lý nợ.

- Vẫn được hưởng Quỹ tiền lương như trước khi hạch toán khoản nợ khó đòi vào kết quả sản xuất, kinh doanh.

- Vẫn giữa nguyên hạng của doanh nghiệp.

- Vẫn được trích các Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi như trước khi xử lý nợ theo quy định của chế độ hiện hành.

Đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động có nợ lẫn nhau nếu không trực tiếp thanh toán được thì cơ quan tài chính chủ trì xử lý tăng vốn cho đơn vị mắc nợ và giảm vốn cho doanh nghiệp là chủ nợ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 là cơ quan chỉ đạo, đề xuất biện pháp xử lý, trường hợp vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trong Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trái với nội dung quy định của Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 05/2000/QD-TTg

Hanoi, January 05, 2000

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 95/1998/QD-TTg OF MAY 18, 1998 ON HANDLING THE SECOND-PHASE DEBT SETTLEMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Central Steering Board for General Debt Settlement and the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement the provisions in Articles 5, 7, 20, 25 and 30 of Decision No. 95/1998/QD-TTg of May 18, 1998 of the Prime Minister on handling the second-phase debt settlement.

1. Article 5, the opening paragraph is amended as follows:

"Article 5.- For debts owed to the State budget by operating State enterprises, the financial bodies at the same level shall assume the prime responsibility in handling them. Cases that fall beyond their respective competence shall be submitted to the competent levels for decision".

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Article 7, the opening paragraph is amended and supplemented as follows:

"Article 7.- When the bank debts have already been put into the debt payment network, with certification of the local debt settlement board, the banks shall base on the guidance of the Central Steering Board for General Debt Settlement to consider and handle them: if they are bank debts to be recovered, the commercial banks shall handle them with their financial reserve funds, if these sources are not enough, the banks shall account them into their business results and report such to the State Bank. For loan debts turned into State budget capital allocations, the commercial banks shall report them to the Ministry of Finance and the State Bank for handling as prescribed.

Monthly, the commercial banks shall report the tempo of debt settlement to the Central Steering Board for General Debt Settlement and the Ministry of Finance.

3. Article 20 is amended as follows:

"Article 20.- For the debts of the National Reserves, basing itself on the handling conclusion of the local Debt Settlement Board (to be written off or transferred to local administration), the National Reserve Department shall have to settle and synthesize and report them to the Central Steering Board for Debt Settlement and the Ministry of Finance, so that the latter shall decide to decrease capital allocated to the National Reserve Department, which shall monthly have to report on implementation situations to the two above-mentioned agencies".

4. Article 25 is amended as follows:

"Article 25.- For enterprises which borrow foreign capital with guaranty by ministries, branches or localities but are unable to pay their debts, the ministries, branches or localities shall assume the prime responsibilities and negotiate with the foreign creditors so as to reduce the payable debt amounts (both principal and interest) to the lowest level and organize the debt sale as prescribed or work out plans for including them into budgets of the same level to have sources for foreign debt payment, the enterprises that buy debts or have foreign debts paid by budgets shall have to repay to the budget. If meeting with any difficulties, the ministries, branches and localities shall report them to the Ministry of Finance for submission to the Prime Minister for decision."

5. Article 30 is amended as follows:

"Article 30.- Creditors, debtors, guarantors and heirs shall have to settle their debts in accordance with this Decision. In cases where debtors are serving their prison terms and have not yet made the economic compensation by decisions of the courts, these debt amounts shall be transferred to local Finance Service for supervision and gradual collection through judgment enforcing agencies. The agencies that decide to establish or are authorized to establish these enterprises shall be responsible to the Government for debt settlement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The enterprises are still entitled to borrow loans from commercial banks as before the debt settlement.

- The enterprises are still entitled to enjoy salary funds as before accounting their bad debts into production and/or business results.

- The enterprises grades shall be maintained.

- The enterprises are still entitled to deduct their reward and welfare funds as before the debt settlement according to the provisions of current regimes.

For operating State enterprises that borrow loans from each other, if they fail to settle their debts themselves, the financial agencies shall increase capital for the indebted units and decrease capital of units being creditors.

The People’s Committees of the provinces, centrally-run cities , the Ministry of Finance, Vietnam State Bank, the branch-managing ministries and the management boards of Corporations 91 shall provide direction and propose handling measures; problems shall be reported to the Prime Minister for decision".

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing. All the previous provisions of Decision No. 95/1998/QD-TTg of the Prime Minister and those of the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government which are contrary to the provisions of this Decision shall be annulled.

Article 3.- The Minister of Finance shall guide the implementation of this Decision. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2000/QĐ-TTg ngày 05/01/2000 sửa đổi Quyết định 95/1998/QĐ-TTg về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204