Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội

Số hiệu: 03/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG HÌNH THỨC HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phHà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các Tờ trình: s 3264/TTr-SLĐTBXH ngày 08/12/2016 và số 190/TTr-SLĐTBXH ngày 23/01/2017, Báo cáo thẩm định s2414/STP-VBPQ ngày 01/12/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đi tượng, thời gian và mức hỗ trợ:

TT

Đối tượng

Mức hỗ tr

I

Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.

 

1

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000đ/ca

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi

1.500.000đ/ca

2

Chi phí vận chuyển

 

 

- Khu vc ni thành

500.000đ/ca

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000đ/ca

3

Chi phí khác áp dụng người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi (áo quan hỏa táng, túi đồ khâm liệm và quản lý lưu giữ bình tro).

Theo mức giá thấp nhất của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

II

Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Bệnh viện 09 của Thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, mất trên địa bàn Thành phố.

Thời gian thực hiện từ ngày Quyết định có hiệu lực

 

1

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000đ/ca

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi

1.500.000đ/ca

2

Chi phí vận chuyển

 

 

- Khu vc ni thành

500.000đ/ca

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000đ/ca

3

Chi phí khác (áo quan hỏa táng, túi đồ khâm liệm và quản lý lưu giữ bình tro)

Theo mức giá thấp nhất của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

2. Nguồn kinh phí: Bố trí trong dự toán kinh phí giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, khuyến khích UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đi tượng của địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan

1. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và phương án thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng cụ thể hàng năm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng hàng năm; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích; chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: LĐTB&XH, XD, Y tế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các Ban: KTNS, VHXH-HĐND Thành phố;
- Báo: HNM, KTĐT, TTXVN-Phân xã HN, Đài PT&TH Hà Nội;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo Thành phố;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng, các phòng: KGVX, KT, TH, TKBT;
- Lưu: VT
, KGVX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 về quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!