Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 12/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 12 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/BCH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2015 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nội dung kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012 để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện đạt kết quả kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc huyện, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện)

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng thế mạnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2015 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Ổn định kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

1.1. Giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển các điểm bán hàng và mở rộng các mặt hàng bình ổn phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổ chức các gian hàng quảng bá sản phẩm, bán hàng khuyến mãi kích thích tiêu dùng trong các dịp Tết, lễ hội năm 2012. Tăng cường công tác phân tích, dự báo theo dõi diễn biến thị trường, đề xuất biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống, không để xảy ra thiếu hàng sốt giá.

- Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống phân phối bán lẻ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản và tổ chức hội chợ, hội thi, triển lãm giới thiệu sản phẩm, quảng bá du lịch trong và ngoài huyện; Nghiên cứu đề xuất đầu tư phát triển các ngành nghề phục vụ du lịch. Khuyến khích liên kết, hợp tác đầu tư phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

- Tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh về thủy sản và du lịch sinh thái.

- Phối hợp với ngành điện, bưu chính viễn thông đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn ngành để đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, bưu chính viển thông và có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và mở rộng mạng lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015. Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiểm tra, kiểm soát giống, thông tin tình hình thời tiết và tuyên truyền vận động ý thức cộng đồng để đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững vùng nuôi (môi trường…).

- Đề xuất các giải pháp cơ cấu lại lực lượng khai thác ven bờ, nghiên cứu chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp phương tiện đánh bắt; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng dịch vụ thủy sản.

- Tổ chức khảo sát, đề xuất địa điểm đầu tư xây dựng khu chế biến thủy sản tập trung, kho lưu trữ muối khoảng 03 ha ở xã Lý Nhơn và hỗ trợ xúc tiến đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản Thành phố tại xã Bình Khánh và dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất giống thủy sản chất lượng cao tại khu vực Hào Võ (khoảng 80 ha).

- Lập Đề án định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Thành phố tham mưu đề xuất ban hành quy chế quản lý tạm thời đối với nghề thủy sản lồng bè trên sông (nuôi hàu, sò).

- Tích cực đeo bám thành phố để sớm phê duyệt và triển khai Phương án sản xuất muối kết tinh trên ruộng trải bạt 200 ha, triển khai và nhân rộng mô hình trồng xoài theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành cơ chế quản lý, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nghề nuôi yến kết hợp với nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái; Đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến thủy sản truyền thống, phát triển các cơ sở chế biến muối và sản phầm từ muối tạo cơ sở ổn định phát triển nghề muối, mở rộng mạng lưới cung ứng các dịch vụ hậu cần, vật tư thiết bị phục vụ nông nghiệp.

- Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng, kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

1.2. Giao Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì: Phối hợp với các đơn vị (Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Ban Quản lý khu du lịch 30/4) xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015. Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện.

1.3. Giao Tổ Xúc tiến đầu tư huyện: Tiếp tục kêu gọi đầu tư các chợ Bình Khánh, Cần Thạnh, Long Thạnh để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa trong huyện.

1.4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch (Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành về giá) chủ trì: Phối hợp với Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý giá; kiểm tra, kiểm soát thị trường; theo dõi diễn biến tình hình giá cả thị trường, đề xuất các biện pháp quản lý, không để tình trạng đầu cơ, nâng giá, không niêm yết giá, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp lệnh về quản lý giá, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

1.5. Giao Ban Quản lý Rừng phòng hộ chủ trì phố hợp với các ngành:

- Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Đẩy mạnh công tác trồng rừng, truyền thông, giáo dục ý thức cộng đồng về bảo vệ phát triển rừng, quảng bá giới thiệu hình ảnh, hệ sinh thái tài nguyên rừng.

- Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới trạm dừng chân, các tuyến, điểm tham quan du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong Rừng phòng hộ. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về rừng ngập mặn, nâng giá trị sinh học về rừng. Hoàn thành dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý, phát triển rừng giai đoạn đến năm 2012.

1.6. Các tổ chức tín dụng: Đẩy mạnh chương trình vay vốn cho nông dân, hộ nghèo hướng vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề.

Theo dõi mặt bằng lãi suất, báo cáo đề xuất Ngân hàng Nhà nước các chính sách điều chỉnh mặt bằng lãi suất hợp lý.

2. Triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới:

2.1. Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới các xã: Có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan tập trung lập, hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Tập trung thực hiện hoàn thành chuẩn Quốc gia xã nông thôn mới xã Lý Nhơn và tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp.

2.2. Phòng Kinh tế (Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình nông thôn mới huyện): Phối hợp với các ngành liên quan hoàn chỉnh Đề án xây dựng huyện nông thôn mới thông qua Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Nâng cao chất lượng quản lý đô thị và môi trường:

3.1. Giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp với các ngành liên quan:

- Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch giao thông, đô thị giai đoạn 2011 - 2015. Theo dõi, kiểm tra tiến độ, tham mưu báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện.

- Tập trung hoàn chỉnh đề án quy hoạch bến thủy nội địa. Phối hợp với Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ của các phương tiện vận tải hành khách công cộng, các phương tiện đò khách đối lưu.

- Đốc thúc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2025 và tổ chức công bố sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Hoàn thành theo tiến độ các đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị và điểm dân cư nông thôn, quy hoạch và đầu tư hạ tầng các khu dân cư để phục vụ bố trí di dời dân cư.

- Hoàn chỉnh hệ thống trục giao thông chính, hoàn thành các tuyến giao thông nhánh nối các xã, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn kết nối hạ tầng kỹ thuật với các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở.

3.2. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị trấn giai đoạn 2010 - 2015 thông qua Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố, huyện phê duyệt theo quy định. Tăng cường các giải pháp quản lý việc sử dụng đất; Quản lý và thực hiện tốt công tác thu hồi đất theo quy hoạch, theo dự án và theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Đất đai.

- Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện đề xuất phương án đầu tư mở rộng, nâng cấp các nghĩa trang nhân dân và cải tạo các bãi rác hiện hữu để nâng công năng xử lý rác thải trên địa bàn. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cải thiện môi trường.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản. Phối hợp với Sở Tài Nguyên - Môi trường triển khai thực hiện Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu.

3.3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đôn đốc Viện Nghiên cứu phát triển khẩn trương tập trung hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về Đề án các khu dân cư phục vụ chương trình di dời 1.280 hộ dân ở các xã, thị trấn.

3.4. Giao Thanh tra Xây dựng huyện: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường tăng cường quản lý sử dụng các công trình đầu tư hạ tầng trên địa bàn (quản lý sử dụng vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường…). Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về sử dụng đất, về đầu tư xây dựng đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình vốn ngân sách và ngoài ngân sách, các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, phấn đấu kéo giảm tối thiểu 20% số vụ vi phạm trật tự xây dựng, đất đai.

4. Quản lý, triển khai đồng bộ các công trình đầu tư hạ tầng:

4.1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:

- Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình đầu tư hạ tầng giai đoạn 2011 - 2015.

- Phối hợp với các chủ đầu tư tham mưu kiến nghị thành phố bố trí đủ vốn và chủ động cân đối điều hòa vốn đầu tư (vốn ngân sách) để đảm bảo thực hiện hoàn thành các công trình theo kế hoạch. chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư được giao.

- Tham mưu chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Tăng cường theo dõi, đáng giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án, thường xuyên kiểm tra thực tế công trình, thanh tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí đảm bảo chất lượng công trình.

4.2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban Quản lý các xã nông thôn mới: Chủ động phối hợp với các ngành liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ lập, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, triển khai các công trình được giao làm chủ đầu tư, từng bước nâng chất lượng quản lý điều hành dự án.

4.3. Giao Thường trực Tổ Xúc tiến đầu tư (Phòng Tài chính - Kế hoạch): Nghiên cứu tham mưu đề xuất đổi mới công tác xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh các thành phần kinh tế tham gia. Chủ động đề xuất hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư; Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, y tế và các dịch vụ cộng công khác.

5. Nâng cao chất lượng quản lý điều hành ngân sách:

5.1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp Chi Cục Thuế nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp huy động nguồn thu ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi tiêu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ, minh bạch hóa chi ngân sách Nhà nước và đầu tư công. Hướng dẫn thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn điều hành dự toán chi ngân sách Nhà nước theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; Tăng cường quản lý chi ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công.

5.2. Giao Chi Cục Thuế: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nguồn thu; Đẩy mạnh ngăn chặn gian lận thuế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai lỗ nhiều năm.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo ý thức cho người dân thực hiện nghĩa vụ thuế, tích cực giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực thuế tạo điều kiện cho đối tượng chịu thuế phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Triển khai thực hiện các thủ tục xử lý nợ đọng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, bảo đảm công bằng.

6. Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

6.1. Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành:

- Tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo huyện đến năm 2020 và Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2015.

- Chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới công tác dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo. Hoàn thành Đề án công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục. Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục ngày càng cao.

- Tăng cường huy động học sinh ra lớp. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội thâm nhập nhà trường.

- Đề xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị trường học để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học ở các trường. Tập trung triển khai Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2015.

6.2. Giao Trung tâm Dạy nghề: phối hợp với các trường, Trung tâm Dạy nghề trong thành phố tổ chức nhiều loại hình dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường sức lao động.

7. Tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao:

7.1. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tham mưu tổ chức thành công các sự kiện lễ hội lớn trong năm. Phát động sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đề xuất đầu tư phát triển các loại hình văn hóa, dịch vụ giải trí lành mạnh ở các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

- Phối hợp với Tổ Xúc tiến đầu tư tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các điểm vui chơi thể thao theo chủ trương xã hội hóa.

7.2. Giao Trung tâm Thể dục Thể thao: Phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao quần chúng; Chú trọng thể thao thành tích, tăng cường đào tạo huấn luyện, vận động viên tham gia các giải thi đấu thành tích cao. Tuyên truyền vận động đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia rèn luyện sức khỏe. Khuyến khích phát triển các sân chơi lành mạnh theo từng lứa tuổi và phát triển các đội nhóm thể thao ở cơ sở.

8. Chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội:

8.1. Giao Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án kiểm soát dân số vùng biển (Đề án 52). Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế.

- Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc tư nhân. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và triển khai lập quy hoạch mạng lưới y tế đến năm 2020.

- Đề xuất đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại để đảm bảo điều kiện khám và điều trị bệnh. Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe thông qua việc khuyến khích phát triển các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

8.2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về giải quyết việc làm, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định cho người dân. Tăng cường cho vay giải quyết việc làm, duy trì thị trường xuất khẩu lao động. Xây dựng hệ thống thông tin cung cầu lao động, nhu cầu nhân lực các cấp trình độ, ngành nghề, dự báo thị trường sức lao động, nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động ở huyện.

- Tiếp tục thực hiện chính sách nhà ở cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở. Đẩy mạnh cuộc vận động cộng đồng xã hội ủng hộ chăm lo cho những hộ nghèo. Đẩy mạnh hỗ trợ, cải thiện, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách có công, đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội.

- Tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Tăng cường cho vay vốn từ các nguồn quỹ hỗ trợ hộ nghèo. Giải quyết hỗ trợ kịp thời các chính sách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy Nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính:

9.1. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, giai đoạn 2011 - 2015. Tăng cường công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ dự bị. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc huyện. Nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, tạo sự chuyển biến trong việc đưa công nghệ thông tin vào quản lý.

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục trong nội bộ cơ quan. Phối hợp với Sở Thông tin, Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông ở huyện.

9.2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường: thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, vượt cấp gây mất ổn định chính trị tại địa phương. Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết thủ tục hành chính.

9.3. Giao Phòng Tư pháp: Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân huyện ban hành còn hiệu lực. Cập nhật hiệu lực pháp luật trên trang thông tin điện tử Công báo huyện; Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do huyện ban hành. Tổ chức kiểm tra xử lý các văn bản thuộc bí mật Nhà nước.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý.

9.4. Thanh tra huyện (Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng huyện): Tiếp tục thực hiện kế hoạch Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Tham mưu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung giải pháp phòng ngừa. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

9.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và cộng đồng xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

9.6. Huyện đoàn: Phối hợp với các đơn vị tập trung xây dựng đạo đức và lối sống đẹp, nâng cao ý thức trong thanh niên, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên thông qua việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên mưu sinh lập nghiệp”.

10. Đảm bảo quốc phòng an ninh:

10.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Hoàn thành nhiệm vụ giao quân và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với lực lượng vũ trang ở các khu vực giáp ranh tăng cường bảo vệ vững chắc địa bàn. Tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt. Đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ý đồ của các thế lực thù địch, làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”; sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra, giữ vững ổn định chính trị.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng an ninh phù hợp với từng đối tượng. Nghiên cứu đề xuất bổ sung các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại chuyên dùng, nâng cao khả năng phòng thủ ở huyện, xã, thị trấn.

10.2. Ban Chỉ huy Công an huyện: Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ quốc phòng an ninh giai đoạn 2011 - 2015.

Tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội phát sinh. Phối hợp với ngành liên quan thực hiện nghiêm túc chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, ở các địa bàn dân cư, khu vực sản xuất tập trung.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh nội bộ, thông tin…. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Liên kết phối hợp với lực lượng công an các huyện trong khu vực để giữ vững an ninh trật tự.

10.3. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Chủ trì phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

10.4. Giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì:

- Phối hợp với Khu Đường sông để lắp đặt các biển báo giao thông thủy và thường xuyên thông báo, cảnh báo các khu vực sạt lở, khu vực nước xoáy… cho các phương tiện thủy phòng tránh, hạn chế tai nạn khi tham gia giao thông thủy.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an huyện tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên cả 03 mặt. Phấn đầu kéo giảm tối thiểu 10% ở 03 mặt tai nạn giao thông. Tăng cường duy tu, phát hoang bụi rặm ở những đoạn cua gấp khúc và tháo dỡ các rào chắn sau khi thi công công trình để tạo thông thoáng cho giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông trong nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tại, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tam Thôn Hiệp tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành tiểu đề án di dời 84 hộ dân sống ven sông, Lòng Tàu (xã Tam Thôn Hiệp).

10.5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Công an huyện: Khảo sát, xác định địa điểm đầu tư thiết lập các trạm phục vụ cho lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Rừng Sác.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở Quyết định ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện xây dựng kế hoạch hành động của ngành, đơn vị, trong đó quy định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, phân công thực hiện, theo dõi. Hàng quý kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện bố trí lịch để Thường trực Ủy ban nhân dân huyện họp thông qua kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2012 của các ngành, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tháng 01 năm 2012.

2. Thường trực Ủy ban nhân dân huyện phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện tổ chức theo dõi, đánh giá và định kỳ hàng tháng có báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch và các nội dung kết luận chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tại các cuộc họp duyệt chương trình công tác năm 2012. Hàng tháng (chậm nhất ngày 15) báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

4. Hàng quý, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện cùng Thường trực Huyện ủy tổ chức họp giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của các xã, thị trấn đồng thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện có kế hoạch phối hợp cùng các ngành chức năng thuộc huyện trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012.

5. Phòng Nội vụ hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2012 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách và quốc phòng, an ninh.

6. Trước ngày 10 tháng 11 năm 2012 các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và đồng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện để tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định cũng như các các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định trước ngày 15 tháng 11 năm 2012.

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

STT

Nội dung công việc

TT.UBND phụ trách

Cơ quan tham mưu

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2012; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện 2012; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 01/2012

2

Chỉ thị về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan

Tháng 01/2012

3

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý 1, 6 tháng, 9 tháng và thực hiện chương trình công tác trọng tâm đến cuối năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Hàng tháng, tháng 3, 6 và 9 năm 2012

4

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2012 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2013.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 12/2012

5

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2012; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và chương trình công tác của UBND huyện năm 2013.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 12/2012

6

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách định kỳ quý 1, 6 tháng, 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 3, 6, 9, và 11 năm 2012

7

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 9/2012

8

Quyết định giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 12/2012

9

Các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách huyện năm 2012 (thu-chi).

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chi Cục thuế

Tháng 01/2012

10

Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình (nhánh) Đầu 10 tư hạ tầng giai đoạn 2011- 2015 (định kỳ 06 tháng/lần).

Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch phụ trách đô thị

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan

Tháng 6, 12/2012

11

Danh mục các công trình, dự án cần kêu gọi đầu tư năm 2012 trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tổ Xúc tiến đầu tư, UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

12

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2012. Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách định kỳ 6 tháng và năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Tháng 1, 6, 12 năm 2012

13

Báo cáo công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước định kỳ 6 tháng và năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Tháng 6, 12 /2012

14

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện giai đoạn 2011-2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan

Tháng 6, 12/2012

15

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các Công trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ban QL ĐTXDCT, phòng ban liên quan và UBND các xã thị trấn

Tháng 6,12/2012

16

Báo cáo tiến độ thực hiện nội dung chỉ đạo của thành phố về Đề án các khu dân cư phục vụ di dời dân ở các xã, thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng TNMT QLĐT, Kinh tế, LĐTBXH

Tháng 5/2012

17

Các giải pháp hoàn chỉnh pháp lý và phương án tổ chức bán đấu giá khu đất 16,9 ha tại xã Long Hòa.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng TN- MT, Phòng QLĐT, UBND xã LH

Tháng 6/2012

18

Hoàn chỉnh Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng TN- MT, Phòng QLĐT, UBND xã LH

Tháng 6/2012

19

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện (định kỳ hàng tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Hàng tháng, quý, năm

20

Quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 6/2012

21

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 2012.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

22

Báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung QĐ 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND Thành phố về thu phí vệ sinh và bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

23

Kế hoạch đầu tư khai thác quỹ đất công do nhà nước trực tiếp quản lý; Kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả toàn bộ quỹ đất hoang, chưa sản xuất

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tháng 4/2012

24

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường năm 2012

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

25

Kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, triển khai quy định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác khoáng sản

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 4/2012

26

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tháng 6,12/2012

27

Xây dựng Đề án mở rộng,xây dựng với nghĩa trang và bãi xử lý rác trên địa bàn huyện đến năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

P. QLĐT, TCKH, Công ty TNHH MTV DVCI và UBND các xã, thị trấn

Tháng 4/2012

28

Báo cáo sơ kết 01 nămthực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 9/2012

29

Chương trình về tăng cường công tác quản lý,bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 10/2012

30

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình (nhánh) nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, giao thông xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng TN- MT, Thanh tra Xây dựng huyện

Tháng 6,12/2012

31

Hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng TN- MT và các đơn vị có liên quan

Tháng 3/2012

32

Kế hoạch tiến độ thực hiện hoàn thành các quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn huyện năm 2012.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng TN- MT và các đơn vị có liên quan

Tháng 02/2012

33

Hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng TN- MT và UBND các xã, thị trấn

Tháng 6/2012

34

Đề án quy hoạch bến thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

35

Chương trình xây dựng và phát triển nhà ở trên địa bàn huyện đến năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 02/2012

36

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng và phát triển nhà ở trên địa bàn huyện đến năm 2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 6,12/2012

37

Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện 2012

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

UBND các xã, thị trấn

Tháng 02/2012

38

Báo cáo thực hiện mở mới tuyến xe buýt Lý Nhơn - Rừng Sác, An Thới Đông - Tam Thôn Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

UBND xã An Thới Đông, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp

Tháng 3/2012

39

Báo cáo thực hiện mở tuyến xe buýt đưa rước cán bộ, công chức đi làm tại trung tâm huyện và xe buýt rước cán bộ, công chức đi học về vào ban đêm.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

40

Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng các cầu đò, bến bãi…

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

41

Các giải pháp đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính viễn thông, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia đầu tư mở rộng và cung cấp mạng viễn thông.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 3/2012

42

Kế hoạch thiết lập các trạm phục vụ cho lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Rừng Sác

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng TCKH, Công an huyện

Tháng 3/2012

43

Kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư trên địa bàn và rừng phòng hộ.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Công an huyện, Phòng CS PCCC, UBND các xã, thị trấn

Tháng 02/2012

44

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng, ban liên quan

Tháng 01/2012

45

Báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 6,12/2012

46

Báo cáo tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2011. Kế hoạch thực hiện năm chủ đề “Năm 2012- Năm an toàn giao thông”.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Ban ATGT, Công an huyện, UBND xã, thị trấn

Tháng 01/2012

47

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện năm chủ đề“Năm 2012 - Năm an toàngiao thông”.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Ban ATGT, Công an huyện, UBND xã, thị trấn

Tháng 3, 6, 9 và 12/2012

48

Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão kết hợp giao thông nông thôn,công trình thủy lợi.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Quản lý đô thị

Phòng ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 3, 6, 9 và 12/2012

49

Kế hoạch di dời các hộ dân sống ven sông có nguy cơ sạt lở cao.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Quản lý đô thị

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 02/2012

50

Hoàn thành tiểu đề án di dời 84 hộ dân sống ven sông Lòng Tàu (xã Tam Thôn Hiệp)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Quản lý đô thị

Phòng, ban liên quan, UBND Tam Thôn Hiệp

Tháng 02/2012

51

Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình trọng điểm về xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ đến năm 2015 và sau năm 2015 (định kỳ quý/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Kinh tế

Phòng, ban, đơn vị liên quan

Tháng 3, 6, 9 và 12/2012

52

Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình (nhánh) về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban, đơn vị liên quan

Tháng 6, 12/2012

53

Chương trình bình ổn giá năm 2012.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Hàng tháng

54

Kế hoạch thực hiện vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2012.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 4/2012

55

Xây dựng Đề án định hướng vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 6/2012

56

Đề án nuôi thủy sản lồng bè trên sông (nuôi hàu, sò), nuôi nghêu ven biển.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 5/2012

57

Kế hoạch đầu tư các cơ sở chế biến muối và sản phẩm từ muối.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan

Tháng 4/2012

58

Kế hoạch nâng cấp và mở rộng mạng lưới điện phục vụ yêu cầu phát triển ở các vùng sản xuất tập trung, các khu dân cư mới.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 6/2012

59

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

UBND xã, thị trấn

Tháng 3/2012

60

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Trạm BVNL TS, UBND xã, thị trấn

Tháng 3/2012

61

Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình thực hiện thí điểm đạt hiệu quả và tiếp tục thử nghiệm các mô hình, đối tượng nuôi mới để đa dạng hóa cây, con theo chủ trương chung

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

UBND xã, thị trấn

Tháng 4/2012

62

Kế hoạch phát triển mô hình nhà vườn gắn với du lịch sinh thái nông nghiệp và đầu tư thâm canh, nâng cao giá trị vườn cây ăn trái ở thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

UBND xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh

Tháng 5/2012

63

Khảo sát chọn địa điểm đầu tư xây dựng khu chế biến thủy sản tập trung trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan

Tháng 3/2012

64

Tổng kết đánh giá hiệu quả Đề án thí điểm mô hình nuôi chim yến và đề xuất thành phố định hướng phát triển trong tương lai

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

 Tháng 6/2012

65

Báo cáo tiến độ triển khai Đề án đầu tư 200 ha muối trải bạt

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng ban liên quan

Tháng 5/2012

66

Kế hoạch đầu tư xây dựng kho dự trữ muối quốc gia tại xã Lý Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

UBND xã Lý Nhơn

Tháng 4/2012

67

Chương trình đầu tư phát triển hệ thống lưới điện.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan

Tháng 6/2012

 68

Đề án chi tiết xây dựng Cần Giờ trở thành huyện nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan

Tháng 6/2012

69

Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/HU ngày 13/12 năm 2007 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW ngày 09/02/2007 của BCH TW và Chương trình hành động của Thành ủy về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 “Chủ đề phát triển toàn diện huyện Cần Giờ”

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban, đơn vị liên quan

Tháng 12/2012

70

Sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình hành động số 39-Ctr/HU ngày 29/12/2008 của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban, đơn vị liên quan

Tháng 12/2012

71

Hoàn chỉnh Phương án trình thành phố về định hướng quản lý và phát triển Rừng ngập mặn Cần Giờ

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan

Tháng 01/2012

72

Theo dõi, chỉ đạo việc đăng ký phương án sử dụng điện năm 2012 của các đơn vị sự nghiệp

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan

Tháng 01/2012

73

Tổng kết sản xuất các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 01/2012

74

Xây dựng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2012 trình Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Kinh tế

Phòng, ban liên quan

Tháng 01/2012

75

Kế hoạch trồng rừng trên đất ruộng muối tại Hào Võ, trồng bù trừ diện tích giải tỏa thi công công trình và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng khoảng 58,24 ha

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

BQL Rừng phòng hộ

Phòng, ban liên quan

Tháng 5/2012

76

Dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý, phát triển rừng giai đoạn đến năm 2012

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

BQL Rừng phòng hộ

Phòng, ban liên quan

Tháng 02/2012

77

Đưa vào khai thác điểm du lịch sinh thái núi Giồng Chùa và khu du lịch sinh thái Dần Xây

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

BQL Rừng phòng hộ

Phòng, ban liên quan

Tháng 3/2012

78

Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới trạm dừng chân, các tuyến, điểm tham quan du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong Rừng phòng hộ.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

BQL Rừng phòng hộ

Phòng, ban liên quan

Tháng 4/2012

79

Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về rừng ngập mặn

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

BQL Rừng phòng hộ

Phòng, ban liên quan

Tháng 3/2012

80

Hỗ trợ xúc tiến đầu tư Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao nước lợ, mặn tại Hào  Võ, xã Long Hòa (89ha)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Tổ Xúc tiến đầu tư

UBND xã Long Hòa

Tháng 3/2012

81

Hỗ trợ hoàn tất công tác đền bù Dự án Trung tâm Thủy sản Thành phố tại xã Bình Khánh

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Ban Bồi thường GPMB huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã Bình Khánh

Tháng 3/2012

82

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011.

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Nội vụ

Phòng, ban liên quan, UBND xã Bình Khánh

Tháng 01/2012

83

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Nội vụ

 

Tháng 01/2012

84

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện (thay thế Công văn 140).

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Nội vụ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tháng 02/2012

85

Kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức các xã đáp ứng yêu cầu xã nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Nội vụ

BQL CT xây dựng nông thôn mới các xã

Tháng 3/2012

86

Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

Phòng Nội vụ

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 6,12/2012

87

Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện 2011 -2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Nội vụ

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 6,12/2012

88

 Kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho nhân viên y tế để đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Nội vụ

Bệnh viện Cần Giờ, Trung tâm Y tế dự phòng

Tháng 9/2012

89

Kế hoạch tuyên truyền,phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

Phó CT TT UBND huyện

Phòng Tư pháp

Đơn vị liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 02/2012

90

Tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Tư pháp

Đơn vị liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 02/2012

91

Báo cáo số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2012 (định kỳ hàng tháng, quý,6 tháng và năm).

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Thống kê

Phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Hàng tháng, quý, 6, 9 tháng và năm 2012

92

Xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái năm 2012

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Văn hóa Thông tin

Ban Quản lý Khu du lịch 30/4

Tháng 01/2012

93

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình (nhánh) về phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ đến năm 2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

Phòng Văn hóa Thông tin

Ban Quản lý Khu du lịch 30/4 và các phòng ban có liên quan

Tháng 6,12/2012

94

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2011

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Văn hóa Thông tin

UBND xã, thị trấn

Háng quý

95

Ban hành kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước năm 2012.

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Văn hóa Thông tin

Phòng, ban có liên quan

Tháng 01/2012

96

Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao trên địa bàn huyện đến năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực

Trung tâm Thể dục thể thao

UBND xã, thị trấn

Tháng 12/2012

97

Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển giáo dục và đào tạo huyện đến năm 2020 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 6, 12/2012

98

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 – 2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng, ban liên quan, các trường

Tháng 6, 12/2012

99

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu từng ngành học, bậc học

Phó CT Thường trực

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng, ban liên quan, các trường

Tháng 6/2012

100

Khảo sát nhu cầu sửa chữa hè năm 2012 và trường đạt chuẩn quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Thường xuyên

101

Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2010 – 2020 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Y tế

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 6, 12/2012

102

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế về tăng cường bác sĩ cho ngoại thành.

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Y tế

Bệnh viện Cần Giờ và Trung tâm Y tế dự phòng

Tháng 02/2012

103

Danh mục đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại đảm bảo điều kiện khám và điều trị bệnh tại bệnh viện huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Y tế

Bệnh viện Cần Giờ, Trung tâm Y tế DP và Phòng TCKH

Tháng 6/2012

104

Chương trình xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục -đào tạo và thể thục thể thao.

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Y tế, Giáo dục và Đào tạo, TT Thể dục thể thao

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 6/2012

105

Báo cáo kết quả xây dựng xã, thị trấn phù hợp trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Lao động - TB và XH

UBND xã, thị trấn

Tháng 01/2012

106

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chăm lo Tết năm 2012.

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Lao động - TB và XH

Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND xã, thị trấn

Tháng 02/2012

107

Báo cáo tiến độ khai thực hiện Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2011 - 2015 (định kỳ 06 tháng/lần)

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Lao động - TB và XH

UBND xã, thị trấn

Tháng 6,12/2012

108

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch Thường trực

Phòng Lao động - TB và XH

UBND xã, thị trấn

Hàng quý

109

Tổ chức tiếp xúc cử tri và theo dõi việc trả lời kiến nghị của cử tri sau các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Thường xuyên

110

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch UBND huyện

BCH Quân sự, Công an huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Hàng quý

111

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện

BCH Quân sự, Công an huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Hàng quý

112

Báo cáo Tổng kết công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2011. Xây dựng Chương trình công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2012.

Chủ tịch UBND huyện

Công an huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 02/2012

113

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình Quốc gia về phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch UBND huyện

BCH Quân sự, Công an huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Hàng quý

114

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Hàng tháng

115

Thanh tra việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức ở những bộ phận trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân.

Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Phòng, ban liên quan, UBND xã, thị trấn

Tháng 5/2012

116

Duyệt Chương trình công tác năm 2012 các phòng, ban, xã, thị trấn.

TT. UBND huyện

Phòng, ban, UBND xã, thị trấn

Phòng, ban liên quan

Tháng 2,7/2012

117

Hoàn  chỉnh trình  phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã An Thới Đông, Long  Hòa và Thạnh An.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

UBND xã An Thới Đông, Long Hòa, Thạnh An

Phòng Kinh tế và các phòng, ban có liên quan

Tháng 02/2012

118

Xây dựng Đề án phát triển toàn diện thị trấn Cần Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

UBND thị trấn Cần Thạnh

Phòng, ban có liên quan

Tháng 3/2012

119

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án xã nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

BQLDA xây dựng nông thôn mới các xã

Phòng, ban có liên quan

Hàng quý

120

Tổng kết triển khai thực hiện thí điểm mô hình nông  thôn mới xã Lý Nhơn giai đoạn 2010 -2012.

Phó Chủ tịch UBND phụ trách đô thị

BQLDA xây dưng nông thôn mới xã Lý Nhơn

Phòng, ban có liên quan

Tháng 12/2012

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.235
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251