Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 94/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 94/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 08/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2012/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2010/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững;

Sau khi xem xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi mục 1 phần V của Nghị quyết 14 lại như sau:

a) Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết

Căn cứ dự toán thu xổ số kiến thiết hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh về sử dụng toàn bộ nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 70% tổng nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề và y tế. Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác.

Trên cơ sở các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt; ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện; trong đó ưu tiên vốn hỗ trợ 30 xã điểm thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 - 2020 (ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-UBND.HC ngày 06 tháng 10 năm 2010 của UBND Tỉnh).

b) Nguyên tắc và đối tượng hỗ trợ:

- Lĩnh vực giáo dục: hỗ trợ đầu tư xây dựng các trường từ ngành học mầm non đến trung học cơ sở cần xây mới, tách trường, mở rộng đạt chuẩn quốc gia thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2011 - 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo các tiêu chí sau:

+ Trường học xuống cấp nặng được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng lại, trường học mới thành lập.

+ Tách trường các cấp phổ thông do vượt quy mô quản lý cho phép;

+ Mở rộng trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Lĩnh vực dạy nghề: hỗ trợ đầu tư các trung tâm dạy nghề huyện thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2011 - 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: hỗ trợ đầu tư các Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng cấp xã, ưu tiên triển khai tại các xã điểm theo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 của Tỉnh (mỗi Trung tâm hỗ trợ 5,0 tỷ đồng); các công trình phúc lợi xã hội của các khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Bổ sung mục 4 vào phần V của Nghị quyết 14 như sau:

"4. Đối với nguồn vốn vượt thu, nguồn kết dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Nguồn vốn vượt thu (kể cả vượt thu xổ số kiến thiết) và nguồn kết dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm được phân bổ cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Tỉnh. Phần còn lại (nếu có) ngân sách Tỉnh sẽ hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện.

a) Đối tượng hỗ trợ:

- Dự án thuộc hạ tầng giao thông kết nối nhằm phát hiện hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và một số dự án khác do cấp tỉnh đầu tư trên địa bàn;

- Dự án thật sự bức xúc mà ngân sách cấp huyện không có khả năng cân đối;

b) Điều kiện để được hỗ trợ là dự án phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh thẩm định về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và mức hỗ trợ trước khi ra quyết định đầu tư".

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Ban CTĐB (QH);
- VPCP (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 94/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122