Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 88/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2019/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư s 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình s 2260/TTr-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh v việc quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người cao tuổi thuộc độ tuổi được hưởng chế độ chúc thọ, mừng thọ theo quy định tại Nghị quyết này.

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 2. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ

1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi mức quà tặng gồm 5 mét vải lụa (tr giá 600.000 đồng) và tiền mặt 1.500.000 đồng/người.

2. Người cao tuổi thọ 95 tuổi mức quà tặng trị giá 400.000 đồng/người và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi mức quà tặng trị giá 300.000 đồng/người và tiền mặt 1.000.000 đồng/người.

4. Người cao tuổi thọ 85 tuổi mức tặng tiền mặt 800.000 đồng/người.

5. Người cao tuổi thọ 80 tuổi mức tặng tiền mặt 600.000 đồng/người.

6. Người cao tuổi thọ 75 tuổi mức tặng tiền mặt 400.000 đồng/người.

7. Người cao tuổi thọ 70 tuổi mức tặng tiền mặt 300.000 đồng/người.

Riêng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi mức tặng tiền mặt 1.500.000 đồng/người/lần/năm.

Các nội dung khác có liên quan đến người cao tuổi không quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại nơi cư trú trên địa bàn theo phân cấp ngân sách và theo quy định hiện hành.

- Nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chc, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/7/2019.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
-
Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn
ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở:
TP, TC, Cục Thng kê tnh;
- Hội người Cao tuổi tỉnh;

- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
-
Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- Website Chính ph
;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150