Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 66/2005/NQ-HĐND về vốn ngân sách địa phương đầu tư phát triển năm 2006 do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 66/2005/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Đỗ Tấn Minh
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2005/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2006

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHOÁ VII -KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang “Về nhiệm vụ năm 2006”.
Qua xem xét dự thảo nghị quyết theo Tờ trình số 1671/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 và báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Tổng vốn ngân sách đầu tư năm 2006 là 793,5 tỷ đồng gồm các nguồn như sau:

a). Trong dự toán chi ngân sách 2006: 533,5 tỷ đồng.

b). Vay 160 tỷ đồng (30% tổng vốn đầu tư theo Luật Ngân sách).

c). 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

2. Vốn ngân sách đầu tư phát triển năm 2006 chi như sau:

a). Trả nợ vay, tạm ứng vốn xây dựng cơ bản năm 2005.

b). Thanh toán khối lượng đã thi công năm 2005 không đủ nguồn thanh toán và thi công tiếp các công trình dở dang.

c). Bố trí các công trình Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 2006.

d). Tiếp tục phân cấp vốn cho các huyện, xã năm 2006 như mức đã phân cấp năm 2005.

e). Thi công các công trình bức xúc năm 2006 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tìm nguồn thu đảm bảo chi đầu tư thực hiện hết các công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐND.K7 ngày 09 tháng 7 năm 2004, Nghị quyết số 41/NQ-HĐND.K7 ngày 09 tháng 12 năm 2004, Nghị quyết số 46/2005/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2005 còn lại và công trình bức xúc năm 2006 được Hội đồng nhân dân thông qua (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 


Nơi nhận:

- UB.Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP. Chính phủ, VP. Quốc hội (HN);
- UB. KTNS (Quốc hội);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (HN);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (HN);
- Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT;
- Vụ Công tác đại biểu - VP.QH (HN);
- Vụ Công tác phía Nam-VP.QH (TP. HCM);
- Vụ IV thuộc VP. Chính phủ (TP.HCM);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH, VP. Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh;
- Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
 Đỗ Tấn Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 66/2005/NQ-HĐND về vốn ngân sách địa phương đầu tư phát triển năm 2006 do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275
DMCA.com Protection Status

IP: 54.156.51.193