Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 658/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Sau khi kem xét Ttrình số 01/CP-KTTH ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1409/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của y ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng 335.018.000.000 đồng (ba trăm ba mươi lăm tỷ, không trăm mười tám triệu đồng), tăng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 335.018.000.000 đồng, trong đó vốn trong nước là 272.223.000.000 đồng, vốn nước ngoài là 5.000.000.000 đng và vốn dự phòng 10% là 57.795.000.000 đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trong giai đoạn 2018-2020.

2. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59.000.000.000 đồng (năm mươi chín tỷ đồng), tăng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 59.000.000.000 đồng, trong đó vốn trong nước là 54.000.000.000 đồng và vốn nước ngoài là 5.000.000.000 đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và qun lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. y ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH,
y viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các UB của QH;
- VPT
Ư Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính; KHĐT; XD;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Lưu: HC, TCNS
- E-pas:

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.389

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98