Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 62/NQ-CP 2022 ký Công hàm trao đổi Tăng cường lĩnh vực hàn cho Trường Hà Nội

Số hiệu: 62/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 29/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ CÔNG HÀM TRAO ĐỔI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VỀ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC HÀN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 433/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hàn cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Việt Nam (viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam).

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công hàm trao đổi với Cơ quan được ủy quyền của Chính phủ Nhật Bản.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh,
PTTg Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2). HQ.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 62/NQ-CP ngày 29/04/2022 về ký Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hàn cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Việt Nam do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


774

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198