Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2012

Số hiệu: 53/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH SƠN LA NĂM 2012.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế, xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Xét Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 333/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2012, như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

:

10.323.361.174.831 đồng.

1. Thu bổ sung từ NSTW

:

6.760.618.486.915 đồng.

- Bổ sung cân đối

:

3.700.646.000.000 đồng.

- Bổ sung CT mục tiêu Quốc gia và dự án

:

1.037.363.000.000 đồng.

- Ghi thu, ghi chi vốn vay nước ngoài

:

123.786.980.950 đồng.

- Ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại

:

3.944.505.965 đồng.

- Bổ sung ngoài dự toán đầu năm

:

1.894.878.000.000 đồng.

2. Thu ngân sách trên địa bàn

:

1.836.438.922.009 đồng.

- Ngân sách Trung ương được hưởng

:

71.124.513.756 đồng.

- Ngân sách địa phương được hưởng

:

1.765.314.408.253 đồng.

3. Các khoản thu quản lý qua ngân sách

:

19.965.675.941 đồng.

4. Thu xổ số kiến thiết

:

29.371.416.634 đồng.

5. Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi

:

216.668.515.092 đồng.

6. Thu kết dư ngân sách năm 2011

:

55.503.175.602 đồng.

7. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2011

:

1.288.628.176.608 đồng.

8. Vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

:

99.000.000.000 đồng.

9. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên

:

10.851.963.340 đồng.

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

:

10.185.570.402.599 đồng.

1. Các khoản chi cân đối ngân sách

:

9.923.950.505.760 đồng.

- Chi đầu tư XDCB

:

302.598.263.876 đồng.

- Đầu tư từ cấp quyền sử dụng đất

:

143.745.193.700 đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng PT

:

99.274.782.000 đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách khác

:

109.718.980.188 đồng.

- Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

:

1.500.000.000 đồng.

- Chi trả nợ gốc vốn vay

:

32.000.000.000 đồng.

- Chi thường xuyên

:

5.914.472.741.614 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

:

1.200.000.000 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang năm 2013

:

1.653.284.718.411 đồng.

+ Ngân sách cấp tỉnh

:

878.769.831.063 đồng.

(Hạch toán tạm ứng: 118.803.471.943 đồng)

+ Ngân sách cấp huyện, thành phố

:

741.387.467.513 đồng.

+ Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn

:

33.127.419.835 đồng.

2. Chi CTMTQG và thực hiện mục tiêu

:

1.663.329.888.979 đồng.

- Chi CTMT Quốc gia, 135, 661

:

499.799.417.362 đồng.

- Chi CTMT thực hiện nhiệm vụ khác

:

1.163.530.471.617 đồng.

3. Chi quản lý qua ngân sách 

:

224.964.473.839 đồng.

4. Đầu tư từ nguồn thu XSKT 

:

27.655.423.000 đồng.

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 66.654.796.076 đồng.

1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 14.603.992.283 đồng.

+ Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính địa phương: 7.301.996.000 đồng.

+ Chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2013: 7.301.996.283 đồng.

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 38.355.815.838 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2013.

3. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 13.694.987.955 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2013.

(có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Kinh tế của Quốc hội;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ TC, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội; UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thường trực huyện ủy, thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- LĐ, CV Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, 280b

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227