Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 53/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê
Ngày ban hành: 14/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 9
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2007/NQ-HĐND

Quận 9, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008;
 Căn cứ Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận về quyết toán ngân sách năm 2005, tình hình thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán phân bổ ngân sách, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 9 về quyết toán ngân sách năm 2006, ước thực hiện ngân sách năm 2007, dự toán thu chi ngân sách năm 2008 và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2006

I. PHẦN THU NGÂN SÁCH:

- Thu ngân sách nhà nước là 149,633 tỷ đồng, đạt 95,89% dự toán năm (156,04 tỷ đồng) và bằng 77,49% so với quyết toán năm 2005 (193,104 tỷ đồng).

- Thu ngân sách địa phương:

Thu ngân sách địa phương là 236,077 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 164,73% so với dự toán được giao (143,315 tỷ đồng) và bằng 111,02% so với cùng kỳ

Thu ngân sách quận thực hiện cả năm là 222,645 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 160,86% so với dự toán được giao (138,406 tỷ đồng) và bằng 113,39% so với quyết toán năm 2005 (196,346 tỷ đồng).

II. PHẦN CHI NGÂN SÁCH:

Tổng số chi ngân sách địa phương quyết toán là 200,579 tỷ đồng, đạt 139,96% dự toán (143,315 tỷ đồng) và bằng 114,61% so với quyết toán năm 2005 (175,009 tỷ đồng).

Tổng số chi ngân sách quận là 194,431 tỷ đồng đạt 140,48% dự toán năm (138,406 tỷ đồng) và bằng 117,54% so cùng kỳ (165,422 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 54,528 tỷ đồng, đạt 108,91% dự toán (50,066 tỷ đồng) và bằng 87,65% so với quyết toán năm 2005.

+ Chi thường xuyên: 112,859 tỷ đồng, đạt 127,76% so với dự toán (88,34 tỷ đồng) và bằng 132,62% so với quyết toán năm 2005.

+ Chi quản lý qua ngân sách: 15,39 tỷ đồng và bằng 141,58% so với quyết toán năm 2005.

+ Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 11,654 tỷ đồng, chi cho các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn và chuyển số dư dự toán của các đơn vị còn tồn chuyển sang năm sau.

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2006:

Tổng số kết dư ngân sách địa phương là 35,498 tỷ đồng. Trong đó:

1. Kết dư ngân sách quận là 28,214 tỷ đồng, đã xử lý như sau:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:    15,577 tỷ đồng

- Di dời ô nhiễm môi trường:       3 tỷ đồng

- Tăng thu dùng tăng lương và chế độ chính sách:             3,833 tỷ đồng

- Thu gom rác:   0,776 tỷ đồng

- Duy tu giao thông 2007:            2 tỷ đồng

- Chương trình mục tiêu thay sách giáo khoa:      0,185 tỷ đồng

- Y tế:   1,259 tỷ đồng

- Dự phòng phí: 1,584 tỷ đồng

2. Kết dư ngân sách phường là 7,284 tỷ đồng, được sử dụng để chi các công trình chuyển tiếp, chi tăng lương và các chế độ chính sách phát sinh trong năm, chi đầu tư mới và dự phòng phí do Ủy ban nhân dân phường quyết định xử lý chuyển cân đối ngân sách phường năm 2007 theo quy định.

Điều 2. Thực hiện ngân sách quận năm 2007

Hội đồng nhân dân quận 9 ghi nhận:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2007: tích cực triển khai Luật Quản lý thuế; khai thác nguồn thu; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa tập trung vốn đầu tư các công trình giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực trong sử dụng ngân sách… đạt những kết quả khả quan. Các nguồn thu ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nhiệm vụ chi thường xuyên và chi thực hiện các nhu cầu phát sinh.

I. PHẦN THU NGÂN SÁCH:

- Thu ngân sách nhà nước: ước thực hiện cả năm là 240,285 tỷ đồng, đạt 151,7% dự toán năm và bằng 160,58% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách địa phương: ước thực hiện năm 2007 là 287,125 tỷ đồng, bằng 152,03% dự toán năm và bằng 121,62% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách quận: ước thực hiện 268,089 tỷ đồng, đạt 145,5% dự toán năm và bằng 120,41% so cùng kỳ.

II. PHẦN CHI NGÂN SÁCH:

- Chi ngân sách địa phương: ước thực hiện 213,441 tỷ đồng, đạt 113,02% dự toán và bằng 106,41% so cùng kỳ.

- Chi ngân sách quận: ước thực hiện cả năm 2007 là 208,559 tỷ đồng đạt 113,19% dự toán và bằng 107,27% so cùng kỳ.

Điều 3. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

- Thu ngân sách nhà nước: 212,07 tỷ đồng bằng 133,88% so với dự toán năm 2007 và bằng 88,26% so với ước thực hiện năm 2007.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 143,843 tỷ đồng bằng 113,1% so với dự toán năm 2007 và bằng 106,36% so với ước thực hiện năm 2007 (loại trừ khoản chi đầu tư).

Tổng chi ngân sách quận: 137,699 tỷ đồng bằng 112,33% so với dự toán năm 2007 và bằng 105,23% so với ước thực hiện năm 2007 (loại trừ khoản chi đầu tư). Trong đó:

+ Chi chuẩn bị đầu tư là: 0,756 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên là: 136,943 tỷ đồng.

Điều 4. Hội đồng nhân dân quận thông qua tổng mức chi đầu tư phát triển là 180 tỷ đồng, theo danh mục công trình đăng ký thành phố năm 2008 (có danh mục kèm theo) thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau khi Thành phố giao chính thức.

Điều 5. Hội đồng nhân dân quận chấp thuận các giải pháp, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ điều hành ngân sách tại Tờ trình số 2027/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận trình tại kỳ họp.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Ủy ban nhân dân quận lưu ý các vấn đề sau:

1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, phòng, ban và các phường theo đúng quy định.

2. Tăng cường tuyên truyền giáo dục các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tăng cường khai thác thêm nguồn thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thu nộp ngân sách. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi trốn thuế, cố tình dây dưa nợ thuế. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, đầu tư hạ tầng. Huy động các nguồn vốn phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không sử dụng vào những việc trái qui định của Luật Ngân sách nhà nước; hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận và báo cáo Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp gần nhất.

5. Điều hành việc sử dụng ngân sách, phải thường xuyên kiểm tra, thực hiện công khai tài chính, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm, không để phát sinh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, nhằm đảm bảo thực hiện kỷ luật kỷ cương tài chính.

Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 02 Ban Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2008 trên các lĩnh vực địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 14 ngày 14 tháng 12 năm 2007 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22