Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2016 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 12/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 /11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017;

Sau khi xem xét Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 22 /11/2016 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 như sau:

1. Thu ngân sách cấp tỉnh: 15.528,413 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 14.821,712 tỷ đồng;

b) Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 655,403 tỷ đồng;

c) Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 51,298 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 15.568,413 tỷ đồng, trong đó:

a) Chi thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 11.265,219 tỷ đồng;

b) Chi bổ sung ngân sách huyện: 4.303,194 tỷ đồng.

3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh: 40 tỷ đồng

Phân bổ ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (chi tiết tại Biểu số 1,2,3 kèm theo).

4. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

a) Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, thực hiện cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, truy thu, đặc biệt tích cực thu hồi nợ đọng thuế, khai thác các nguồn thu nhất là các khoản thu từ đất để tăng thu ngân sách phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao;

c) Tăng cường công tác quản lý thu thuế, rà soát đôn đốc các khoản thuế đã hết thời gian miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, có biện pháp mạnh thu hồi nợ đọng thuế;

d) Tích cực vận động các nguồn lực từ bên ngoài nhất là từ nguồn ngân sách trung ương, vốn vay ODA, ngân hàng thế giới để đầu tư xây dựng kết cấu, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, du lịch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra;

đ) Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách; tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch về sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu;

e) Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Chính phủ;

g) Đối với nguồn vốn bổ sung trong năm dành chi cho đầu tư (ngoài số đã phân bổ chi tiết đầu năm): Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh được hưởng, thưởng vượt thu (nếu có); điều chuyển vốn, UBND tỉnh lập phương án phân bổ, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất;

h) Đối với phương án phân bổ chi tiết các công trình dự án đầu tư năm 2017, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát, thống nhất với Thường trực HĐND trước khi quyết định, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất;

i) Đối với nguồn ngân sách cấp tỉnh phân bổ sau: Nguồn ngân sách chi thường xuyên số tiền là 4.584.209 triệu đồng; nguồn chi đầu tư phát triển số tiền là 651.721 triệu đồng, HĐND giao UBND tỉnh lập phương án phân bổ chi tiết cho từng lĩnh vực, nhiệm vụ, các công trình, dự án thống nhất với Thường trực HĐND trước khi quyết định. Thời gian phân bổ chi tiết chậm nhất đến ngày 31-3-2017. Báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND tỉnh căn cứ mức phân bổ tại Nghị quyết này giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cho các huyện, thành phố, thị xã theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc giám sát thực hiện việc phân bổ và giao dự toán, chấp hành ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/12/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2016 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


828

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32