Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND sửa đổi 21/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh Cao Bằng

Số hiệu: 44/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2019/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chnh phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khm bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo him y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa, bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi ph khm bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 3977/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định gidịch vụ khám bệnh, chũa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán ca Quỹ Bo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại hiểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; cụ thể như sau:

Thay thế các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng bằng các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết này:

- Biểu giá Dịch vụ khám bệnh quy định tại Biểu số 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

- Biểu giá Dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Biểu số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

- Biểu giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện quy định tại Biểu số 3 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Cao Bằng;
- Đi biểu HĐND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện thành phố;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Biểu số 1.

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: đồng

STT

TT theo Thông tư 14/2019/TT-BYT

Cơ sở y tế

Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

Ghi chú

A

B

1

2

3

1

3

Bệnh viện hạng II

34.500

 

2

4

Bệnh viện hạng III

30.500

 

3

5

Bệnh viện hạng IV

27.500

 

4

6

Trạm y tế xã

27.500

 

5

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

200.000

 

6

8

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

160.000

 

7

9

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

160.000

 

8

10

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

450.000

 

 

Biểu số 2.

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: đồng

Số TT

TT theo Thông tư 14/2019/TT-BYT

Các loại dịch vụ

Bệnh viện hạng II

Bệnh viện hạng III

Bệnh viện hạng IV

A

B

1

2

3

4

1

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

602.000

 

 

2

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

325.000

282.000

251.500

3

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

3.1

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

187.100

171.100

152.700

3.2

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não

160.000

149.100

132.700

3.3

3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

130.600

121.100

112.000

4

4

Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

 

 

 

4.1

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

256.300

 

 

4.2

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể

223.800

198.300

178.300

4.3

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

199.200

175.600

155.300

4.4

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

170.800

148.600

134.700

5

5

Ngày giường trạm y tế xã

56.000

6

6

Ngày giường bệnh ban ngày

Được tính bng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

 

Biểu số 3.

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị: đồng

STT

TT theo Thông tư 14/2019/TT- BYT

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

Ghi chú

STT TT 14

STT TT 37

1

2

3

4

5

6

7

A

A

A

 

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

I

I

I

 

Siêu âm

 

 

1

1

1

04C1.1.3

Siêu âm

43,900

 

2

2

2

03C4.1.3

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

76,200

 

3

3

3

 

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

181.000

 

4

4

4

03C4.1.1

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

222.000

 

5

5

5

03C4.1.6

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

257.000

 

6

6

6

03C4.1.5

Siêu âm tim gắng sức

587.000

 

II

II

II

 

Chụp X-quang thường

 

 

7

10

10

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

50.200

Áp dụng cho 01 vị trí

8

11

11

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

56.200

Áp dụng cho 01 vị trí

9

12

12

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

56.200

Áp dụng cho 01 vị trí

10

13

13

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

69.200

Áp dụng cho 01 vị trí

11

14

 

 

Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

13.100

 

12

15

14

03C4.2.2.1

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

64.200

 

13

16

15

03C4.2.1.7

Chụp Angiography mắt

214.000

 

14

17

16

04C1.2.5.33

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

101.000

 

15

18

17

04C1.2.5.34

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

116.000

 

16

19

18

04C1.2.5.35

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

156.000

 

17

20

19

03C4.2.5.10

Chụp mật qua Kehr

240.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

18

21

20

04C1.2.5.30

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

539.000

 

19

22

21

04C1.2.5.31

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

529.000

 

20

23

22

03C4.2.5.11

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

206.000

 

21

24

23

04C1.2.6.36

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

371.000

 

22

26

25

03C4.2.5.13

Lỗ dò cản quang

406.000

 

23

27

26

03C4.2.5.15

Mammography (1 bên)

94.200

 

24

28

27

04C1.2.6.37

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

401.000

 

III

III

III

 

Chụp X-quang số hóa

 

 

25

29

28

04C1.2.6.51

Chụp X-quang số hóa 1 phim

65.400

Áp dụng cho 01 vị trí

26

30

29

04C1.2.6.52

Chụp X-quang số hóa 2 phim

97.200

Áp dụng cho 01 vị trí

27

31

30

04C1.2.6.53

Chụp X-quang số hóa 3 phim

122.000

Áp dụng cho 01 vị trí

28

32

 

 

Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

18.900

 

29

33

31

04C1.2.6.54

Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

411.000

 

30

34

32

04C1.2.6.55

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

609.000

 

31

35

33

04C1.2.6.56

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

564.000

 

32

36

34

04C1.2.6.57

Chụp thực qun có uống thuốc cản quang số hóa

224.000

 

33

37

35

04C1.2.6.58

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

224.000

 

34

38

36

04C1.2.6.59

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

264.000

 

35

39

37

04C1.2.6.60

Chụp ty sống có thuốc cản quang số hóa

521.000

 

36

40

38

 

Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

944.000

 

37

41

39

 

Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

386.000

Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

IV

IV

IV

 

Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

 

 

38

42

40

04C1.2.6.41

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

522.000

-

 

39

43

41

04C1.2.6.42

Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

632.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

V

V

V

 

Một số kỹ thuật khác

 

 

40

71

69

 

Đo mật độ xương 1 vị trí

82.300

Bằng phương pháp DEXA

41

72

70

 

Đo mật độ xương 2 vị trí

141.000

Bằng phương pháp DEXA

42

73

 

 

Đo mật độ xương

21.400

Bằng phương pháp siêu âm

B

B

B

 

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

 

 

43

74

71

 

Bơm rửa khoang màng phổi

216.000

 

44

77

74

04C2.108

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

479.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

45

78

75

04C3.1.142

Cắt chỉ

32.900

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

46

79

76

 

Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

158.000

Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

47

80

77

04C2.69

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

137.000

 

48

81

78

04C2.112

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn ca siêu âm

176.000

 

49

82

79

04C2.71

Chọc hút khí màng phổi

143.000

 

50

83

80

04C2.70

Chọc rửa màng phổi

206.000

 

51

84

81

03C1.4

Chọc dò màng tim

247.000

 

52

85

82

03C1.74

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

177.000

Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chc hút.

53

86

83

03C1.1

Chọc dò tuỷ sống

107.000

Chưa bao gồm kim chọc dò.

54

87

84

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

166.000

 

55

88

85

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

221.000

 

56

89

86

04C2.67

Chọc hút hạch hoặc u

110.000

 

57

90

87

04C2.121

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

152.000

 

58

91

88

04C2.122

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

732.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

59

92

89

04C2.68

Chọc hút tế bào tuyến giáp

110.000

 

60

93

90

04C2.111

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

151.000

 

61

94

91

04C2.115

Chọc hút tủy làm ty đồ

530.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

62

95

92

04C2.114

Chọc hút tủy làm ty đồ

128.000

Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

63

96

93

 

Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

2.360.000

 

64

97

94

04C2.98

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

596.000

 

65

98

95

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

678.000

 

66

99

96

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

1.199.000

 

67

100

97

03C1.58

Đặt catheter động mạch quay

546.000

 

68

101

98

03C1.59

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

1.367.000

 

69

102

99

03C1.57

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

653.000

 

70

103

100

04C2.104

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

1.126.000

 

71

104

101

04C2.103

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

1.126.000

Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

72

105

102

 

Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

6.811.000

 

73

106

101

04C2.106

Đặt nội khí quản

568.000

 

74

107

103

 

Đặt sonde dạ dày

90.100

 

75

108

104

03C1.52

Đặt sonde JJ niệu quản

917.000

Chưa bao gồm Sonde JJ.

76

111

107

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

2.025.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều tr laser.

77

115

111

 

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

185.000

 

78

116

112

 

Hút dịch khớp

114.000

 

79

117

113

 

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

125.000

 

80

118

114

 

Hút đờm

11.100

 

81

119

115

04C2.119

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

944.000

Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

82

120

116

04C2.79

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

562.000

 

83

122

118

03C1.71

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.212.000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dch lọc.

84

124

120

04C2.99

Mở khí quản

719.000

 

85

125

121

04C2.120

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

373.000

 

86

126

122

 

Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

94.900

 

87

130

126

03C1.45

Niệu dòng đồ

59.800

 

88

138

134

04C2.88

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

433.000

Đã bao gồm chi phí Test HP

89

139

 

 

Nội soi dạ dày làm Clo test

294.000

 

90

140

135

 

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

244.000

 

91

141

136

04C2.90

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

408.000

 

92

142

137

04C2.89

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

305.000

 

93

143

138

04C2.92

Nội soi trực tràng có sinh thiết

291.000

 

94

144

139

04C2.91

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

189.000

 

95

145

140

030.25

Nội soi dạ dày can thiệp

728.000

Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mch thực qun...)

96

147

142

04C2.85

Nội soi ổ bụng

825.000

 

97

148

143

04C2.86

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

982.000

 

98

149

144

03C1.36

Nội soi ống mật chủ

167.000

 

99

150

145

 

Nội soi siêu âm chẩn đoán

1.164.000

 

100

152

147

03C1.40

Nội soi tiết niệu có gây mê

849.000

 

101

153

148

04C2.101

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

925.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

102

154

149

04C2.94

Nội soi bàng quang có sinh thiết

649.000

 

103

155

150

04C2.93

Nội soi bàng quang không sinh thiết

525.000

 

104

156

151

04C2.118

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

694.000

 

105

157

152

04C2.95

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

893.000

 

106

160

155

 

Nối thông động- tĩnh mạch

1.151.000

 

107

161

156

04C2.74

Nong niệu đạo và đặt thông đái

241.000

 

108

162

157

03C1.31

Nong thực quản qua nội soi

2.277.000

 

109

163

158

04C2.73

Rửa bàng quang

198.000

Chưa bao gồm hóa chất.

110

164

159

03C1.5

Rửa dạ dày

119.000

 

111

165

160

03C1.54

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

589.000

 

112

167

162

03C1.55

Ra ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá

831.000

 

113

169

164

 

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

178.000

 

114

170

165

 

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

597.000

Chưa bao gồm ống thông.

115

171

166

 

Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

558.000

 

116

173

168

04C2.80

Sinh thiết da hoặc niêm mạc

126.000

 

117

174

169

 

Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

1.002.000

 

118

175

170

 

Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn ca siêu âm

828.000

 

119

178

173

04C2.81

Sinh thiết hạch hoặc u

262.000

 

120

179

174

04C2.110

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

1.104.000

 

121

180

175

04C2.83

Sinh thiết màng phổi

431.000

 

122

181

176

 

Sinh thiết móng

311.000

 

123

182

177

04C2.84

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

609.000

 

124

183

178

04C2.82

Sinh thiết tủy xương

242.000

Chưa bao gồm kim sinh thiết.

125

184

179

04C2.113

Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

1.372.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

126

186

181

03C1.20

Sinh thiết vú

157.000

 

127

188

183

03C1.30

Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

645.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

128

189

184

03C1.28

Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

576.000

Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

129

190

185

03C1.22

Soi khớp có sinh thiết

498.000

 

130

191

186

03C1.23

Soi màng phổi

440.000

 

131

192

187

03C1.67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

885.000

 

132

193

188

03C1.27

Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cat polyp

748.000

 

133

194

189

03C1.26

Soi ruột non

639.000

 

134

195

190

03C1.24

Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

427.000

Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

135

196

191

03C1.29

Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

243.000

 

136

200

195

04C2.123

Thận nhân tạo cấp cứu

1.541.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bnh quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy

137

201

196

04C2.76

Thận nhân tạo chu kỳ

556.000

Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

138

202

197

04C3.1.149

Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chu

63.600

 

139

203

 

 

Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

3.430.000

Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả lọc dây máu dùng 6 lần)

140

204

198

04C3.1.150

Tháo bột khác

52.900

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

141

205

199

 

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

246.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè

142

206

200

04C3.1.143

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

57.600

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định ca Bộ Y tế

143

207

201

04C3.1.144

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

82.400

 

144

208

201

04C3.1.145

Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

82.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

145

209

202

04C3.1.145

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

112.000

 

146

210

203

04C3.1.146

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

134.000

 

147

211

204

04C3.1.147

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

179.000

 

148

212

205

04C3.1.148

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

240.000

 

149

213

206

 

Thay canuyn mở khí quản

247.000

 

150

214

207

04C2.72

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

92.900

 

151

216

209

04C2.105

Thở máy (01 ngày điều trị)

559.000

 

152

217

210

04C2.65

Thông đái

90.100

 

153

218

211

04C2.66

Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

82.100

 

154

219

212

 

Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

11.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

155

220

213

 

Tiêm khớp

91.500

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

156

221

214

 

Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

132.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

157

222

215

 

Truyền tĩnh mạch

21.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

158

223

216

04C3.1.151

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm

178.000

 

159

224

217

04C3.1.152

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

237.000

 

160

225

218

04C3.1.153

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

257.000

 

161

226

219

04C3.1.154

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm

305.000

 

C

C

C

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

162

227

220

03C1DY.2

Bàn kéo

45.800

 

163

228

221

04C2.DY139

Bó Farafin

42.400

 

164

229

222

 

Bó thuốc

50.500

 

165

230

223

03C1DY.3

Bồn xoáy

16.200

 

166

231

224

04C2.DY125

Châm (có kim dài)

72.300

 

167

232

 

 

Châm (kim ngắn)

65.300

 

168

233

225

03C1DY.8

Chẩn đoán điện

36.200

 

169

234

226

03C1DY.29

Chẩn đoán điện thần kinh cơ

58.500

 

170

235

227

04C2.DY124

Chôn chỉ (cấy ch)

143.000

 

171

236

228

04C2.DY140

Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

35.500

 

172

237

229

 

Đặt thuốc y học cổ truyền

45.400

 

173

238

230

04C2.DY126

Điện châm (có kim dài)

74.300

 

174

239

 

 

Điện châm (kim ngắn)

67.300

 

175

240

231

04C2.DY130

Điện phân

45.400

 

176

241

232

04C2.DY138

Điện từ trường

38.400

 

177

242

233

03C1DY.20

Điện vi dòng giảm đau

28.800

 

178

243

234

04C2.DY134

Điện xung

41.400

 

179

244

235

03C1DY.25

Giác hơi

33.200

 

180

245

236

03C1DY.1

Giao thoa

28.800

 

181

246

237

04C2.DY129

Hồng ngoại

35.200

 

182

247

238

04C2.DY141

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

45.300

 

183

248

239

 

Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bng phản hồi sinh học (Biofeedback)

335.000

 

184

249

240

 

Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương ty sống

203.000

 

185

250

241

 

Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

48.600

 

186

251

242

 

Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

146.000

 

187

252

243

04C2.DY132

Laser châm

47.400

 

188

253

244

03C1DY.32

Laser chiếu ngoài

34.000

 

189

254

245

03C1DY.33

Laser nội mạch

53.600

 

190

255

246

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

191

256

247

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

192

257

248

 

Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

193

258

249

 

Ngâm thuốc y học cổ truyền

49.400

 

194

259

250

 

Phong bế thần kinh bằng Phenol đề điều trị co cứng cơ

1.050.000

Chưa bao gồm thuốc

195

260

251

03C1DY.17

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

33.300

 

196

261

252

 

Sắc thuốc thang (1 thang)

12.500

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

197

262

253

04C2.DY137

Siêu âm điều trị

45.600

 

198

263

254

04C2.DY131

Sóng ngắn

34.900

 

199

264

255

03C1DY.35

Sóng xung kích điều trị

61.700

 

200

265

256

03C1DY.5

Tập do cứng khớp

45.700

 

201

266

257

03C1DY.6

Tập do liệt ngoại biên

28.500

 

202

267

258

03C1DY.4

Tập do liệt thần kinh trung ương

41.800

 

203

268

259

03C1DY.19

Tập dưỡng sinh

23.800

 

204

269

260

 

Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

59.500

 

205

270

261

03C1DY.11

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

11.200

 

206

271

262

 

Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

302.000

 

207

272

263

 

Tập nuốt (có sử dụng máy)

158.000

 

208

273

264

 

Tập nuốt (không sử dụng máy)

128.000

 

209

274

265

 

Tập sửa lỗi phát âm

106.000

 

210

275

266

04C2.DY136

Tập vận động đoạn chi

42.300

 

211

276

267

04C2.DY135

Tập vận động toàn thân

46.900

 

212

277

268

 

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

29.000

 

213

278

269

03C1DY.13

Tập với hệ thống ròng rọc

11.200

 

214

279

270

03C1DY.12

Tập với xe đạp tập

11.200

 

215

280

271

04C2.DY127

Thuỷ châm

66.100

Chưa bao gồm thuốc.

216

281

272

03C1DY.14

Thuỷ trị liệu

61.400

 

217

282

273

 

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

2.769.000

Chưa bao gồm thuốc

218

283

274

 

Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ

1.157.000

Chưa bao gồm thuốc

219

284

275

04C2.DY133

Tử ngoại

34.200

 

220

285

276

03C1DY.16

Vật lý trị liệu chỉnh hình

30.100

 

221

286

277

03C1DY.15

Vật lý trị liệu hô hấp

30.100

 

222

287

278

03C1DY.18

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

30.100

 

223

288

279

03C1DY.30

Xoa bóp áp lực hơi

30.100

 

224

289

280

04C2.DY128

Xoa bóp bấm huyệt

65.500

 

225

290

281

03C1DY.21

Xoa bóp bằng máy

28.500

 

226

291

282

03C1DY.22

Xoa bóp cục bộ bằng tay

41.800

 

227

292

283

03C1DY.23

Xoa bóp toàn thân

50.700

 

228

293

284

 

Xông hơi thuốc

42.900

 

229

294

285

 

Xông khói thuốc

37.900

 

230

295

286

 

Xông thuốc bằng máy

42.900

 

 

 

 

 

Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

 

 

231

296

287

 

Thủ thuật loại I

132.000

 

232

297

288

 

Thủ thuật loại II

69.900

 

233

298

289

 

Ththuật loại III

40.600

 

D

D

D

 

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

I

I

I

 

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

234

303

294

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.204.000

 

235

304

295

 

Phẫu thuật loại I

2.167.000

 

236

305

296

 

Phẫu thuật loại II

1.290.000

 

237

306

297

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1 233.000

 

238

307

298

 

Thủ thuật loại I

762.000

 

239

308

299

 

Ththuật loại II

459.000

 

240

309

300

 

Ththuật loại III

317.000

 

II

II

II

 

NỘI KHOA

 

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

241

325

316

 

Phẫu thuật loại I

1.569.000

 

242

326

317

 

Phẫu thuật loại II

1.091.000

 

243

327

318

 

Ththuật loại đặc biệt

823.000

 

244

328

319

 

Thủ thuật loại I

580.000

 

245

329

320

 

Thủ thuật loại II

319 000

 

246

330

321

 

Ththuật loại III

162 000

 

III

III

III

 

DA LIỄU

 

 

247

331

322

 

Chụp và phân tích da bằng máy

205.000

 

248

332

323

 

Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

195.000

 

249

333

324

 

Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

332.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

250

334

325

 

Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

240.000

 

251

335

326

 

Điều trị hạt cơm bằng Plasma

358.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều tr.

252

336

327

 

Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

1.268.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

253

337

328

 

Điều trị một số bệnh da bằng IPL

453.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

254

338

329

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

333.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều tr.

255

339

330

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

1.049.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 din tích điều trị.

256

340

331

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

1.230.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều tr.

257

341

332

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

213.000

 

258

342

333

 

Điều trị một sbệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

285.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

259

343

334

 

Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bthương tổn

682.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

260

344

335

 

Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

744.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

261

345

336

 

Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

1.108.000

 

262

346

337

 

Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

2.192.000

 

263

347

338

 

Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

2.468.000

 

264

348

339

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

628.000

 

265

349

340

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

546.000

 

266

350

341

 

Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

1.912.000

 

267

351

342

 

Phẫu thuật điều trị sập cầu mi

1.552.000

 

268

352

343

 

Phẫu thuật điều trị u dưới móng

752.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

269

355

346

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.256.000

 

270

356

347

 

Phẫu thuật loại I

1.826.000

 

271

357

348

 

Phẫu thuật loại II

1.056.000

 

272

358

349

 

Phẫu thuật loại III

795.000

 

273

359

350

 

Thủ thuật loại đặc biệt

760.000

 

274

360

351

 

Thủ thuật loại I

385.000

 

275

361

352

 

Thủ thuật loại II

250.000

 

276

362

353

 

Thủ thuật loại III

148.000

 

IV

IV

IV

 

NỘI TIẾT

 

 

277

363

354

03C2.1.5

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

231.000

 

278

364

355

 

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

258.000

 

279

366

357

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

4.166.000

 

280

369

360

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

3.345.000

 

281

371

362

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

2.772.000

 

282

372

363

 

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

5.485.000

 

 

 

 

 

Các thủ thuật còn li khác

 

 

283

375

366

 

Th thuật loại I

616.000

 

284

376

367

 

Thủ thuật loại II

392.000

 

285

377

368

 

Thủ thuật loại III

212.000

 

V

V

V

 

NGOI KHOA

 

 

 

 

 

 

Ngoi Thần kinh

 

 

286

378

369

 

Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

4.498.000

 

287

379

370

 

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

5.081.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

288

381

372

 

Phẫu thuật áp xe não

6.843.000

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

289

382

373

03C2.1.39

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bng

4.122.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

290

385

376

 

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.713.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

291

392

383

 

Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

5.389.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít.

292

393

384

 

Phẫu thuật ghép khuyết sọ

4.557.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh hc ...

293

394

385

 

Phẫu thuật u xương sọ

5.019.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo

294

395

386

 

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

5.383.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

295

398

389

03C2.1.40

Phẫu thuật thần kinh cdẫn đường

6.447.000

 

 

 

 

 

Ngoại Lồng ngực - mạch máu

 

 

296

400

391

03C2.1.31

Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

1.625.000

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung

297

416

407

 

Phẫu thuật u máu các vị trí

3.014.000

 

298

419

410

 

Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

1.756.000

 

299

420

411

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

6.686.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

300

422

413

 

Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

8.288.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

301

423

414

 

Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

6.799.000

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài,

 

 

 

 

Ngoại Tiết niệu

 

 

302

425

416

 

Phẫu thuật cắt thận

4.232.000

 

303

426

417

 

Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

6.117.000

 

304

427

418

 

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

4.027.000

 

305

428

419

03C2.1.82

Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

4.316.000

 

306

429

420

03C2.1.83

Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

4.170.000

 

308

431

422

 

Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

5.390.000

 

309

432

423

03C2.1.85

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

3.044.000

 

310

433

424

 

Phẫu thuật cắt bàng quang

5.305.000

 

311

434

425

 

Phẫu thuật cắt u bàng quang

5.434.000

 

312

435

426

 

Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

4.565.000

 

313

436

427

03C2.1.84

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

5.818.000

 

314

437

428

 

Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang

4.565.000

 

315

438

429

 

Phẫu thuật đóng dò bàng quang

4.415.000

 

316

439

430

03C2.1.87

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

2.694.000

Chưa bao gồm dây cáp quang.

317

440

431

03C2.1.88

Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

2.694.000

 

318

441

432

 

Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

4.947.000

 

319

442

433

03C2.1.86

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

3.950.000

 

320

443

434

 

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

4.151.000

 

321

444

435

 

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

2.321.000

 

322

445

436

 

Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

1.751.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

323

446

437

 

Phẫu thuật tạo hình dương vật

4.235.000

 

324

447

438

03C2.1.89

Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

3.562.000

 

325

449

440

03C2.1.13

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

1.279.000

Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

 

 

 

 

Tiêu hóa

 

 

326

450

441

 

Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

5.441.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

327

451

442

 

Phẫu thuật cắt thực quản

7.283.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

328

454

445

03C2.1.60

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

5.964.000

 

329

457

448

 

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

4.913.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

330

458

449

 

Phẫu thuật cắt dạ dày

7.266.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

331

459

450

03C2.1.62

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

5.090.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

332

460

451

 

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

2.896.000

 

333

462

453

03C2.1.81

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.944.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

334

463

454

 

Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

4.470.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

33*5

464

455

 

Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột

2.498.000

 

336

465

456

 

Phẫu thuật cắt nối ruột

4.293.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

337

466

457

03C2.1.63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

4.241.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

338

467

458

 

Phẫu thuật cắt ruột non

4.629.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

339

468

459

 

Phẫu thuật cắt ruột thừa

2.561.000

 

340

469

 

 

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

2.564.000

 

341

470

460

 

Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

6.933.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

342

471

461

03C2.1.80

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

4.661.000

 

343

472

462

 

Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng

4.276.000

Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm.

344

473

463

03C2.1.65

Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

3.316.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

345

474

464

 

Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài

2.664.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

346

475

465

 

Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng

3.579.000

 

347

476

466

 

Phẫu thuật cắt gan

8.133.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch,

348

477

467

03C2.1.78

Phẫu thuật nội soi cắt gan

5.648.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

349

480

470

03C2.1.79

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

3.316.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

350

481

471

 

Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

5.273.000

Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.

351

482

472

 

Phẫu thuật cắt túi mật

4.523.000

 

352

483

473

03C2.1.73

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

3.093.000

 

353

484

474

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

4.499.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

354

485

475

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp

6.827.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

355

486

476

03C2.1.76

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột

3.816.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

356

487

477

03C2.1.67

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

4.464.000

 

357

488

478

03C2.1.72

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

3.316.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực

358

490

480

03C2.1.74

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

3.456.000

Chưa bao gồm stent.

359

491

481

 

Phẫu thuật nối mật ruột

4.399.000

 

360

492

482

 

Phẫu thuật cắt khối tá tụy

10.817.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo

361

494

484

 

Phẫu thuật cắt lách

4.472.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

362

495

485

03C2.1.70

Phẫu thuật nội soi cắt lách

4.390.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

363

496

486

 

Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy

4.485.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

364

497

487

 

Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc

5.712.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.

365

498

488

 

Phẫu thuật nạo vét hạch

3.817.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

366

499

489

 

Phẫu thuật u trong ổ bụng

4.670.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

367

500

490

03C2.1.68

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

3.680.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

368

501

491

 

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hồng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo

2.514.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

369

502

492

 

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng

3.258.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

370

503

493

 

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng

2.832.000

 

371

504

494

 

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn

2.562.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

372

505

495

03C2.1.66

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)

2.254.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

373

506

496

03C2.1.50

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.428.000

Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter.

374

507

497

03C2.1.49

Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm

3.928.000

Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm keo cầm máu.

375

508

498

03C2.1.54

Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản hoặc dạ dy hoặc đại tràng hoặc trực tràng)

1.038.000

 

376

510

500

03C2.1.48

Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi

1.696.000

 

377

511

501

03C2.1.52

Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.396.000

 

378

512

502

03C2.1.47

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.697.000

 

379

513

503

03C2.1.51

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.238.000

Chưa bao gồm bóng nong.

380

514

504

04C3.1.158

Cắt phymosis

237.000

 

381

515

505

04C3.1.156

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

186.000

 

382

516

506

04C3.1.157

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

137.000

 

383

517

507

04C3.1.159

Thắt các búi trĩ hậu môn

277.000

 

 

 

 

 

ơng, cột sống, hàm mặt

 

 

384

518

508

03C2.1.1

Cố định gãy xương sườn

49.900

 

385

519

509

04C3.1.181

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

714.000

 

386

520

510

0403.1.180

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

529.000

 

387

521

511

04C3.1.167

Nắn trật khớp háng (bột liền)

644.000

 

388

522

512

04C3.1.166

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

274.000

 

389

523

513

04C3.1.165

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền)

259.000

 

390

524

514

04C3.1.164

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán)

159.000

 

391

525

515

04C3.1.161

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền)

399.000

 

392

526

516

04C3.1.160

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán)

221.000

 

393

527

517

04C3.1.163

Nắn trật khớp vai (bột liền)

319.000

 

394

528

518

04C3.1.162

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

164.000

 

395

529

519

04C3.1.177

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)

234.000

 

396

530

520

04C3.1.176

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)

162.000

 

397

531

521

04C3.1.175

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

335.000

 

398

532

522

04C3.1.174

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

212.000

 

399

533

523

04C3.1.179

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

714.000

 

400

534

524

04C3.1.178

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

324.000

 

401

535

525

04C3.1.171

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

335.000

 

402

536

526

04C3.1.170

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

254.000

 

403

537

527

04C3.1.173

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

335.000

 

404

538

528

04C3.1.172

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

254.000

 

405

539

529

04C3.1.169

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền)

624.000

 

406

540

530

04C3.1.168

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoc cột sống (bột tự cán)

344.000

 

407

541

531

03C2.1.2

Nắn, bó gẫy xương đòn

118.000

 

408

542

532

03C2.1.4

Nắn, bó gẫy xương gót

144.000

 

409

543

533

03C2.1.3

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ đnh mổ

144.000

 

410

544

534

 

Phẫu thuật cắt cụt chi

3.741.000

 

411

545

535

03C2.1.109

Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

2.925.000

 

412

547

537

03C2.1.117

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo

2.829.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

413

548

538

03C2.1.110

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

2.925.000

 

414

549

539

03C2.1.119

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân

2.106.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

415

550

540

03C2.1.118

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

3.151.000

 

416

551

541

03C2.1.104

Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân

3.250.000

Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, nẹp, ốc. vít.

417

552