Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 43/NQ-HĐND sửa đổi dự toán thu chi ngân sách phân bổ dự toán ngân sách Cần Thơ 2016

Số hiệu: 43/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quyết định sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố và các quận, huyện như sau:

A. Dự toán bổ sung thu NSNN trên địa bàn năm 2016: (ĐVT: triệu đồng)

Tổng số: (I + II) 646.299

I. Thu bổ sung dự toán năm 2016: 460.224

1. Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu có tính chất chi thường xuyên: 140.224

2. Nguồn tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính năm 2016: 170.000

3. Nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước năm 2016: 150.000

II. Thu từ nguồn thu trong dự toán các năm trước chuyển sang: 186.075

1. Nguồn tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất số 209 đường 30/4: 46.000

2. Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015: 94.200

3. Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 3.546

4. Nguồn cân đối ngân sách địa phương (từ nguồn thu hồi tạm ứng kho bạc năm 2011): 10.670

5. Nguồn kết dư ngân sách năm 2012: 3.759

6. Nguồn kết dư ngân sách năm 2013: 4.200

7. Nguồn kết dư ngân sách năm 2015: 23.700

B. Dự toán sửa đổi, bổ sung chi ngân sách năm 2016: (ĐVT: triệu đồng)

Tổng số: (I+II) 646.299

I. Chi cân đối ngân sách địa phương (1+2): 141.474

1. Chi thường xuyên: 135.741

- Sự nghiệp kinh tế: 91.755

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 22.706

- Sự nghiệp y tế: 5.335

- Sự nghiệp khoa học công nghệ: 53

- Sự nghiệp văn hóa thông tin: 9.746

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình: 625

- Sự nghiệp thể dục thể thao: 10.559

- Chi đảm bảo xã hội: 84.522

- Chi quản lý hành chính: 5.138

- Chi an ninh - quốc phòng: 29.409

+ An ninh: 23.095

+ Quốc phòng: 6.314

- Chi ngân sách xã: 14.205

- Chi khác: -18.166

- Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm: -120.146

2. Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu có tính chất chi thường xuyên: 5.733

II. Chi đầu tư từ các nguồn bổ sung: (1 + 2) 504.825

1. Chi từ nguồn thu bổ sung dự toán năm 2016: 320.000

- Chi từ nguồn tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính năm 2016: 170.000

- Chi từ nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước năm 2016: 150.000

2. Chi từ nguồn thu trong dự toán các năm trước chuyển sang: 184.825

- Chi từ nguồn tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất số 209 đường 30/4: 44.750

- Chi từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015: 94.200

- Chi từ nguồn vốn nhân dân đóng góp: 3.546

- Chi từ nguồn cân đối ngân sách địa phương (từ nguồn thu hồi tạm ứng kho bạc năm 2011): 10.670

- Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012: 3.759

- Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2013: 4.200

- Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2015:23.700

(Đính kèm phụ lục số I, II.a, II.b, III.a, III.b, IV, V, VI)

Điều 2.

Việc phân bổ chi tiết dự toán sửa đổi, bổ sung thu, chi ngân sách của các đơn vị thuộc quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành ngân sách, có những vấn đề phát sinh, giao Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

(ĐVT: Triệu đồng)

NỘI DUNG CHI

Dự toán HĐND
thành phố giao đầu
năm

Dự toán sửa đổi, bổ sung

Chia ra

Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung

Cấp thành phố

Cấp huyện

A

1

2 = 3+4

3

4

5 = 1+2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D)

9.060.009

646.299

-62.332

708.631

9.706.308

A. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

7.560.009

141.474

468.157

609.631

7.701.483

I. Chi đầu tư phát triển

2.157.400

 -

409.750

409.750

2.157.400

1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.710.000

 -

409.750

409.750

1.710.000

Trong đó: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

350.000

 -

 -

 -

 350.000

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

350.000

 -

 -

 -

 350.000

Chia ra: + Quỹ phát triển đất

105.000

 -

 -

 -

 105.000

+ Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, QL đất đai

35.000

 -

 -

 -

 35.000

+ Dự phòng

35.000

-35.000

-35.000

 -

 -

+ Phân bổ công trình, dự án

175.000

 35.000

 35.000

 -

 210.000

- Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay

489.053

 -

200.000

200.000

 489.053

- Vốn chuẩn bị đầu tư

50.000

-42.060

-42.060

 -

 7.940

- Phân bổ cho các công trình, dự án

684.947

176.660

-33.090

209.750

 861.607

- Vốn dự phòng (10%)

136.000

134.600

134.600

 -

 1.400

2. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án, công trình quan trọng

447.400

 

 

 

 447.400

- Vốn trong nước

183.400

 -

 -

 -

 183.400

- Vốn ngoài nước (ODA)

264.000

 -

 -

 -

 264.000

II. Chi thường xuyên

5.074.187

135.741

-64.140

199.881

5.209.928

1. Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ

1.620

 -

 -

 -

1.620

2. Sự nghiệp kinh tế

420.118

91.755

-3.246

95.001

511.873

- Nông nghiệp

32.578

 3.137

 3.095

 42

35.715

- Thủy lợi

80.195

 92.285

 28.736

 63.549

172.480

- Giao thông

62.007

 18.354

 5.000

 13.354

80.361

- Kiến thiết thị chính

148.747

 -

-14.612

 14.612

148.747

- Vốn quy hoạch ngành

35.000

 -

-3.428

 3.428

35.000

- Sự nghiệp kinh tế khác

31.591

3.036

 3.020

 16

34.627

- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm

30.000

-25.057

-25.057

 -

4.943

3. Sự nghiệp hoạt động môi trường

187.990

 -

-5.730

5.730

187.990

4. Sự nghiệp giáo dục

1.675.720

14.571

415

14.156

1.690.291

5. Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

199.671

8.135

6.102

2.033

207.806

6. Sự nghiệp y tế

363.969

 5.335

 5.335

 -

369.304

- Sự nghiệp y tế

350.328

 9.635

 9.635

 -

359.963

- Kinh phí bổ sung các khoản chi phát sinh trong năm

4.300

-4.300

-4.300

 -

 -

- Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy

9.341

 -

 

 

9.341

7. Sự nghiệp khoa học và công nghệ

37.190

 53

 53

 -

37.243

8. Sự nghiệp văn hóa - thông tin

46.343

 9.746

 9.642

 104

56.089

9. Sự nghiệp phát thanh truyền hình

21.655

 625

 572

 53

22.280

10. Sự nghiệp thể dục thể thao

53.085

 10.559

 10.537

 22

63.644

11. Chi đảm bảo xã hội

357.655

 84.522

25.212

59.310

442.177

Trong đó: - Đảm bảo xã hội

183.494

 86.673

 27.363

 59.310

270.167

- KP mua BHYT cho người nghèo

32.970

 -

 

 

32.970

- KP mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi

74.764

 9.786

 9.786

 

84.550

- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo

36.427

 -

 

 

36.427

- KP phát sinh do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm

15.000

-5.285

-5.285

 

9.715

- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên

15.000

-6.652

-6.652

 

8.348

12. Chi quản lý hành chính

603.418

5.138

309

4.829

608.556

- Quản lý nhà nước

377.723

-3.447

-7.208

3.761

374.276

- Đảng

147.039

 4.855

 4.274

 581

151.894

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

78.656

 3.730

 3.243

 487

82.386

13. Chi An ninh quốc phòng

117.533

 29.409

 29.409

 -

146.942

- An ninh

29.660

 23.095

 23.095

 -

52.755

- Quốc phòng

87.873

 6.314

 6.314

 -

94.187

14. Chi ngân sách xã

443.530

14.205

-3.033

17.238

457.735

15. Chi khác

155.240

-18.166

-19.571

1.405

137.074

+ Kinh phí khen thưởng

28.440

 -

 

 

28.440

+ Chuyển Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách

30.000

 -

 

 

30.000

+ Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, thiết bị phục vụ SXNN và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

5.000

-4.500

-4.621

 121

500

+ Chi khác

59.000

-13.666

-14.950

 1.284

45.334

+ Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước

30.000

 -

 

 

30.000

+ KP chi hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn

2.800

 -

 -

 

2.800

16. Nguồn dành để chi tăng lương và cải cách lương

198.253

 -

 

 

198.253

17. Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm

191.197

120.146

120.146

 -

71.051

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ

1.380

 -

 -

 -

1.380

IV. Dự phòng ngân sách

136.510

 -

 -

 -

136.510

V. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

 120.520

 -

 -

 -

 120.520

VI. Trung ương hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên

70.012

5.733

5.733

 -

75.745

- Đầu năm

70.012

-70.012

-70.012

 

 

- Dự toán bổ sung trong năm

 -

75.745

75.745

 -

75.745

B. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

950.000

 -

-46.000

46.000

950.000

- Phân bổ cho các công trình, dự án

855.000

67.000

21.000

46.000

922.000

- Kế hoạch vốn dự phòng (10%)

95.000

-67.000

-67.000

 -

28.000

C. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

550.000

 -

 -

 -

550.000

D. Chi đầu tư phát triển từ các nguồn bổ sung

 -

504.825

 451.825

53.000

504.825

I. Chi từ nguồn thu bổ sung dự toán năm 2016

 -

320.000

282.000

38.000

320.000

1. Chi đầu tư từ nguồn tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính năm 2016

 -

170.000

132.000

38.000

170.000

2. Chi đầu tư từ nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước năm 2016

 -

150.000

150.000

 

150.000

II. Chi từ nguồn thu trong dự toán các năm trước chuyển sang

 -

184.825

 169.825

15.000

184.825

1. Chi từ nguồn tiền đấu giá sử dụng đất tại khu đất số 209 đường 30/4

 -

44.750

44.750

 

44.750

2. Chi từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015

 -

94.200

79.200

 15.000

94.200

3. Chi từ nguồn vốn nhân dân đóng góp

 -

3.546

3.546

 

3.546

4. Chi từ nguồn cân đối ngân sách địa phương (từ nguồn thu hồi tạm ứng kho bạc năm 2011)

 -

10.670

10.670

 

10.670

5. Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012

 -

3.759

3.759

 

3.759

6. Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2013

 -

4.200

4.200

 

4.200

7. Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2015

 -

23.700

23.700

 

23.700

 

PHỤ LỤC II.A

DANH MỤC DỰ TOÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2016 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Đơn vị

Nội dung

Số tiền

 

TỔNG CỘNG

 

271.681,731

I

CẤP THÀNH PHỐ

 

71.801,014

1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

Kinh phí đưa đoàn Người có công đi điều dưỡng

 266,250

 

 

Kinh phí đưa đoàn Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng và Người có công đi Hà Nội

 500,900

2

Trung tâm Dịch vụ Việc làm

 

 

 

 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp thực tế cao hơn được giao từ đầu năm

 533,838

 

 

Kinh phí ra mắt trụ sở làm việc sau khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển giao

 50,000

3

Trung tâm Công tác xã hội

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp thực tế cao hơn được giao từ đầu năm

 214,220

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp thực tế cao hơn được giao từ đầu năm

 140,417

5

Sở Xây dựng

Bộ đơn giá xây dựng công trình

 138,045

6

Ban Tôn giáo

Kinh phí hoạt động Cổng thông tin điện tử

 20,000

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện Đề án XD Hệ thống SX và cung ứng giống lúa chất lượng

 1.000,000

 

 

Đề án Phát triển vùng SX nông nghiệp chuyên canh của thành phố

 1.000,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ - Đợt 1 (nạo vét các tuyến kênh thuộc Chi cục Thủy lợi quản lý theo phân cấp)

 7.950,000

8

Chi Cục Văn thư

Sưu tầm tài liệu quý

 30,000

9

Sở Tư pháp

 

 

 

 

Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là công dân Việt Nam với người nước ngoài

 12,650

 

 

Thực hiện quản lý nhà nước về công chứng

 32,620

10

Sở Công Thương

Xây dựng Chương trình Khuyến công

 181,697

11

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật

Kinh phí Đại hội các Hội chuyên ngành

 219,670

12

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

 

 

 

 

Thực hiện các mô hình xe tăng, xe thiết giáp, hàng rào, công sự

 300,000

 

 

Huấn luyện CB khung B

 3.146,689

 

 

Nâng cấp đồng bộ xe tăng thiết giáp

 299,364

13

Công an TP

 

 

 

 

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

 869,661

 

 

Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 132,920

 

 

TTB cho Cảnh sát khu vực

 1.386,000

14

Cảnh sát PCCC

Kỷ niệm 55 năm CSPCCC và 15 Ngày toàn dân PCCC

 622,885

15

Trường Chính trị

Kinh phí chỉnh lý tài liệu

 215,372

16

Trường Trung cấp Nghề Đồng bằng sông Cửu Long

Chi lương và các khoản đóng góp trong thời gian bàn giao

 1.300,000

17

Trường Trung cấp Nghề Thới Lai

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp thực tế cao hơn được giao từ đầu năm

 330,343

18

Trường Đại học KTCN

Kinh phí phối hợp với Trường Đại học Bách khoa tổ chức hội nghị quốc tế

 120,000

19

Trường Cao đẳng Nghề

 

 

 

 

Tăng lưu lượng HS bình quân so với dự toán được giao

 2.622,520

 

 

TTB tăng cường năng lực đào tạo cơ điện tử

 1.876,000

20

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021”

 3.500,000

 

 

Trang phục Đại biểu Hội đồng nhân dân

 690,000

21

Sở Giao thông vận tải

Kinh phí duy tu, sửa chữa cầu đường

 5.000,000

22

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

Hỗ trợ Câu lạc bộ bóng đá

 5.000,000

 

 

Kinh phí tham dự giải toàn quốc và các giải

 5.507,000

 

 

Tổ chức Hội thi CLB gia đình

 45,733

 

 

Tổ chức Liên hoan các mô hình VH tiêu biểu

 143,301

 

 

Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện PT TDĐKXDĐSVH

 75,525

 

 

Kinh phí các hoạt động quảng bá về du lịch

 400,000

23

TT Y tế quận Bình Thủy

Kinh phí di dời Trung tâm

 480,000

24

Viện Kinh tế xã hội

Kinh phí tăng biên chế và hợp đồng NĐ 68 chưa giao

 258,439

25

TT Xúc tiến ĐT TMDL

 

 

 

 

Kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ

 80,200

 

 

Sửa chữa trụ sở

 910,082

26

Chi cục Thú y

Phê duyệt lại PA tài chính do nguồn thu, phí lệ phí theo quy định không đảm bảo chi hợp đồng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm và nhiệm vụ chuyên môn

 2.029,000

27

Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM

 

 

 

 

Tuyên truyền về công tác XD nông thôn mới

 100,000

 

 

Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo XD NTM

 400,000

28

Bảo hiểm xã hội thành phố

Kinh phí thanh toán BHYT học sinh các Trường Tư thục, Dân lập đợt 5 năm 2015

 213,919

29

Sở Tài chính

 

 

 

 

Kinh phí xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 và lập dự toán ngân sách năm 2017

 300,000

 

 

Kinh phí Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

 255,754

30

Ngân sách thành phố

Bổ sung kinh phí cho các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm

 20.000,000

31

Các đơn vị

Kinh phí thực hiện ISO

 900,000

II

Cấp quận, huyện

 

199.880,717

1

Ninh Kiều

 

17.374,508

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

285,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ các hoạt động nâng chất của phường Xuân Khánh đạt chuẩn “Phường văn hóa”

50,000

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

235,478

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

290,000

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.918,500

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

102,388

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

103,313

 

 

Kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông năm 2016

400,000

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

13.529,800

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

200,000

 

 

Kinh phí mở lớp Trung cấp lý luận chính trị

205,029

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực đối với ông Nguyễn Ngọc Tấn

55,000

2

Bình Thủy

 

11.399,159

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

165,000

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

235,713

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.538,000

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

315,000

 

 

Chi phí thẩm định giá, chi phí phục vụ công tác khai thác đất công trên địa bàn quận Bình Thủy

157,272

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

304,443

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

7.057,300

 

 

Kinh phí lập quy hoạch

370,531

 

 

Kinh phí thực hiện bán đấu giá 02 thửa đất tại phường Thới An Đông và phường Long Hòa

55,900

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

200,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ (đợt 1)

1.000,000

3

Cái Răng

 

19.088,718

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

225,000

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

288,334

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

929,500

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

115,000

 

 

Kinh phí thực hiện tuyên truyền và bảo vệ môi trường tại Chợ nổi Cái Răng

530,060

 

 

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Lê Quốc Thắng có đất ảnh hưởng hạng mục khu công trường số 5 thuộc dự án Cầu Cần Thơ

30,963

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

79,203

 

 

Kinh phí thực hiện công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý

1.280,000

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

4.394,400

 

 

Kinh phí hỗ trợ cấp bù học phí, chi phí học tập và hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3-5 tuổi học kỳ II năm học 2015 - 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến 31/05/2016)

124,213

 

 

Kinh phí hỗ trợ đóng BHYT học sinh tháng 11, tháng 12 năm 2015 và năm 2016 (đợt 1)

1.216,105

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

713,500

 

 

Kinh phí sự nghiệp thủy lợi

2.235,000

 

 

Kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính

4.969,000

 

 

Kinh phí sự nghiệp giao thông

1.958,440

4

Ô Môn

 

25.295,135

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

729,720

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

2.087,500

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

220,000

 

 

Hỗ trợ lãi suất 06 tháng cuối năm 2015 cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

30,861

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

36,758

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

8.330,500

 

 

Kinh phí lập quy hoạch

474,684

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

175,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ các hoạt động nâng chất của phường Châu Văn Liêm đạt chuẩn “Phường văn hóa”

100,000

 

 

Kinh phí trợ cấp nghỉ việc của 05 viên chức

378,112

 

 

Kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính

1.543,000

 

 

Kinh phí duy tu và nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn quận

3.296,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

550,000

 

 

Kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho trường học Trường Mầm non Sen Hồng để đạt chuẩn quốc gia năm học 2015 - 2016

275,000

 

 

Kinh phí sự nghiệp thủy lợi

2.368,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ (đợt 1)

4.700,000

5

Thốt Nốt

 

21.542,355

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

663,246

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.853,500

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

700,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ các hoạt động nâng chất của phường Thuận An đạt chuẩn “Phường văn hóa”

50,000

 

 

Hỗ trợ lãi suất 06 tháng cuối năm 2015 cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

4,821

 

 

Kinh phí thực hiện công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý

850,000

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

6.347,300

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

73,488

 

 

Kinh phí nâng cấp vỉa hè, cống thoát nước và hệ thống chiếu sáng công cộng

4.500,000

 

 

Kinh phí nạo vét các kênh thủy lợi

2.100,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

200,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ (đợt 1)

4.200,000

6

Phong Điền

 

14.713,291

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

60,000

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

553,326

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.107,000

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

280,000

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

90,166

 

 

Kinh phí trợ cấp thôi việc

427,725

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

6.384,000

 

 

Kinh phí tổ chức lễ công nhận huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới

1.000,000

 

 

Kinh phí lập quy hoạch

1.611,074

 

 

Kinh phí hỗ trợ tạo môi trường “Sáng, xanh, sạch, an toàn” trên địa bàn các xã nông thôn mới và tiền điện phát sinh

500,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

200,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ (đợt 1)

2.500,000

7

Cờ Đỏ

 

29.199,158

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

105,000

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

903,027

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.781,500

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

600,000

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

237,049

 

 

Hỗ trợ lãi suất 06 tháng cuối năm 2015 cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

34,548

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

6.282,400

 

 

Kinh phí duy tu và nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn huyện

3.100,000

 

 

Kinh phí duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng và tiền điện phát sinh

1.100,000

 

 

Kinh phí nâng cấp sửa chữa hệ thống thoát nước, kinh phí xử lý nước rỉ rác, xử lý và đốt rác

4.200,000

 

 

Kinh phí mai táng phí cho đại biểu Hội đồng nhân dân

11,500

 

 

Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức xã

80,134

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

314,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ (đợt 1)

10.450,000

8

Thới Lai

 

31.842,560

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

60,000

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

703,934

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

2.156,000

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

400,000

 

 

Hỗ trợ lãi suất 06 tháng cuối năm 2015 cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

15,363

 

 

Kinh phí hỗ trợ mua BHYT học sinh tháng 12 năm 2015; tháng 01 và 02 năm 2016

12,482

 

 

Kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

6.612,500

 

 

Kinh phí tổ chức các hoạt động Tết quân - dân năm 2016

102,000

 

 

Kinh phí lập quy hoạch

971,604

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ cho 04 viên chức

382,103

 

 

Kinh phí trợ cấp nghỉ việc của 08 viên chức

138,678

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực đối với ông Lê Minh Khánh

55,000

 

 

Kinh phí nâng cấp, sửa chữa cầu, đường đạt chuẩn nông thôn mới

3.000,000

 

 

Kinh phí nạo vét cống chợ đạt chuẩn nông thôn mới

1.000,000

 

 

Kinh phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn nông thôn mới

2.000,000

 

 

Kinh phí đấu giá 02 quyền sử dụng đất, thửa đất số 128, 130 tờ bản đồ số 17, ấp Thới Thuận A, huyện Thới Lai

32,896

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ (đợt 1)

14.200,000

9

Vĩnh Thạnh

 

29.425,834

 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

175,000

 

 

Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, quý II năm 2016

747,241

 

 

Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.805,000

 

 

Chi cho công tác phổ cập giáo dục năm 2016

165,000

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

675,277

 

 

Kinh phí trợ cấp thôi việc

68,838

 

 

Hỗ trợ lãi suất 06 tháng cuối năm 2015 cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

35,078

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

5.904,400

 

 

Kinh phí duy tu và nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn huyện

2.000,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ

200,000

 

 

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ (đợt 1)

17.650,000

 

PHỤ LỤC II.B

DANH MỤC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2016 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP THÀNH PHỐ
(Từ các nguồn đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2015 và các nguồn bổ sung trong năm)
 (Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: đồng

STT

Đơn vị

Nội dung chi

Số tiền

Ghi chú
(nguồn kinh phí)

 

TỔNG CỘNG

 

116.317.990.449

 

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

Kinh phí phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản

 5.438.023.000

Nguồn dự phòng ngân sách 2016

 

 

Kinh phí phòng trừ chuột hại lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2016

 190.450.000

Nguồn dự phòng ngân sách 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ nông dân mua chế phẩm sinh học Biorat trừ chuột hại lúa

 454.400.000

Nguồn dự phòng ngân sách 2016

 

 

Kinh phí thực hiện Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

819.992.000

Vốn quy hoạch ngành

 

 

Kinh phí thực hiện các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố, thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp

20.780.000.000

Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2016

 

 

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác và sửa xe ô tô biển số 65E-0855

 131.290.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

 

 

Kinh phí sửa chữa xe ô tô chỗ biển số 65E-0175

42.000.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sự nghiệp nông nghiệp)

 124.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Chi cục Thủy lợi

 5.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc

 78.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí may, sắm trang phục thanh tra của ngành nông nghiệp năm 2016

 65.831.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí di dời trụ sở và bảo trì phòng thí nghiệm của Chi cục Thủy sản

 90.750.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

2

Sở Y tế

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ cho Bệnh viện Tim mạch thành phố

 4.300.000.000

Nguồn kinh phí dự phòng thành lập bệnh viện mới

 

 

Kinh phí thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ cho Bệnh viện Tim mạch thành phố

 41.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức Đại hội Kế hoạch hóa gia đình nhiệm kỳ 2016 - 2020

 22.400.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí thực hiện tiêm vacxin Sởi-Rubella cho đối tượng 16 -17 tuổi

 106.467.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí đối ứng vốn cho BQL DA “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện TPCT” và Kinh phí chi lương và phụ cấp và các khoản đóng góp

 224.402.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí di dời BV Nhi đồng

 1.330.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí phòng, chống bệnh do vi rút Zika và Sốt xuất huyết năm 2016

 867.820.000

Nguồn dự phòng ngân sách 2016

 

 

Kinh phí phòng, chống bệnh do vi rút Zika và Sốt xuất huyết năm 2016

 357.500.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị thuộc Sở Y tế

 3.019.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Y tế

 29.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

Kinh phí thanh toán 30% tiền BHYT cho HS các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 3.620.905.000

Nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2016

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 755.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ

 21.229.000

Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ việc năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 16.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý

 1.761.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 46.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 khu vực V tại thành phố Cần Thơ

3.000.000.000

Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2016

4

Bảo hiểm xã hội thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ 30% BHYT HSSV các trường tư thục, dân lập đợt 4/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố

 275.258.250

Nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 155.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

5

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ chi trả BHYT HSSV năm 2015 - 2016

 146.991.000

Nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2016

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 55.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí bù miễn giảm học phí của trường CĐ KTKT

 204.880.000

Nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 126.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

6

Ban Thi đua khen thưởng

 

 

 

 

 

Kinh phí mua sắm thiết bị văn phòng

 32.290.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

 

 

Kinh phí truy tặng và phong tặng Bà mẹ VNAH

944.990.000

Nguồn Chi khác năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 8.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

7

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

 

Kinh phí mua 01 máy photocopy

 81.545.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

8

Sở Công thương

 

 

 

 

 

Kinh phí lắp đặt hệ thống tưới cây

 63.310.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

 

 

Kinh phí hoạt động do tăng 06 biên chế

 168.000.000

Nguồn kinh phí phát sinh do tăng biên chế

 

 

Kinh phí hỗ trợ đầu tư mới 8 sạp cho tiểu thương kinh doanh sản phẩm

 22.880.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí tham dự sơ kết “Lộ trình SX xăng E95 và cơ chế giá”

 7.892.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí điện nước, hạ tầng, thông tin liên lạc

 600.000.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 16.500.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí mua sắm trang phục thanh tra

 18.305.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia

 91.499.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 45.600.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí xây dựng Đề án “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố”

 545.018.000

Vốn quy hoạch ngành

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc

 12.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Công thương

 39.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

9

Văn phòng Thành ủy

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.725.480.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 650.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

 659.425.199

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 421.000.000

Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ việc năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 272.176.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức Hội thảo Báo Đảng 05 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 5

 195.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

10

Hội Cựu Chiến binh thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp thôi việc

 11.730.000

Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ việc năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 32.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 112.360.000

 Nguồn kinh phí cải cách hành chính của NSTP năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

11

Trường Chính trị

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp thôi việc

 192.468.000

Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ việc năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 285.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 39.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

12

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp thôi việc

 98.388.000

Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ việc năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 197.750.000

 Nguồn kinh phí cải cách hành chính của NSTP năm 2016

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 5.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc

 32.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Tư pháp

 32.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

13

Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp thôi việc

 55.051.000

Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ việc năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí chi lương và hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

 289.000.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

14

Chi cục Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

Kinh phí phân tích mẫu dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật

 55.060.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí quảng cáo SP nông sản an toàn trong dịp Tết 2016

 45.000.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh chổi rồng trên nhãn năm 2016

 340.976.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

15

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí vốn đối ứng phát quà Giáng sinh

 16.500.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Vốn đối ứng dự án “Phát triển năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai”

 57.910.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí đón tiếp và mời cơm thân mật các đại biểu tham dự Hội thảo “Sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông”

11.340.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 8.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tham gia đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc

 35.450.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác

 29.376.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

16

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Kinh phí chi cho công tác bầu cử

 98.250.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí may sắm trang phục thanh tra

 13.997.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW tại Hà Nội

 15.160.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí tiếp Đoàn công tác liên ngành đến làm việc tại TPCT

 66.800.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC

 980.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương

 35.600.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 8.250.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 2.399.332.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí thực hiện cải cách hành chính năm 2016

 1.355.350.000

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách hành chính

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 55.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng truyền thông đa phương tiện sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình” năm 2016

 61.750.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí phục vụ hoạt động của Tổ xác minh

 14.500.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc

 6.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Nội vụ

 29.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

Kinh phí dự Hội nghị biểu dương Người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc năm 2016

 41.278.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 1.582.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 25.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí sửa chữa lắp đặt cửa sắt trụ sở cơ quan

 37.484.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

18

Sở Tài chính

 

 

 

 

 

Kinh phí tổ chức và tiếp đón các tỉnh về dự Hội thảo về cơ chế tài chính ngân sách, huy động vốn ĐTPT

 163.200.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 24.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí may sắm trang phục thanh tra, chi trả đăng báo, niêm yết bán đấu giá tài sản

 37.328.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí sửa chữa xe ô tô

47.990.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 50.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 43.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

19

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

Kinh phí may trang phục thanh tra

 17.551.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 55.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc

 53.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

20

Hội Phụ nữ thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí tham gia đoàn đi công tác nước ngoài

 67.924.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí di dời trụ sở

 67.530.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 27.350.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 15.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

21

Hội Đông y thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí tổ chức ĐH Hội Đông y thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2020

 33.500.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

22

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

 

Kinh phí tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2015

 4.038.747.000

Nguồn kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

 

 

Kinh phí tổ chức các hoạt động Chào năm mới 2016 và Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Thân

 3.000.000.000

Nguồn kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

 

 

Kinh phí tổ chức CT “Ngày hội tuổi thơ” mừng Xuân Bính Thân 2016

 600.000.000

Nguồn kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

 

 

Kinh phí tổ chức các hoạt động tết Chol Chnăm Thmây

 205.413.000

Nguồn kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 30.190.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 803.226.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động ngày 01 tháng 5 và 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 500.000.000

Nguồn kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

 

 

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch, lớp tập huấn xây dựng chính sách và phát triển các sản phẩm du lịch

 28.725.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm Văn hóa

 507.165.000

Nguồn kinh phí cải cách hành chính của NSTP năm 2016

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 60.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 126.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Trung tâm Thể dục thể thao

 30.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 41.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác

 99.580.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

23

Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện Đề án “Khuyến khích phát triển vận tải công cộng bằng xe buýt TPCT”

405.593.000

Vốn quy hoạch ngành

 

 

Kinh phí thực hiện ĐA “Khuyến khích phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng”

1.254.216.000

Vốn quy hoạch ngành

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 165.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 16.100.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải

 14.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Giao thông vận tải

 64.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

24

Văn phòng UBND thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 55.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 23.214.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

 3.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 749.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

25

Thành Đoàn

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 60.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 44.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức họp mặt khu Đoàn Thanh niên Cách mạng nhân dân khu Tây Nam Bộ

 74.750.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 16.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 550.335.000

Nguồn kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

26

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 55.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc

 176.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 33.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí sửa xe ô tô biển số 65E-1079

 97.730.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

 

 

Kinh phí thực hiện dự án Quy hoạch tài nguyên khoáng sản TP. Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2025

819.992.000

Vốn quy hoạch ngành

27

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 345.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 24.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí thực hiện cải cách hành chính năm 2016

 335.600.000

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách hành chính

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 100.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 136.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

28

Trường Cao đẳng Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 240.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 28.090.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ chi trả Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2015 - 2016

 749.081.000

Nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 183.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của 02 trường thuộc Trường Cao đẳng Cần Thơ

 34.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

29

Trường Cao đẳng Nghề

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 115.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ chi trả Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2015

 294.846.000

Nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2016

 

 

Kinh phí xây dựng mô hình thiết bị dạy nghề tự làm để huấn luyện Đội tuyển Trường tham dự Hội thi cấp thành phố năm 2015 và cấp quốc gia năm 2016

 228.887.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 8.700.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 125.195.000

Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ việc năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí vốn đối ứng thực hiện chương trình hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 2

 92.250.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 87.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

30

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 120.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 27.280.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 112.700.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

31

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 115.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí mua sắm trang phục thanh tra

 9.110.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí đào tạo công nghệ thông tin truyền thông cho cán bộ công chức, viên chức thành phố năm 2016

 88.100.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 15.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc

 11.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông

 52.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

32

Trường Trung cấp Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 9.750.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí năm học 2015 - 2016

 72.800.000

Nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2016

 

 

Kinh phí chi BHYT sinh viên năm học 2015 - 2016

 11.954.000

Nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 24.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

33

Hội Chữ thập đỏ thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí mở các lớp tập huấn công tác Chữ thập đỏ 2016

 74.500.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 10.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

34

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 1.737.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 275.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

35

Hội Nông dân thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 28.650.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 12.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí sửa xe ô tô 04 chỗ biển số 65E - 0946

50.929.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2016 của NSTP

36

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 991.160.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí mở lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp

 141.800.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác

87.250.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Cần Thơ

 216.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của Hội Người Cao tuổi (thuộc MTTQ)

 700.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức lễ phát động hưởng ứng bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 175.780.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

37

Công an thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.823.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 718.420.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí mua 04 xe ô tô phục vụ công tác

 16.045.066.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

38

Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 497.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tập huấn và huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

 122.086.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

39

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Nguyên đán Bính Thân 2016

 123.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí hỗ trợ công tác khóa sổ, quyết toán NSNN năm 2015

322.325.000

Nguồn chi khác năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 40.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

40

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 155.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí hỗ trợ ĐA “Triển khai lắp đặt thiết bị CNTT quan sát các phiên tòa”

885.000.000

Nguồn chi khác năm 2016 của NSTP

41

Viện Kinh tế - Xã hội thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tích cực đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”

53.480.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016 của các đơn vị trực thuộc

 11.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

42

Ban Tôn giáo

 

 

 

 

 

Kinh phí tổ chức họp thành viên Ban hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ

13.613.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác tôn giáo cho cán bộ và Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo năm 2016

 349.750.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí tổ chức Họp mặt chức sắc tôn giáo và Hội nghị “Tôn giáo với tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh”

15.450.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 9.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí sửa xe ô tô biển số 65E - 0225

 55.860.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

43

Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác

128.150.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2016 của NSTP

44

Hội Khuyến học

 

 

 

 

 

Kinh phí mở lớp tập huấn

 54.780.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí in bộ tiêu chí đánh giá “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

40.000.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

45

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 1.185.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 133.020.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí hỗ trợ di dời trụ sở

 1.250.000.000

Nguồn tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất 209 đường 30/4

46

Liên đoàn Lao động thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện cải cách hành chính năm 2016

 63.400.000

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách hành chính

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 573.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 20.650.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

47

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 

Kinh phí trang bị trang phục thanh tra viên

 14.417.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 39.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

48

Trường Cao đẳng Y tế

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực

 60.000.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 81.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí hỗ trợ học phí sau đại học

 117.260.000

Nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

 

Kinh phí hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế cho sinh viên

 323.836.000

Nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2016

 

 

Kinh phí bù miễn giảm học phí của Trường

 240.800.000

Nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2016

49

Hội Người mù thành phố Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác

 10.165.000

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

50

Ban Dân tộc

 

 

 

 

 

Kinh phí bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 73.593.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 11.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

51

Cục Thuế thành phố Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 410.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

52

Kiểm toán Nhà nước Khu vực V

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 46.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

53

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 48.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

54

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 113.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

55

Cục Thống kê thành phố Cần Thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 62.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

56

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 46.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

57

Tòa án nhân dân thành phố Cần thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 162.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

58

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần thơ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 110.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

59

Vụ Địa phương III

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 11.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

 

 

 

60

Trường Trung cấp Nghề Thới Lai

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 20.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

61

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 33.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

62

Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 35.700.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

63

Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 11.200.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

64

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại & HCTL

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 23.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

65

Trung tâm Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 15.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

66

Ban An toàn giao thông

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 3.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

67

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 16.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

68

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 53.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

69

Chi cục Quản lý thị trường

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 35.700.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

70

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 10.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

71

Chi cục Văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 7.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

72

Thanh tra TP

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 23.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

73

Chi cục Phòng chống tệ nạn XH

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 8.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

74

Sở Ngoại vụ

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 12.600.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

75

Đoàn Ủy khối cơ quan

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

76

Đoàn Ủy khối doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 1.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

77

Hội Người Khuyết tật

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

78

Hội Văn học Nghệ thuật

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 6.300.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

79

Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.800.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

 

Kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam; kỷ niệm 10 năm thành lập Hội và tham dự Đại hội thi đua toàn quốc tại Hà Nội

 68.900.000

Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

80

Hội Người tù kháng chiến

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 1.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

81

Liên minh Hợp tác xã

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 15.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

82

Hội Cựu Thanh niên xung phong

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 1.400.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

83

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 4.900.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

84

Hội Nhà báo

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 3.500.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

85

Hội Y học

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 2.100.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

86

Cảng vụ Đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Kinh phí trợ cấp tết Bính Thân năm 2016

 14.000.000

Nguồn chi thường xuyên phát sinh trong năm 2016 của NSTP

 

PHỤ LỤC III.A

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016
(Từ các nguồn đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2015)

ĐÃ CÓ Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Địa điểm xây dựng

Kế hoạch vốn phân bổ

Các nguồn vốn năm 2016. Trong đó:

Ghi chú

Cân đối Ngân sách địa phương 2016

Tiền sử dụng đất 2016

Xổ số kiến thiết 2016

 

TỔNG SỐ

 

674.152

526.152

35.000

113.000

 

A

Công trình thành phố quản lý

 

219.452

117.452

35.000

67.000

 

1

Kè chống sạt lở sông Ô Môn

Ô Môn

20.000

 

20.000

 

Nguồn Tiền sử dụng đất dự phòng 10%

2

Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12

Bình Thủy

10.000

 

10.000

 

3

Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

5.000

 

5.000

 

4

Trang thiết bị hệ thống SPECT 02 đầu thu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

7.000

 

 

7.000

Nguồn Xổ số kiến thiết dự phòng 10%

5

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường)

Ninh Kiều

60.000

 

 

60.000

6

Sửa chữa, cải tạo Trường trung cấp Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

3.000

3.000

 

 

Nguồn CĐNSĐP hỗ trợ cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn

7

Khối nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ

Ninh Kiều

1.852

1.852

 

 

8

Dự án Đầu tư nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Hạng mục Xây dựng hai khối lớp học tích hợp và các hạng mục phụ trợ, thiết bị

Bình Thủy

15.000

15.000

 

 

9

Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành (giai đoạn 2) tại cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Ninh Kiều

6.500

6.500

 

 

10

Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6)

TPCT

1.200

1.200

 

 

Nguồn CĐNSĐP dự phòng 10%

11

Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB6)

Cờ Đỏ-Thới Lai

350

350

 

 

12

Kè sông Cần Thơ (đoạn Nhà hàng Ninh Kiều)

Ninh Kiều

515

515

 

 

13

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Cái Sơn - Hàng Bàng đến chợ Mỹ Khánh - Đường tỉnh 923)

Ninh Kiều - Phong Điền

480

480

 

 

14

Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TPCT (đoạn thuộc TPCT)- gđ1

Cái Răng - Phong Điền

10.000

10.000

 

 

15

Đường tỉnh 932 (đoạn Vàm Xáng - kênh Xáng mới)

Phong Điền

3.889

3.889

 

 

16

Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, Hợp phần C, dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5)

Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

569

569

 

 

17

Đường tỉnh 921 (đoạn cầu Ngã Tư đến TT Cờ Đỏ)

Vĩnh Thạnh - Cờ Đỏ

135

135

 

 

18

Xây dựng 03 cây cầu phục vụ cho nhân dân vùng đồng bào nghèo, khó khăn thuộc huyện Thới Lai và Cờ Đỏ

Cờ đỏ, Thới lai

519

519

 

 

19

Khu xử lý tạm chất thải rắn sinh hoạt tại Khu chứa và xử lý bùn thuộc Nhà máy xử lý nước thải Cái Sâu

Cái Răng

193

193

 

 

20

Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Lộc

Vĩnh Thạnh

193

193

 

 

21

Hệ thống cấp nước tập trung xã Giai Xuân

Phong Điền

34

34

 

 

22

Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Xuân

Cờ Đỏ

1.409

1.409

 

 

23

Mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn

TPCT

86

86

 

 

24

Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng

Cờ Đỏ

3.500

3.500

 

 

25

Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ

Vĩnh Thạnh

150

150

 

 

26

Hệ thống cấp nước xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TPCT

Phong Điền

4.285

4.285

 

 

27

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

2.500

2.500

 

 

28

Khu hậu cứ đoàn Cải lương Tây Đô

Phong Điền

5.000

5.000

 

 

29

Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

5.000

5.000