Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 42/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân b ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 5875/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 112/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 62.200.000.000.000 đồng (Sáu mươi hai ngàn hai trăm tỷ đồng). Trong đó: Thu nội địa 45.100.000.000.000 đồng (Bn mươi lăm ngàn một trăm tỷ đồng); thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 17.100.000.000.000 đồng (Mười bảy ngàn một trăm tỷ đồng).

(Phụ lục I kèm theo)

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 27.807.241.000.000 đồng (Hai mươi bảy ngàn tám trăm lẻ bảy tỷ, hai trăm bốn mươi mốt triệu đồng), bao gồm:

- Thu cân đối ngân sách địa phương: 24.482.760.000.000 đồng (Hai mươi bốn ngàn bốn trăm tám mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 21.109.800.000.000 đồng (Hai mươi mốt ngàn một trăm lẻ chín t, tám trăm triệu đồng);

+ Thu bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 1.012.500.000.000 đồng (Một ngàn không trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng);

+ Thu kết dư: 2.360.460.000.000 đồng (Hai ngàn ba trăm sáu mươi tỷ, bn trăm sáu mươi triệu đồng);

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 674.678.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng);

- Thu bổ sung từ nguồn khác để bố trí cho đầu tư: 2.649.803.000.000 đồng (Hai ngàn sáu trăm bn mươi chín tỷ, tám trăm lẻ ba triệu đồng);

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 28.423.241.000.000 đồng (Hai mươi tám ngàn bn trăm hai mươi ba tỷ, hai trăm bn mươi mốt triệu đồng), bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 24.482.760.000.000 đồng (Hai mươi bn ngàn bn trăm tám mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng), trong đó:

+ Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 2.082.760.000.000 đồng (Hai ngàn không trăm tám mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng);

+ Thực chi cân đối ngân sách địa phương: 22.400.000.000.000 đồng1 (Hai mươi hai ngàn bốn trăm tỷ đồng), bao gồm: chi đầu tư phát triển: 9.712.500.000.000 đồng (Chín ngàn bảy trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng), chi thường xuyên: 11.923.000.000.000 đồng (Mười một ngàn chín trăm hai mươi ba tỷ đồng), chi lập quỹ dự trữ tài chính: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), chi trả nợ lãi vay: 59.500.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), dự phòng ngân sách: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng);

- Chi các chương trình mục tiêu (Từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu): 674.678.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi bn t, sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng);

- Chi đầu tư công từ nguồn khác để bố trí cho đầu tư: 2.649.803.000.000 đồng (Hai ngàn sáu trăm bn mươi chín tỷ, tám trăm lẻ ba triệu đồng);

- Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 616.000.000.000 đồng (Sáu trăm mười sáu tỷ đồng).

(Phụ lục II, III kèm theo).

c) Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài để bù đắp bội chi ngân sách địa phương: 616.000.000.000 đồng (Sáu trăm mười sáu tỷ đồng).

(Phụ lục IV kèm theo).

3. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 (Phụ lục V kèm theo);

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2020 (Phụ lục VI kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 (Phụ lục VII kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách cấp tnh theo lĩnh vực năm 2020 (Phụ lục VIII kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách cp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 (Phụ lục IX kèm theo);

- Dự toán chi đu tư phát trin của ngân sách cp tỉnh cho từng cơ quan, tchức theo lĩnh vực năm 2020 (Phụ lục X kèm theo);

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 (Phụ lục XI kèm theo);

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 (Phụ lục XII kèm theo);

- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2020 (Phụ lục XIII kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2020 (Phụ lục XIV kèm theo);

- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 (Phụ lục XV kèm theo);

- Danh mục các chương trình, dự án s dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (Phụ lục XVI kèm theo);

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Kiểm toán nhà nước;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực T
nh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội Tnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- LĐVP: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- CV phòng
TH, phòng HC-TC-QT;
- Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 1 Trong chi cân đối ngân sách địa phương đã bao gồm chi đầu tư công từ nguồn ci cách tiền lương năm 2018 chuyển sang (Chưa sử dụng hết trong năm 2019) là 1.012.500.000.000 đồng (Một ngàn không trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228