Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 42/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 42/2006/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 23 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2004/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân quận Tân Phú về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005;
Căn cứ Thông báo số 5999/TC-QHPX ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Sở Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh về thẩm định quyết toán ngân sách quận - huyện năm 2005;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1180/UBND-TCKH ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về quyết toán ngân sách năm 2005, Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND-KTXH của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Tân Phú năm 2005 như sau:

1. Về thu ngân sách

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 370.250 triệu đồng đạt 130,05% kế hoạch được giao (284.700 triệu đồng).

b) Thu ngân sách địa phương: 297.800 triệu đồng đạt 153,12% kế hoạch (193.995 triệu đồng). Trong đó:

+ Thu ngân sách được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 118.089 triệu đồng đạt 181,84% kế hoạch (64.942 triệu đồng).

+ Thu kết dư năm 2004 chuyển sang: 37.376 triệu đồng.

+ Nhận bổ sung từ ngân sách thành phố: 128.001 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách:

Tổng số chi ngân sách địa phương là: 180.446 triệu đồng đạt 93,02% kế hoạch (193.995 triệu đồng), gồm:

+ Chi đầu tư phát triển 67.309 triệu đồng, đạt 70,31% kế hoạch (95.730 triệu đồng).

+ Chi thường xuyên ngân sách địa phương 101.417 triệu đồng, đạt 93,02% kế hoạch (95.730 triệu đồng), trong đó chi ngân sách 11 phường là 16.706 triệu đồng đạt 132,69% kế hoạch (12.590 triệu đồng).

3. Kết dư ngân sách năm 2005:

Tổng kết dư ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách quận và phường) là 117.353 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách quận: 111.720 triệu đồng.

+ Ngân sách 11 phường: 5.633 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

1. Thực hiện công khai tài chính theo quy định, rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi.

2. Xây dựng phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2005 để thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận Tân Phú năm 2006 và gửi báo cáo quyết toán ngân sách cho Sở Tài chính theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Khóa I, kỳ họp thứ 7 ngày 23 tháng 11 năm 2006 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẩu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 23/11/2006 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.182

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211