Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND duyệt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 36/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG 5 NĂM (2016-2020) TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Luật Quản lý nợ công năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 86/2004/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 121/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với những nội dung chính như sau:

1. Mục đích phát hành: nhằm huy động vốn để đầu tư vào các dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Chủ thể phát hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phép ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổ chức phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, thanh toán và niêm yết giao dịch chứng khoán theo quy định.

3. Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

4. Danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu: Theo thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ trái phiếu như sau:

- Dự án đường Phước Hòa - Cái Mép;

- Dự án nạo vét kênh Bến Đình thành phố Vũng Tàu;

- Dự án hệ thống kênh nội đồng Hồ Sông Ray;

- Dự án Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu;

- Dự án trang thiết bị bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

5. Khối lượng phát hành: 2.500 tỷ đồng.

6. Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm.

7. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

8. Lãi suất phát hành: Theo khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được phép quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.

9. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VNĐ).

10. Phương thức phát hành: Thực hiện phương thức đấu thầu phát hành trái phiếu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

11. Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

12. Kế hoạch dự kiến phát hành: Trong khoảng thời gian 5 năm (2016 - 2020), mỗi năm phát hành 500 tỷ đồng.

13. Phương thức thanh toán nợ gốc và lãi:

- Trả lãi trái phiếu: Được thanh toán theo định kỳ 01 năm/lần.

- Trả nợ gốc: Được hoàn trả 01 lần khi đến hạn cho từng đợt phát hành.

14. Chi phí phát hành, thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu:

a) Phí phát hành trái phiếu: Phí tổ chức đấu thầu được tính bằng 0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành được chi trả cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

b) Phí thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu: Được chi trả trực tiếp cho Trung tâm lưu ký chứng khoán với mức bằng 0,02% giá trị lãi, gốc trái phiếu thực thanh toán.

c) Phí ủy thác phát hành: Được thanh toán với mức bằng 0,004% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành.

15. Mua lại, hoán đổi trái phiếu: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được mua lại, hoán đổi trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo phương án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Trong quá trình tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, nếu có những vấn đề phát sinh phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trong trường hợp phát sinh đột xuất nhưng chưa đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, cho phép Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nhằm đảm bảo kịp tiến độ thời gian thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các dự án và báo cáo kết quả xử lý tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236