Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2014 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 34/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 06/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở xem xét báo cáo số 298/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2013 và dự toán năm 2014; Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 255/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2014, cụ thể như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NĂM 2014

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.988.000.000.000 đồng.

a) Thu nội địa: 3.500.000.000.000 đồng.

b) Thu thuế xuất nhập khẩu: 68.000.000.000 đồng.

c) Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách: 1.420.000.000.000 đồng.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 800.000.000.000 đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 620.000.000.000 đồng.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.988.000.000.000 đồng, phân chia ngân sách cấp huyện, cấp xã thu 1.782.747.000.000 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được sử dụng: 8.962.272.000.000 đồng. Trong đó:

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.103.342.000.000 đồng. Bao gồm:

+ Bổ sung cân đối ổn định: 1.992.778.000.000 đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 1.163.529.000.000 đồng.

+ Bổ sung tiền lương tối thiểu: 947.035.000.000 đồng.

- Thu được hưởng theo phân cấp: 3.438.930.000.000 đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 1.420.000.000.000 đồng.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Tổng chi ngân sách địa phương: 8.962.272.000.000 đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 1.999.280.000.000 đồng.

- Chi thường xuyên: 5.230.343.000.000 đồng.

- Chi sự nghiệp các mục tiêu, nhiệm vụ: 104.603.000.000 đồng.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 81.436.000.000 đồng.

- Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 1.040.000.000 đồng.

- Dự phòng ngân sách: 125.570.000.000 đồng.

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 1.420.000.000.000 đồng.

Trong tổng chi ngân sách địa phương: 8.962.272.000.000 đồng, phân chia ngân sách cấp huyện, cấp xã chi: 4.344.415.000.000 đồng.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2014

1. Các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2013, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; tiếp tục rà soát, kiểm tra, tổ chức thu các khoản phí, lệ phí theo quy định; theo dõi giám sát kịp thời các khoản thu phát sinh.

2. Cân đối chi ngân sách năm 2014 chỉ đảm bảo được những nhiệm vụ chi cơ bản. Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động rà soát sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, bố trí kinh phí thực hiện bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được phân bổ đầu năm; tập trung thực hiện tốt các chính sách, chế độ về an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

3. Các yêu cầu quan trọng khi phân bổ, giao và thực hiện dự toán ngân sách năm 2014:

a) Về điều hành vốn sự nghiệp: Vốn sự nghiệp kinh tế khi bố trí cần đạt mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra. Ưu tiên bố trí các dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chú trọng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Khi xây dựng dự toán tại cơ quan đơn vị cần phải tính toán lồng ghép vốn Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả của dự án.

b) Về kinh phí quản lý hành chính: Trong điều hành chi ngân sách đảm bảo theo dự toán được giao. Thực hiện chính sách tài chính thắt chặt, sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm chi ngân sách.

c) Về nguồn dự phòng ngân sách: Nguồn dự phòng ngân sách chỉ bố trí chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán trong năm ngân sách.

4. Các ngành, các cấp, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trong việc quản lý và sử dụng ngân sách; tài sản nhà nước theo quy định.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện năm ngân sách từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc tổ chức thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2014 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.974

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251