Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018

Số hiệu: 28/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 126/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.715.050.252.555 đồng, đạt 116,65% dự toán Trung ương giao; đạt 112,21% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Thu nội địa:                                                                            4.685.967.993.706 đồng;

- Thu thuế xuất nhập khẩu:                                                             29.082.258.849 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                                         11.571.247.355.690 đồng.

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:                  4.357.005.033.946 đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:                                   5.829.813.000.000 đồng;

- Thu chuyển nguồn năm 2017 sang 2018:                                  1.076.220.251.202 đồng;

- Thu huy động đóng góp cơ sở hạ tầng:                                       17.191.066.000 đồng;

- Thu từ Quỹ dự trữ tài chính:                                                         19.472.000.000 đồng;

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:                                              1.815.826.802 đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm 2017:                                                269.730.177.740 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.448.522.987.719 đồng, đạt 125% dự toán Trung ương giao và đạt 121,55% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Chi ngân sách cấp tỉnh:                                                           6.336.313.480.566 đồng;

- Chi ngân sách cấp huyện:                                                       3.953.876.717.858 đồng;

- Chi ngân sách cấp xã:                                                             1.158.332.789.295 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2018:                                 122.724.367.971 đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh:                                                                      6.143.397.308 đồng;

- Ngân sách cấp huyện:                                                                 89.885.052.839 đồng;

- Ngân sách cấp xã:                                                                      26.695.917.824 đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu về quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố công khai Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


63
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122