Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 28/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Anh Linh
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2008/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2008.

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 30/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh (có phụ lục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
(Kèm theo Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

Hỗ trợ cho các hoạt động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1

Xây dựng đề cương (Cơ quan chủ trì xây dựng đề cương chi trả)

Đề cương

 

 

 

1.1

Soạn thảo Đề cương văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế.

 

 

 

 

 

- Có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 03 ngành hoặc lĩnh vực trở lên).

 

350.000đ

250.000đ

150.000đ

 

- Các văn bản không thuộc trường hợp trên.

 

200.000đ

150.000đ

90.000đ

1.2

Soạn thảo Đề cương văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của văn bản đã được ban hành; bãi bỏ toàn bộ văn bản dã được ban hành.

 

 

 

 

 

- Có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 03 ngành hoặc lĩnh vực trở lên).

 

100.000đ

70.000đ

40.000đ

 

- Các văn bản không thuộc trường hợp trên.

 

60.000đ

40.000đ

30.000đ

2

Chi cho công tác dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Cơ quan chủ trì soạn thảo chi trả)

Văn bản dự thảo

 

 

 

2.1

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế.

 

 

 

 

 

- Có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 03 ngành hoặc lĩnh vực trở lên).

 

1.400.000đ

1.000.000đ

600.000đ

 

- Các văn bản không thuộc trường hợp trên.

 

800.000đ

600.000đ

250.000đ

2.2

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của văn bản đã được ban hành; bãi bỏ toàn bộ văn bản đã được ban hành

 

 

 

 

 

- Có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 03 ngành hoặc lĩnh vực trở lên).

 

400.000đ

300.000đ

180.000đ

 

- Các văn bản không thuộc trường hợp trên.

 

120.000đ

90.000đ

50.000đ

3

Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý, thẩm định, thẩm tra nghị quyết của HĐND, quyết định, chỉ thị của UBND; góp ý vào dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh không do UBND tỉnh trình; góp ý của cơ quan tư pháp đối với dự thảo nghị quyết của HĐND cấp huyện; góp ý kiến của công chức Tư pháp- Hộ tịch đối với dự thảo nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã (Cơ quan có báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý, góp ý chi trả).

Báo cáo thẩm định hoặc báo cáo thẩm tra

140.000đ

100.000đ

60.000đ

Báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý

70.000đ

50.000đ

30.000đ

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ công tác lập dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định; thẩm tra dự thảo (do cơ quan chủ trì tổ chức chi trả).

Người/ buổi

35.000đ

25.000đ

15.000đ

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Cơ quan tổ chức lấy ý kiến chi trả).

 

 

 

 

 

 - Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến được duyệt.

Phiếu

15.000đ

10.000đ

5.000đ

 

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo.

Bản tổng hợp, giải trình

70.000đ

50.000đ

30.000 đ

II

Tổng mức chi cho công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

 

Căn cứ dự toán kinh phí được giao và tính chất phức tạp của mỗi văn bản, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp phân bổ mức kinh phí cho từng văn bản cho phù hợp, nhưng tổng mức phân bổ kinh phí để thực hiện các nội dung chi và mức chi tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên không được vượt mức tối đa quy định dưới đây:

1

Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND.

Văn bản

 

 

 

1.1

 Có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 03 ngành hoặc lĩnh vực trở lên).

 

3.500.000đ

2.500.000đ

1.500.000đ

1.2

Các văn bản không thuộc trường hợp trên.

 

2.100.000đ

1.500.000đ

900.000đ

2

Đối với dự thảo Chỉ thị của UBND

Văn bản

 

 

 

2.1

 Có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 03 ngành hoặc lĩnh vực trở lên).

 

1.400.000đ

1.000.000đ

600.000đ

2.2

Các văn bản không thuộc trường hợp trên.

 

800.000đ

600.000đ

250.000đ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.217.174