Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2015/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 4663/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2014 với các nội dung như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước: 7.697.308.118.553 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.565.899.430.574 đồng

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 2.379.997.066.798 đồng

a) Thu nội địa: 1.300.288.501.167 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.248.588.378.819 đồng

b) Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 178.646.647.985 đồng

c) Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 901.061.917.646 đồng

2. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 30.000.000.000 đồng

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 525.826.268.311 đồng

4. Thu sự nghiệp quản lý qua ngân sách nhà nước: 147.908.970.591 đồng

Trong đó:

a) Thu xổ số: 18.532.869.255 đồng

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 129.376.101.336 đồng

5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.101.053.318.166 đồng

Trong đó:

a) Bổ sung cân đối: 1.598.430.000.000 đồng

b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 808.849.000.000 đồng

c) Bổ sung một số chính sách mới: 337.399.000.000 đồng

d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 855.861.000.000 đồng

e) Bổ sung ngoài kế hoạch: 246.948.455.000 đồng

f) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 253.565.863.166 đồng

6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 482.587.593.247 đồng

Trong đó:

a) Thu bổ sung từ kết dư khối tỉnh: 327.382.988.658 đồng

b) Thu bổ sung từ kết dư khối huyện, xã: 155.204.604.589 đồng

7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 17.525.332.784 đồng

8. Ghi thu viện trợ trực tiếp ngân sách địa phương: 12.409.568.656 đồng

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.111.617.407.989 đồng

1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương: 4.504.558.070.924 đồng a) Chi đầu tư phát triển: 832.924.070.258 đồng b) Chi thường xuyên:  3.670.634.000.666 đồng c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng

2. Chi Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 36.430.840.885 đồng

3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ: 997.089.753.623 đồng

3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ: 997.089.753.623 đồng

4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 153.586.198.336 đồng

Trong đó:

a) Chi từ nguồn thu xổ số: 24.210.097.000 đồng

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 129.376.101.336 đồng

5. Ghi chi viện trợ trực tiếp ngân sách địa phương: 12.409.568.656 đồng

6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 390.017.642.781 đồng

7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên:  17.525.332.784 đồng

III. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương: 454.282.022.585 đồng

1. Ngân sách cấp tỉnh: 345.228.350.946 đồng

Trong đó: nguồn đưa vào cân đối năm 2015: 21.000.000.000 đồng

2. Ngân sách cấp huyện:  73.141.201.301 đồng

3. Ngân sách cấp xã: 35.912.470.338 đồng

Điều 2. Giao UBND tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2014 và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.763

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239