Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 24/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Võ Minh Chiến
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/2009/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010;
Sau khi xem xét Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2010 theo nội dung Báo cáo số 115/BC-UBND, ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2010 là 1.008 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương là 3.208 tỷ 341 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương là 3.208 tỷ 341 triệu đồng.

4. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (bao gồm dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố) là 2.976 tỷ 291 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Trong năm 2010, nếu có phát sinh, bổ sung dự toán cho những nhiệm vụ cụ thể (không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này), Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ, sử dụng đúng nhiệm vụ, mục tiêu sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội (bộ phận phía nam);
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TTTU, TT. HĐND, UBND tỉnh;
- ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh
 (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- TT.HĐND,UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VP.
 24 NQdutoan2010

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chiến

 

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND, ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2010 là 1.008 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu cân đối NSNN trên địa bàn: 525 tỷ 500 triệu đồng.

b) Thu các khoản quản lý qua ngân sách nhà nước: 272 tỷ 500 triệu đồng.

c) Thu xổ số kiến thiết: 210 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương là 3.208 tỷ 341 triệu đồng, trong đó:

a) Dự toán thu được hưởng theo phân cấp: 521 tỷ đồng.

b) Thu xổ số kiến thiết: 210 tỷ đồng.

c) Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 272 tỷ 500 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.204 tỷ 841 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương là 3.208 tỷ 341 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.470 tỷ 487 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển : 194 tỷ 275 triệu đồng;

- Chi thường xuyên : 1.231 tỷ 652 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1 tỷ đồng;

- Dự phòng ngân sách : 43 tỷ 560 triệu đồng.

b) Chi chương trình mục tiêu từ số bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 1.255 tỷ 354 triệu đồng.

c) Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 272 tỷ 500 triệu đồng.

d) Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 210 tỷ đồng.

4. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (bao gồm dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố) là 2.976 tỷ 291 triệu đồng, trong đó:

a) Dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh là 1.784 tỷ 409 triệu đồng, bao gồm:

- Dự toán chi theo phân cấp: 767 tỷ 259 triệu đồng;

- Dự toán chi các chương trình mục tiêu: 675 tỷ 510 triệu đồng;

- Dự toán chi các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 241 tỷ đồng;

- Dự toán chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 100 tỷ 640 triệu đồng.

b) Dự toán chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố là 1.191 tỷ 882 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối theo phân cấp ngân sách: 358 tỷ 105 triệu đồng;

- Bổ sung bù lương, vốn đầu tư theo phân cấp: 495 tỷ 082 triệu đồng;

- Bổ sung để đầu tư từ ngân sách tỉnh: 60 tỷ 415 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ khoản thu xổ số kiến thiết: 76 tỷ đồng;

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng: 202 tỷ 280 triệu đồng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.787
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81