Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND thưởng vượt dự toán phần ngân sách cấp trên được hưởng Đắk Nông

Số hiệu: 22/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 14/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dn một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 6196/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông về việc quy định thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu phân chia gia các cp ngân sách tỉnh Đk Nông giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đk Nông; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thưởng vượt dự toán phần ngân sách cấp trên được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc thưởng vượt thu:

a) Tổng số thu của ngân sách cấp xét thưởng phải tăng so với dự toán được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

b) Căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia trên địa bàn của từng địa phương, không tính riêng từng khoản thu.

c) Sđược thưởng của từng địa phương không vượt quá số tăng thu so với thực hiện năm trước. Nếu số được thưởng lớn hơn số tăng thu so với thực hiện năm trước, chỉ thưởng bằng mức tăng thu so với thực hiện năm trước. Nếu số thu so với thực hiện năm trước không tăng, địa phương không được xét thưởng.

2. Tỷ lệ thưởng:

a) Tỷ lệ thưởng cho ngân sách huyện, thị xã: không quá 30% của số tăng thu phần ngân sách cấp tỉnh được hưởng.

b) Tỷ lệ thưởng cho ngân sách xã, phường, thị trấn: không quá 30% số tăng thu phần ngân sách cấp huyện được hưởng.

3. Mục đích sử dụng nguồn thưởng vượt thu:

Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

4. Trình tự thực hiện:

a) Căn cứ kết quả thu ngân sách của năm xét thưởng đến hết thời gian chỉnh lý là ngày 31 tháng 01 năm sau, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp số thực nộp ngân sách cấp trên từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương theo quy định, lập báo cáo có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, gửi cơ quan tài chính trước ngày 20 tháng 02 năm sau để làm cơ sở xét thưởng.

b) Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức thưởng vượt thu cụ thể cho ngân sách huyện, thị xã.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã kiểm tra, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đbáo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức thưởng vượt thu cụ thể cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

d) Ủy ban nhân dân các cấp địa phương lập phương án sử dụng nguồn thưởng vượt thu, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tđại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ T
ư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực T
nh ủy; HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Tr
ường Chính trị tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông; Đài PTTH tỉnh; Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh; Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, LĐ và
CV Phòng TH, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về Quy định thưởng vượt dự toán phần ngân sách cấp trên được hưởng từ khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.315

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!