Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi công tác thanh tra nộp ngân sách Kon Tum

Số hiệu: 18/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/NQ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ khon 2 Điều 3 Thông tư s 327/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích t các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh dự tho Nghị quyết về mức trích từ các khoản thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đi biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh Kon Tum

1. Phạm vi điều chnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chnh: Nghị quyết này quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

b) Đối tượng áp dụng: Thanh tra tnh, Thanh tra các Sở, Thanh tra cấp huyện và các cơ quan được giao thực hin chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định hiện hành.

2. Mức trích

a) Đối với thanh tra tnh

- Được trích 30% trên tổng số tin đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với snộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 20% trên tổng stiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đi với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b) Đối với thanh tra các Sở, thanh tra cấp huyện.

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối vi số nộp đến 02 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với snộp từ trên 02 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 03 tỷ đồng/năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh, Tổ đại biu Hội đng nhân dân tỉnh và đại biu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017, thay thế Nghị quyết s 40/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa X Kỳ họp thứ 5 về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh Kon Tum và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Chính phủ;
-
Hội đng n tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Ban Công tác đi biu quốc hội;
-
Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bn pháp luật);
-
Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tnh ủy;
-
Thưng trực Hội đồng nhân dân tnh;
- Ủy ban nhân dân tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
-
Ủy ban Mt trận Tổ quốc Vit Nam tnh;
- Các Ban Hội đng nhân dân tnh;
- Đại
biu Hội đng nhân dân tỉnh;
- Các S, ban, ngành, đoàn th của tnh;
- Thưng trc HĐND-UBND các huyện, thành ph.
- n phòng Đoàn Đại biu Quốc hội tnh;
-
Văn phòng Hội đng nhân dân tnh;
-
Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài
Phát thanh - Truyền hình tnh;
- Báo Kon Tum;
- ng báo Ủy ban nhân dân tnh;
- Lưu: VT, CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017 quy định mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.355

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!