Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 160/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài chi tổ chức các hội nghị Đồng Nai

Số hiệu: 160/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/2019/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 tháng 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 7043/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

2. Nội dung chi

a) Chi tiếp khách nước ngoài

- Chi đón, tiễn khách tại sân bay;

- Chi thuê chỗ ở;

- Chi tiền ăn hằng ngày;

- Chi tiếp xã giao và các buổi làm việc;

- Chi dịch thuật;

- Chi tặng phẩm;

- Chi tiếp các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

b) Chi tiếp khách trong nước

- Chi nước uống;

- Chi mời cơm.

3. Mức chi cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

4. Những nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước.

5. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách nhà nước;

b) Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước;

d) Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 7 năm 2019.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Đồng Nai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đồng Nai và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB.QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 (Kèm theo Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

NỘI DUNG CHI

MỨC CHI

GHI CHÚ

I

MỨC CHI ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI

 

 

1

Chi đón, tiễn khách tại sân bay

 

 

-

Chi tặng hoa cho các đối tượng sau:

Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu Quân) đối với khách hạng đặc biệt; tặng hoa trưởng đoàn khách hạng A, hạng B

500.000 đồng/người 

 

2

Chi thuê chỗ ở (Đã bao gồm cả bữa ăn sáng)

 

 

a

Đoàn là khách hạng A

 

Về cấp hạng khách quốc tế (gồm: đoàn khách đặc biệt, đoàn khách hạng A, đoàn khách hạng B, đoàn khách hạng C và khách mời quốc tế khác) được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

Trưởng đoàn

5.500.000 đồng/người/ngày

-

Phó đoàn

4.500.000 đồng/người/ngày

-

Đoàn viên

3.500.000 đồng/người/ngày

b

Đoàn là khách hạng B

 

-

Trưởng đoàn, Phó đoàn

4.500.000 đồng/người/ngày

-

Đoàn viên

2.800.000 đồng/người/ngày

c

Đoàn là khách hạng C

 

-

Trưởng đoàn

2.500.000 đồng/người/ngày

-

Đoàn viên

1.800.000 đồng/người/ngày

d

Khách mời quốc tế khác

800.000 đồng/người/ngày

e

Chi tiền ăn sáng (trường hợp thuê chỗ ở không bao gồm tiền ăn sáng trong giá thuê)

Bằng 10% mức ăn của một người trong 01 ngày đối với từng hạng khách

Tổng mức tiền thuê chỗ ở trong trường hợp không bao gồm tiền ăn sáng và mức chi tiền ăn sáng cho khách không vượt quá mức chi thuê chỗ ở bao gồm cả bữa ăn sáng.

3

Tiêu chuẩn ăn hằng ngày: (bao gồm 2 bữa trưa, tối)

 

Mức chi này đã bao gồm tiền đồ uống 

a

Đoàn là khách hạng A

1.500.000 đồng/ngày/người

 

b

Đoàn là khách hạng B

1.000.000 đồng/ngày/người

 

c

Đoàn là khách hạng C

800.000 đồng/ngày/người

 

d

Khách mời quốc tế khác

600.000 đồng/ngày/người

 

4

Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc (01 buổi làm việc)

 

Mức chi bao gồm đồ uống, hoa quả, bánh ngọt 

a

Đoàn là khách hạng A

150.000 đồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày)

 

b

Đoàn là khách hạng B

80.000 đồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày)

 

c

Đoàn là khách hạng C, Khách quốc tế khác

60.000 đồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày)

 

5

Chi dịch thuật

 

 

a

Biên dịch

 

 

-

Biên dịch một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc sang Tiếng Việt (gồm: tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha)

150.000 đồng/trang (350 từ)

 

-

Biên dịch Tiếng Việt sang một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc

180.000 đồng/trang (350 từ)

 

b

Dịch nói

 

 

-

Dịch nói thông thường

250.000 đồng/giờ/người, tương đương 2.000.000 đồng/ngày/người làm việc 8 tiếng

 

-

Dịch đuổi (dịch đồng thời)

500.000 đồng/giờ/người, tương đương 4.000.000 đồng/ngày/người làm việc 8 tiếng

 

c

Trường hợp các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị để tham gia công tác biên, phiên dịch

Bằng 50% mức chi biên, phiên dịch tại điểm a, b khoản 5 Phụ lục này

 

6

Chi tặng phẩm

 

 

a

Đoàn là khách hạng A

 

 

-

Trưởng đoàn khách

1.300.000 đồng/người

 

-

Trường hợp có Phu nhân (Phu quân) của Trưởng đoàn đi cùng đoàn

1.300.000 đồng/người

 

-

Trường hợp đặc biệt theo yêu cầu đối ngoại hoặc theo thông lệ ngoại giao giữa hai nước, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt việc tặng phẩm tặng thành viên chính thức và quan chức tùy tùng trong kế hoạch, đề án đón đoàn.

500.000 đồng/người

 

b

Đoàn là khách hạng B

 

 

-

Trưởng đoàn

900.000 đồng/người

 

-

Trường hợp có Phu nhân (Phu quân) của Trưởng đoàn đi cùng đoàn

900.000 đồng/người

 

-

Trường hợp đặc biệt theo yêu cầu đối ngoại hoặc theo thông lệ ngoại giao giữa hai nước, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt việc tặng phẩm tặng thành viên chính thức và quan chức tùy tùng trong kế hoạch, đề án đón đoàn

500.000 đồng/người

 

7

Chế độ tiếp các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

 

 

-

Tổ chức mời cơm thân mật (Bao gồm cả đại diện phía Việt Nam)

1.000.000 đồng/người

Mức chi này bao gồm cả tiền đồ uống 

-

Tặng phẩm cho đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế

900.000 đồng/người/suất tặng phẩm

 

II

CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

 

 

1

Chi nước uống (chi giải khát)

30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người

 

2

Chi mời cơm (đã bao gồm đồ uống)

300.000 đồng/suất

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 160/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.592

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236