Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 136/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 136/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đào Tấn Lộc
Ngày ban hành: 18/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2009/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010; Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 về tình hình đầu tư phát triển năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-KTNS ngày 11/12/2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2010 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.130.000 triệu đồng (Một nghìn một trăm ba mươi tỷ đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 2.491.000 triệu đồng (Hai nghìn bốn trăm chín mươi mốt tỷ đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.491.000 triệu đồng (Hai nghìn bốn trăm chín mươi mốt tỷ đồng).

(Kèm theo các phụ lục số 01, 02 và 03)

Điều 2. Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010 như sau:

1. Tổng thu cân đối ngân sách tỉnh là: 2.095.655 triệu đồng (Hai nghìn, không trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu đồng).

2. Tổng chi cân đối ngân sách tỉnh là: 2.095.655 triệu đồng (Hai nghìn, không trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Trong đó:

- Phân bổ ngân sách tỉnh cho các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh; trả nợ vay gốc và lãi; dự phòng ngân sách; quỹ dự trữ tài chính là: 996.213 triệu đồng (Chín trăm chín mươi sáu tỷ, hai trăm mười ba triệu đồng).

- Bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là: 984.231 triệu đồng (Chín trăm tám mươi bốn tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu đồng).

- Tổng số chưa phân bổ: 115.211 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh chưa phân chi tiết cho các đơn vị: 18.060 triệu đồng, ngân sách địa phương chưa phân bổ: 97.151 triệu đồng. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình điều hành, tiếp tục lập phương án phân bổ, thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

(Kèm theo các phụ lục số 04,05 và 06)

- Nguồn vốn trợ cước, trợ giá thu mua sản phẩm do nông dân khu vực 3 và một phần khu vực 2 sản xuất, chuyển giao cho Ủy ban nhân dân các huyện miền núi thực hiện.

Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau đây:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế nhằm động viên hợp lý các khoản thu vào ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển, tăng tích luỹ và phát triển nguồn thu; vừa đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa chủ động ứng phó với những tác động của thị trường giá cả, đẩy mạnh cải cách thủ tục thuế, tạo môi trường thuận lợi cho thuế và doanh nghiệp tiếp tục mở rộng cơ chế tự khai, tự nộp thuế tăng trách nhiệm của người nộp thuế và cơ quan thu thuế; tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, tạo môi trường bình đẳng cho mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tiếp tục khai thác, bồi dưỡng và phát triển nguồn thu.

2. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính ngân sách; triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm các qui định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Công tác quản lý chi ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo yêu cầu chi đã được bố trí trong dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Trường hợp nếu nguồn thu không đạt dự toán thì phải sắp xếp lại một số khoản chi để giảm chi tương ứng với nguồn thu.

4. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt nhiệm vụ được giao để bổ sung đầu tư phát triển, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh trong năm ở từng ngành, từng cấp và dành nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và chính sách đảm bảo xã hội.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành và các địa phương thuộc tỉnh quản lý theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Trong quá trình thực hiện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu có sự phát sinh thay đổi so với dự toán ngân sách đã phân bổ thì phải thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi điều chỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 136/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.95.131.146