Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 120/2009/NQ-HĐND ban hành chế độ, chính sách cho đại biểu Hội đồng nhân dân và các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

Số hiệu: 120/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 120/2009/NQ-HĐND

Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI BIỂU HĐND VÀ CÁC TỔ CHỨC CỦA HĐND 3 CẤP.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;
Sau khi xem xét Tờ trình số 337/TTr-HĐND ngày 30/11/2009 của TT. HĐND tỉnh về chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND và các tổ chức của HĐND 3 cấp và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ban hành chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND và các tổ chức của HĐND 3 cấp (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao TT. HĐND và UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số: 56/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND và các tổ chức của HĐND 3 cấp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 01/01/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII;
- Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

CHO ĐẠI BIỂU HĐND VÀ CÁC TỔ CHỨC CỦA HĐND 3 CẤP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 120/2009/NQ-NĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh)

1- Chế độ cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND:

Đại biểu HĐND được cung cấp:

- Các tài liệu cần thiết của kỳ họp HĐND (theo Điều 75 của Qui chế hoạt động của HĐND), trước ngày khai mạc kỳ họp;

- Báo cáo định kỳ của Thường trực HĐND; UBND cùng cấp và các tại liệu khác liên quan đến hoạt động của HĐND;

- Tờ thông tin hoạt động HĐND tỉnh;

- Báo người đại biểu nhân dân;

- Báo Long An (cho các đại biểu không thuộc biên chế nhà nước hoặc trong biên chế nhưng chưa được cấp phát).

2- Chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND:

2.1- Đối với đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian là đại biểu HĐND được cấp thẻ bảo hiểm y tế và nếu qua đời sẽ được hưởng chế độ mai táng theo quy định cho cán bộ công chức đương nhiệm.

2.2- Đối với đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được khoán một khoản kinh phí để chi cho tiền tàu xe, hoạt động phí như sau:

- Đại biểu HĐND tỉnh: 700.000đồng/đại biểu/năm.

- Đại biểu HĐND huyện, thành phố: 500.000đồng/đại biểu/năm.

- Đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn: 400.000đồng/đại biểu/năm.

2.3- Đối với đại biểu HĐND kiêm nhiệm:

* Cấp tỉnh:

- Thường trực HĐND tỉnh kiêm nhiệm được bồi dưỡng 350.000đồng/tháng.

- Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh kiêm nhiệm được bồi dưỡng 250.000đồng/tháng.

- Thành viên các Ban HĐND tỉnh được bồi dưỡng 200.000đồng/tháng.

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bồi dưỡng 150.000đồng/tháng.

* Cấp huyện (huyện, thành phố):

- Thường trực HĐND huyện kiêm nhiệm được bồi dưỡng 250.000đồng/tháng.

- Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện kiêm nhiệm được bồi dưỡng 200.000đồng/tháng.

- Thành viên các Ban HĐND huyện được bồi dưỡng 150.000đồng/tháng.

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện được bồi dưỡng 100.000đồng/tháng.

* Cấp xã (xã, phường, thị trấn):

- Thường trực HĐND xã kiêm nhiệm được bồi dưỡng 200.000đồng/tháng.

- Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND xã được bồi dưỡng 50.000đồng/tháng.

3. Chế độ chi cho các cuộc họp, hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri:

3.1. Chi các cuộc họp:

 - Đại biểu dự các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, xã và các cuộc họp do Thường trực, các Ban triệu tập theo Quy chế hoạt động của HĐND quy định và các cuộc họp khác như: phục vụ kỳ họp; họp tổ chức giám sát, thẩm tra; họp tổ đại biểu; được chi theo mức quy định tại Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND tỉnh ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

3.2.Chi cho hoạt động giám sát và phục vụ kỳ họp HĐND:

* Cấp tỉnh:

Ngoài chế độ công tác phí, đại biểu tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh còn được hưởng:

- Trưởng đoàn giám sát: 70.000đồng/người/ngày.

- Đại biểu HĐND tỉnh, thành viên chính thức khác của đoàn giám sát: 50.000đ/người/ngày..

- Cán bộ công chức phục vụ giám sát: 30.000đồng/người/ngày.

- Xây dựng kế hoạch nội dung, viết báo cáo tổng hợp kết quả giám sát: 150.000đồng/cuộc giám sát.

- Tổng hợp ý kiến cử tri trình kỳ họp: 300.000đồng/kỳ họp.

- Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp: 300.000đồng/kỳ họp.

- Ban Thư ký kỳ họp được bồi dưỡng theo ngày họp là 50.000đồng/người/ngày.

- Tổ trưởng và Thư ký tổ thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh được bồi dưỡng 50.000đồng/người/ngày thảo luận.

* Cấp huyện:

Ngoài chế độ công tác phí, đại biểu tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện còn được hưởng:

- Trưởng đoàn giám sát: 50.000đồng/người/ngày.

- Đại biểu HĐND huyện, thành viên chính thức khác của đoàn giám sát: 40.000đồng/người/ngày.

- Cán bộ công chức phục vụ giám sát: 25.000đ/người/ngày.

- Xây dựng kế hoạch nội dung, viết báo cáo tổng hợp kết quả giám sát: 100.000đồng/cuộc giám sát.

- Tổng hợp ý kiến cử tri trình kỳ họp: 150.000đồng/kỳ họp.

- Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp: 150.000đồng/kỳ họp.

- Ban Thư ký kỳ họp được bồi dưỡng theo ngày họp là 40.000đồng/người/ngày.

- Tổ trưởng và Thư ký tổ thảo luận tại kỳ họp HĐND huyện được bồi dưỡng 40.000đồng/người/ngày thảo luận.

* Cấp xã :

Ngoài chế độ công tác phí, đại biểu tham gia các Đoàn giám sát của TT. HĐND xã còn được hưởng:

- Trưởng đoàn giám sát: 40.000 đồng/người/ngày.

- Đại biểu HĐND xã, thành viên chính thức khác của đoàn giám sát: 30.000đồng/người/ngày.

- Cán bộ công chức phục vụ giám sát: 20.000đồng/người/ngày.

- Xây dựng kế hoạch nội dung, viết báo cáo tổng hợp kết quả giám sát: 50.000đồng/cuộc giám sát.

- Soạn thảo báo cáo thẩm tra phục vụ kỳ họp: 50.000đồng/báo cáo.

- Tổng hợp ý kiến cử tri và ý kiến thảo luận tổ trình tại kỳ họp: 100.000đồng/kỳ họp.

- Thư ký kỳ họp được bồi dưỡng theo ngày họp là 30.000đồng/người/ngày.

3.3. Chế độ chi cho họp tổ đại biểu HĐND, tiếp xúc cử tri:

* Cấp tỉnh:

- Đại biểu dự họp tổ đại biểu HĐND trước, sau và giữa hai kỳ họp HĐND: chi 25.000đồng/người/ngày (tối đa không quá 20 người).

- Chi tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND (do MTTQ phối hợp tổ chức): 400.000đồng/cuộc (bao gồm chi: trang trí, thuê địa điểm, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác…)..

- Chi cho đại biểu HĐND, chính quyền, cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ tiếp xúc cử tri như sau:

+ Đại biểu HĐND: 50.000đồng/người/ngày.

+ Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ (mỗi điểm không quá 10 người): 30.000đồng/người/ngày.

- Bồi dưỡng tổ đại biểu HĐND tỉnh viết báo cáo tiếp xúc cử tri: 50.000đồng/1báo cáo/tổ.

* Cấp huyện và cấp xã:

- Đại biểu dự họp tổ đại biểu HĐND trước, sau và giữa hai kỳ họp được chi: 20.000đồng/người/ngày (tối đa không quá 15 người).

- Chi tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND cấp huyện (do Ủy ban MTTQ phối hợp tổ chức) 300.000đồng/cuộc; cấp xã (do MTTQ tổ chức) 200.000đồng/cuộc.

- Chi cho đại biểu HĐND, chính quyền, cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ tiếp xúc cử tri:

+ Đại biểu HĐND: 30.000 đồng/người/ngày.

+ Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ (mỗi điểm không quá 05 người): 20.000 đồng/người/ngày.

- Bồi dưỡng tổ đại biểu HĐND huyện, xã viết báo cáo tiếp xúc cử tri: 30.000đồng/1 báo cáo/tổ.

4- Chi tổ chức tiếp công dân của đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử theo qui chế hoạt động của HĐND:

* Cấp tỉnh:

- Đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo cơ quan liên quan được phân công tiếp công dân được chi: 50.000đồng/người/ngày. - Cán bộ, công chức trực tiếp phục vụ đại biểu HĐND tiếp công dân: 30.000đồng/người/ngày.

* Cấp huyện:

- Đại biểu HĐND, đại diện lãnh đạo cơ quan liên quan được phân công tiếp công dân được chi: 40.000đồng/người/ngày.

- Cán bộ, công chức trực tiếp phục vụ đại biểu HĐND Tiếp công dân: 25.000đồng/người/ngày.

5- Chi công tác xã hội:

- Đại biểu HĐND khi bị đau ốm được chi thăm hỏi: 300.000đồng/lần.

- Trợ cấp đại biểu HĐND tỉnh bị bệnh hiểm nghèo: 1.000.000đồng/người; đại biểu cấp huyện: 700.000đồng/người; đại biểu cấp xã: 500.000đồng/người.

- Đại biểu HĐND có cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng) con chết được hỗ trợ 700.000 đồng (đi đám tang, chi tiền đi đám và lễ vật).

- Thường trực HĐND tỉnh, huyện tổ chức đoàn thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết, mức chi như sau:

* Các tập thể diện chính sách gồm: trại điều dưỡng thương binh, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật, các đơn vị bộ đội, Công an biên giới, cửa biển…) ; cấp tỉnh: 2.000.000đồng/lần; cấp huyện: 1.000.000đồng/lần.

* Các cá nhân gia đình chính sách gồm: (gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, trong lao động sản xuất, gia đình và cá nhân gặp rũi ro do thiên tai: cấp tỉnh: 300.000đồng/lần; cấp huyện: 200.000đồng/lần.

6- Chi hỗ trợ đối với đại biểu HĐND tỉnh và huyện, xã:

- Mỗi nhiệm kỳ HĐND, mỗi đại biểu HĐND tỉnh được hỗ trợ tiền may 01 bộ trang phục mức chi: 2.000.000đồng; mỗi đại biểu HĐND cấp huyện, được hỗ trợ tiền may 1 bộ trang phục mức chi: 1.500.000đồng; mỗi đại biểu cấp xã được hỗ trợ tiền may 1 bộ trang phục mức chi: 1.000.000đồng.

- Đối với đại biểu HĐND các cấp được hưởng chế độ trợ cấp trang phục ở nhiều cương vị công tác (đại biểu Quốc hội, cấp ủy viên và đại biểu HĐND các cấp…) thì chỉ được hưởng một chế độ ở mức cao nhất.

7- Công tác thẩm tra tờ trình đề án, dự thảo nghị quyết: (Họp thẩm tra của các Ban):

* Cấp tỉnh:

- Chủ trì cuộc họp: 70.000đồng/người/cuộc.

- Các thành viên dự họp: 50.000đồng/người/cuộc.

- Chi công việc rà soát kỹ thuật, hoàn thiện nghị quyết: 50.000đồng/NQ.

- Soạn thảo bài phát biểu của Chủ tịch HĐND: 100.000đồng/bài.

- Soạn thảo báo cáo thẩm tra phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh: 150.000đồng/báo cáo (không phải là văn bản quy phạm pháp luật).

* Cấp huyện: Họp thẩm tra của các Ban:

- Chủ trì cuộc họp: 50.000đồng/người/cuộc.

- Các thành viên dự họp: 30.000đồng/người/cuộc.

- Chi công việc rà soát kỹ thuật, hoàn thiện nghị quyết: 30.000đồng/NQ.

- Soạn thảo bài phát biểu của Chủ tịch HĐND: 50.000đồng/bài.

- Soạn thảo báo cáo thẩm tra phục vụ kỳ họp HĐND 100.000đồng/báo cáo (không phải là văn bản quy phạm pháp luật).

* Cấp xã: Họp Thẩm tra

- Chủ trì cuộc họp: 30.000đ/người/cuộc.

- Các thành viên dự họp: 15.000đ/người/cuộc.

- Chi công việc rà soát kỹ thuật, hoàn thiện nghị quyết: 20.000đ/nghị quyết.

- Soạn thảo bài phát biểu của Chủ tịch HĐND: 30.000đ/bài.

- Soạn thảo báo cáo thẩm tra phụ vụ kỳ họp HĐND: 50.00đ/báo cáo. (không phải là văn bản quy phạm pháp luật).

8- Chi các cuộc họp do Thường trực và các Ban HĐND triệu tập:

- Bồi dưỡng người chủ trì: 50.000đồng/ngày.

9. Nguồn kinh phí:

- Chi từ nguồn ngân sách địa phương, thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó chi.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 120/2009/NQ-HĐND ban hành chế độ, chính sách cho đại biểu Hội đồng nhân dân và các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.768
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92