Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 12/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Viết Xuân
Ngày ban hành: 12/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số: 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005- 2010”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang (có bản Quy định kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2007.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

QUY ĐỊNH

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 12/2007/NQ-HĐND ngà
y 12/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV - kỳ họp thứ 9)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích xây dựng Quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục.

Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ được xây dựng trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục ngày càng hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục không bao gồm Quỹ khuyến học.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng vận động xây dựng Quỹ:

a. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể; cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động trong các doanh nghiệp, hộ gia đình và công dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b. Các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh.,

c. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác trong và ngoài nước.

2. Những đối tượng sau đây không vận động tham gia, đóng góp Quỹ:

a. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, cứu trợ thường xuyên hàng tháng.

b. Các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo (theo quy định của Chính phủ).

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ

1. Quỹ được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện ủng hộ và đóng góp của các quan, đơn vị, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh; từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước. Quỹ được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm sử dụng Quỹ vào các mục đích khác.

2. Quỹ được vận động ủng hộ, đóng góp mỗi năm một lần, tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ, đóng góp nhiều lần trong một năm vào Quỹ ở các cấp: tỉnh, huyện, xã.

3. Quỹ được hạch toán như chế độ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Điều 5. Nguồn hình thành Quỹ

1. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng vận động.

2. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước.

3. Htrợ từ ngân sách nhà nước.

Chương II

MỨC VẬN ĐỘNG, ĐÓNG GÓP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ

Điều 6. Mức vận động và đóng góp Quỹ

1. Đối với các hộ gia đình:

- Hộ gia đình ở khu vực thị xã, thị trấn đóng góp từ 5.000 đồng trở lên/hộ/năm; hộ gia đình ở nông thôn đóng góp từ 3.000 đồng trở lên/hộ/năm;

- Hộ gia đình có từ một người trở lên là cán bộ công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp từ 10.000 đồng trở lên/hộ/năm;

- Hộ gia đình thuộc các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ) đóng góp từ 2.000 đồng trở lên/hộ/năm.

- Cá nhân độc thân là cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp; cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, công an trong lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đóng góp từ 5.000 đồng trở lên/người/năm.;

2. Đối với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; các hợp tác xã, các hộ kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh:

- Các tổ chức kinh tế (Công ty TNHH, Công ty cổ phần) đóng góp từ 500.000 đồng trở lên/đơn vị/năm.

- Các hợp tác xã đóng góp từ 300.000 đồng trlên/hợp tác xã/năm.

- Các hộ kinh doanh có mức môn bài từ bậc 3 đến bậc 6 đóng góp từ 100.000 đồng trở lên/hộ/năm.

3. Các cơ quan, ban, ngành: cấp tỉnh đóng góp từ 200.000 đồng trở lên/đơn vị/năm; cấp huyện đóng góp từ 100.000 đồng trở lên/đơn vị/năm;,

- Các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh đóng góp: 500.000 đồng/đơn vị/năm; Các đơn vị quân sự, công an, đồn biên phòng cấp huyện và Đoàn kinh tế quốc phòng 313,314 trên địa bàn tỉnh đóng góp 200.000 đồng/đơn vị/năm.

4. Đối với cấp huyện: Đóng góp trích từ ngân sách huyện từ 20.000.000 đồng trở lên/huyện/nầm.

5. Đối với cấp tỉnh: Đóng góp trích từ ngân sách tỉnh từ 200.000.000 đồng trở lên/ năm.

Điều 7. Quản lý và sử dụng Quỹ

1. Quản lý và sử dụng Quỹ: Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục do Ban quản lý Quỹ của từng cấp quản lý, sử dụng theo quy chế quản lý sử dụng của từng cấp. Ban quản lý Quỹ được thành lập ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc thành lập Ban quản lý quỹ, quy định địa bàn vận động thu quỹ, đơn vi trực tiếp thu quỹ ở từng cấp.

2. Mục đích sử dụng Quỹ: Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục được sdụng vào mục đích hỗ trợ để phát triển cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

a. Hỗ trợ cho học sinh là con em thuộc các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, học sinh là trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, học sinh là trẻ em gặp nhiều khó khăn trong học tập đang theo học ở các nhóm trẻ, nhà trẻ, trường lớp mẫu giáo, trường lớp nội trú dân nuôi, trường lớp dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hỗ trợ bằng vật chất như: Mua gạo, quần áo, đdùng sinh hoạt, thiết bị dụng cụ phục vụ cho học tập;

b. Hỗ trợ một phần trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các vùng khó khăn, sửa chữa lớp học; hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục thể thao, các hoạt động hè tại các nhà trẻ, nhóm trẻ, trường dân tộc nội trú, nội trú dân nuôi, các trường tư thục.

c. Hỗ trợ một phần cho công tác quản lý, giảng dạy ở các lớp phổ cập dạy trong hè mà ngân sách chưa đáp ứng yêu cu.

d. Chi cho công tác quản lý Quỹ không vượt quá 3% số tiền thu được (không bao gồm phn đóng góp từ ngân sách các cấp).

3. Việc chi cho các mục đích trên do Ban quản lý Quỹ quy định trong quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ. Riêng Ban quản lý Quỹ cấp tỉnh căn cứ nhu cầu vào điều kiện thực tế của từng huyện để điều tiết phân bổ nguồn kinh phí cho Ban quản lý Quỹ các huyện quản lý, sử dụng đúng mục đích.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Ban quản lý Quỹ các cấp xây dựng quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trphát triển giáo dục có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

2. Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ theo quy định.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức vận động đóng góp xây dựng Quỹ đối với các đối tượng thuộc quyn quản lý, thu, nộp hoặc chuyển khoản về tài khoản của Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục mở tại Kho bạc Nhà nước.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175