Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Số hiệu: 119/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 6871/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 905/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố áp dụng cho năm 2017, cụ thể như sau:

1. Định mức phân bổ chi ngân sách giáo dục (kèm theo Phụ lục s 01).

2. Định mức phân bổ chi ngân sách y tế (kèm theo Phụ lục s 02).

3. Đinh mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực quản lý hành chính của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành ph; Sở, ngành; quận, huyện; phường, xã, thị trn (kèm theo Phụ lục s 03).

- Định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực quản lý hành chính của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố và quận, huyện; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phvà Hội Chữ thập đỏ thành phố (kèm theo Phụ lục s 04).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quy định về đinh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố được áp dụng cho năm ngân sách 2017.

2. Căn cứ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết này; Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, ban, ngành thành phố và các quận, huyện.

3. Việc phân bổ chi cho các đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực, yêu cầu tăng cưng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp phù hp với lộ trình điều chỉnh giá, phí sự nghiệp công.

4. Trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo quy định; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tchức trin khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UB. MTTQ VN TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các S, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các quận, huyện;
- Văn phòng HĐND TP: CVP, PVP, Tr/P P.TH;
- Lưu: VT, (P.TH-Tú).

CHỦ TỊCH




Nguyễn
Thị Quyết Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.340

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9