Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Số hiệu: 110/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2017/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đề nghị thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển thuộc NSNN năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 147/BC- HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ, với những nội dung như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và có giá trị ước giải ngân cả năm không thực hiện hết vốn.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án có tiến độ thực hiện và có giá trị ước giải ngân cả năm đạt trên 95% kế hoạch vốn.

c) Giữ nguyên kế hoạch vốn đầu tư của các dự án có giá trị ước giải ngân cả năm hoàn thành 90% kế hoạch vốn.

d) Đối với các dự án chuyển tiếp nhưng chưa được bố trí vốn năm 2017 do thực hiện theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ: điều chỉnh bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành và có giá trị ước giải ngân cả năm đạt trên 95% kế hoạch vốn.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTPT năm 2017

2.1. Tổng vốn ngân sách tập trung năm 2017 là 557,480 tỷ đồng, dự kiến điều chỉnh như sau:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 04 dự án, với giá trị giảm từ 29,5 tỷ đồng xuống còn 15,2 tỷ đồng, tương đương giảm 14,3 tỷ đồng (Kèm theo biểu số 1.1).

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 02 dự án, với giá trị tăng từ 1,6 tỷ đồng lên đến 10,9 tỷ đồng, tương đương tăng 9,3 tỷ đồng (Kèm theo biểu số 1.2).

c) Giữ nguyên kế hoạch vốn của 34 dự án, với giá trị 526,380 tỷ đồng (kể cả phần 20 tỷ đồng thuộc dự án (dự án tổng) xây dựng trụ sở UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp đầu năm chưa phân khai chi tiết) (Kèm theo biểu số 1.3).

d) Bổ sung vào kế hoạch vốn của 01 dự án, với giá trị 05 tỷ đồng (điều chỉnh bổ sung Nghị quyết HĐND Tỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ ) (kèm theo biểu số 1.4).

2.2. Tổng vốn xổ số kiến thiết năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, dự kiến điều chỉnh như sau:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 08 dự án, với giá trị giảm từ 483,5 tỷ đồng xuống còn 271,688 tỷ đồng, tương đương giảm 211,812 tỷ đồng (kèm theo biểu số 2.1).

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 21 dự án, với giá trị tăng từ 46,2 tỷ đồng lên đến 115,377 tỷ đồng, tương đương tăng 69,177 tỷ đồng (Kèm theo biểu số 2.2)

c) Giữ nguyên kế hoạch vốn của 91 dự án, với giá trị 670,3 tỷ đồng (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân khai chi tiết với giá trị 25 tỷ đồng) (Kèm theo biểu số 2.3).

d) Điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh chủ đầu tư 01 dự án, với giá trị 82,751 tỷ đồng (chuyển từ Cty CP xây lắp và vật liệu XD Đồng Tháp sang Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh để thực hiện phần đền bù).

- Bổ sung 02 dự án (điều chỉnh bổ sung Nghị quyết HĐND Tỉnh ban hành kế hoạch đầu tư công năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ):

+ Dự án Hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều, với gái trị 58,349 tỷ đồng (thực hiện chuẩn bị đầu tư).

+ Dự án Hạ tầng du lịch Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, với giá trị 1,535 tỷ đồng (kèm theo biểu số 2.4).

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH;
- Bộ KH&ĐT, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- TT/TU; UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH & ĐT;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


734

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56